Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi hivien_93
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV. TRẦN THỊ THANH HẢI

NỘI DUNG
Những vấn đề chung về BCTC
Bảng cân đối kế toán.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Bản thuyết minh BCTC (tham khảo)

 Những vấn đề chung về BCTC







Khái niệm
Mục đích của BCTC
Trách nhiệm lập và trình bày BCTC
Yêu cầu lập và trình bày BCTC
Kỳ lập BCTC
Thời hạn nộp BCTC

 Những vấn đề chung về BCTC
Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo được
lập nhằm phản ánh tổng quát, toàn diện tình hình
tài chính của đơn vị.

BCTC cung cấp
thông tin
của 1 DN về

−Tài sản
−Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;
−DT, TN khác, CP kinh doanh & CP khác
−Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh.
−Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
−Tài sản khác có liên quan đến đvị kế toán
−Các luồng tiền

Là căn cứ qtrọng để đưa ra các quyết định…

Trách nhiệm lập & trình bày BCTC








Tất cả các DN thuộc các ngành, các thành phần kinh
tế đều phải lập và trình bày BCTC năm.
Đối với DNNN, các DN niệm yết trên thị trường
chứng khoán còn phải lập BCTC giữa niên độ dạng
đầy đủ.
Giám đốc hoặc người đứng đầu doanh nghiệp chịu
trách nhiệm về lập và trình bày BCTC.
Hệ thống BCTC của DN gồm BCĐKT

BC KQHĐKD
BC LCTT
Bản thuyết minh BCTC

Yêu cầu lập và trình bày BCTC
 Trung thực & Hợp lý
 Lựa chọn & áp dụng các chính sách kế toán
phù hợp với quy định của các CMKT
đảm
bảo thông tin đáng tin cậy, thích hợp với nhu
cầu ra quyết định kinh tế của người sử dụng.
 BCTC phải được lập đúng nội dung, phương
pháp & trình bày nhất quán giữa các kỳ kế
toán.

 Những vấn đề chung về BCTC


Kỳ lập BCTC






Kỳ lập BCTC năm.
Kỳ lập BCTC giữa niên độ.
Kỳ lập BCTC khác.

Thời hạn nộp BCTC



Đối với DNNN
Đối với các loại doanh nghiệp khác.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Khái niệm:
BCĐKT là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng
quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài
sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Tác dụng của BCĐKT

• C/cấp thông tin về kcấu & tỷ trọng từng thứ TS hiện có ở DN
• Cho biết cơ cấu nguồn vốn hình thành các TS đó
• Là căn cứ để đưa ra nhận xét, đánh giá kquát tình hình tài
chính của DN (khả năng ttoán nợ, vòng quay vốn…)

NGUYÊN TẮC LẬP VÀ
TRÌNH BÀY BCĐKT

VAS 21

• Tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình
bày BCTC:
Hoạt động liên tục
Cơ sở dồn tích
Nhất quán
Trọng yếu và tập hợp
Bù trừ
Có thể so sánh

• Trên BCĐKT, các khoản mục Tài sản và Nợ
phải trảphải được trình bày riêng biệt thành
ngắn hạn và dài hạn.

 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Cơ sở lập Bảng cân đối kế...
GV. TRẦN THỊ THANH HẢI
hệ thống báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống báo cáo tài chính - Người đăng: hivien_93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
hệ thống báo cáo tài chính 9 10 400