Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG CÁC CÔNG THỨC

Được đăng lên bởi maihuunhuancfc-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG CÁC CÔNG THỨC
PHỤC VỤ ÔN TẬP HỌC PHẦN PHÂN TÍCH
---------o0o---------

1. Giá trị thời gian của tiền
•

Tính FV

•

FV của 1 $

•

Tính lãi theo tháng

•

Tính lãi theo ngày

FV(n,r)
PV

=
(1+r)n/365

•

Tính PV

2. Mức sinh lời và rủi ro
•

C«ng thøc tÝnh møc sinh lêi t−¬ng ®èi:
(Pt - Pt-1 ) + Dt
Rt =

•

=

Pt-1

Møc sinh lêi trong mét kho¶ng thêi gian

Rt = (1+R1) x (1+ R2) x (1+R3) x ...x (1+Rt-1)x (1+Rt) - 1
•

Vµ møc sinh lêi b×nh qu©n luü kÕ hµng n¨m sÏ lµ:

1

Rbq =

t

(1 + R1) x (1 + R2) x (1 + R3) x ...x (1 + Rt - 1)x (1 + Rt) − 1

•

Møc sinh lêi n¨m

•

Rn = (1+Rm)12/m - 1
Møc sinh lêi thùc tÕ vµ møc sinh lêi danh nghÜa
R=r+h

•

Møc sinh lêi b×nh qu©n

R1 + R2 + R3 +....+ Rt
R =

•

t

Rủi ro

Var (R) =

(R1- R)2 + (R2 - R )2+ (R3 - R)2....+ (Rt- R)2
T

•

Sinh lời dự kiến của 1 chứng khoán

•

E (R) = p1R1 + p2R2 +.. .. .. + ptRt
Sinh lời dự kiến của 1 danh mục

•

Rủi ro dự kiến của 1 chứng khoán

•

Rủi ro dự kiến của 1 danh mục

2

•

Rủi ro dự kiến của 1 danh mục gồm 2 chứng khoán

3. Phân tích tài chính
•

HÖ sè thanh kho¶n
a. HÖ sè thanh to¸n hiÖn t¹i:

Thanh to¸n hiÖn t¹i

Tæng tµi s¶n l−u ®éng

=

Tæng nî ng¾n h¹n

b. HÖ sè vèn l−u ®éng rßng
Vèn l−u ®éng rßng = Tæng TSL§ - Tæng nî ng¾n h¹n.
c. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh (thö AxÝt).
Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh

=

(Tæng TSL§ - Tån kho)
Tæng nî ng¾n h¹n

d. HÖ sè l−u chuyÓn tiÒn tÖ:
LCTT = Lîi nhuËn rßng (hay lç) + KhÊu hao.
e. HÖ sè tiÒn tÖ:
HÖ sè tiÒn tÖ
•

=

(TiÒn mÆt + Chøng kho¸n kh¶ m¹i)
Nî ng¾n h¹n

HÖ sè ho¹t ®éng
a. Kú thu håi nî trung b×nh:

Kú thu håi nî trung b×nh

=

Kho¶n ph¶i thu

3

Doanh sè b¸n chÞu hµng n¨m/360 ngµy
b. Thanh to¸n trung b×nh:
Thanh to¸n trung b×nh

Kho¶n ph¶i tr¶

=

Doanh sè b¸n chÞu trong n¨m/360 ngµy

c. HÖ sè hµng l−u kho:
Hµng l−u kho

Gi¸ trÞ hµng b¸n (gi¸ mua)

=

Gi¸ trÞ hµng l−u kho trung b×nh

d. HÖ sè lu©n chuyÓn hµng ho¸ (vßng quay hµng tån kho):
Vßng quay hµng tån kho

•

Tån kho

HÖ sè thu nhËp tr¶ l·i ®Þnh kú:

HÖ sè thu nhËp tr¶ l·i ®Þnh kú
•

Doanh thu thuÇn

=

EBIT

=

Chi phÝ tr¶ l·i

HÖ sè trang tr¶i
a. HÖ sè trang tr¶i chung:

Trang tr¶i chung

C¸c nguån thu tiÒn mÆt

=

Tæng ph¶i tr¶

b. HÖ sè thanh to¸n l·i tr¸i phiÕu:
Thanh to¸n
l·i tr¸i phiÕu

EBIT

=

Tæng tr¸i tøc hµng n¨m

c. HÖ sè thanh to¸n cæ tøc −u ®·i:
Thanh to¸n cæ tøc −u ®·i

Lîi nhuËn rßng

=

Cæ tøc −u ®·i

d. HÖ sè hoµn vèn cæ phiÕu th−êng:
Lîi nhuËn rßng - Cæ tøc −u
Hoµn vèn cæ phiÕu th−êng

®·i

=

Vèn cæ ®«ng

4

•

Kh¶ n¨ng sinh lêi:
a. HÖ sè ...
1
H THNG CÁC CÔNG THC
PHC V ÔN TP HC PHN PHÂN TÍCH
---------o0o---------
1. Giá tr thi gian ca tin
Tính FV
FV ca 1 $
Tính lãi theo tháng
Tính lãi theo ngày
FV(n,r)
PV =
(1+r)
n/365
Tính PV
2. Mc sinh li và ri ro
C«ng thøc tÝnh møc sinh lêi t¬ng ®èi:
Møc sinh lêi trong mét kho¶ng thêi gian
Rt = (1+R1) x (1+ R2) x (1+R3) x ...x (1+Rt-1)x (1+Rt) - 1
Vµ møc sinh lêi b×nh qu©n luü kÕ hµng n¨m sÏ lµ:
(P
t
- P
t-1
) + D
t
R
t
=
P
t-1
=
HỆ THỐNG CÁC CÔNG THỨC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG CÁC CÔNG THỨC - Người đăng: maihuunhuancfc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
HỆ THỐNG CÁC CÔNG THỨC 9 10 575