Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Chuẩn mực số 700

Được đăng lên bởi botayroi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực số 700
Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

(Ban hành theo Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC
ngày 27 tháng 9 năm 1999 của Bộ trởng Bộ Tài chính)
Quy định chung

01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hớng
dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản đối với nội dung và hình thức của báo
cáo kiểm toán do kiểm toán viên và công ty kiểm toán công bố sau khi thực hiện công việc
kiểm toán báo cáo tài chính của một đơn vị.
02. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải soát xét và đánh giá những kết luận rút ra
từ các bằng chứng thu thập đợc và sử dụng những kết luận này để làm cơ sở cho ý kiến của
mình về báo cáo tài chính của đơn vị đợc kiểm toán.
Trong ý kiến đánh giá của kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải xác định mức độ
phù hợp của báo cáo tài chính với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc đợc chấp
nhận, cũng nh xác định sự tuân thủ theo các quy định pháp lý có liên quan khi lập báo cáo tài
chính.
03. Báo cáo kiểm toán phải có phần ghi rõ ý kiến của kiểm toán viên và công ty kiểm
toán về toàn bộ báo cáo tài chính đã đợc kiểm toán.
04. Chuẩn mực này áp dụng cho việc lập báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính và đợc
vận dụng cho việc lập báo cáo kiểm toán thông tin tài chính khác và lập báo cáo kết quả của
dịch vụ liên quan của công ty kiểm toán.
05. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải tuân thủ những quy định của chuẩn mực
này trong quá trình kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán công bố kết quả kiểm toán báo cáo tài
chính.
Đơn vị đợc kiểm toán (khách hàng) và các bên sử dụng kết quả kiểm toán phải có
những hiểu biết cần thiết về nguyên tắc và thủ tục lập báo cáo kiểm toán quy định trong
chuẩn mực này để sử dụng đúng đắn kết quả kiểm toán.
Các thuật ngữ trong chuẩn mực này đợc hiểu nh sau:
06. Báo cáo kiểm toán: là loại báo cáo bằng văn bản do kiểm toán viên và công ty kiểm
toán lập và công bó để nêu rõ ý kiến chính thức của mình về báo cáo tài chính của một đơn vị
đã đợc kiểm toán.
07. Phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu: Nghĩa là ý kiến của
kiểm toán viên đa ra trên báo cáo kiểm toán một sự đảm bảo chắc chắn rằng báo cáo tài chính
đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu; nhng không đảm bảo tuyệt đối
rằng không có bất kỳ một sai sót nào trên báo cáo tài chính đã đợc kiểm toán. Kiểm toán viên
chỉ quan tâm đến các yếu tố trọng yếu của các báo cáo tài chính.
Nội dung chuẩn mực

Các yếu tố cơ bản của một báo cáo ...
Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực số 700
Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
(Ban hành theo Quyết định s120/1999/QĐ-BTC
ngày 27 tháng 9 năm 1999 của Bộ trởng Bộ Tài cnh)
Quy định chung
01. Mục đích của chuẩn mực y là quy định các nguyên tắc, thủ tục bản hớng
dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản đối với nội dung và hình thức của báo
cáo kiểm toán do kiểm toán viên công ty kiểm toán công bố sau khi thực hiện công việc
kiểm toán báo cáo tài chính của một đơn vị.
02. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải soát xét và đánh giá những kết luận rút ra
từ các bằng chứng thu thập đợc sử dụng những kết luậny để làm sở cho ý kiến của
mình về báo cáo tài chính của đơn vị đợc kiểm toán.
Trong ý kiến đánh giá của kiểm toán viên công ty kiểm toán phải xác định mức độ
phù hợp của báo cáo tài chính với chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành hoặc đợc chấp
nhận, cũng nh xác định sự tuân thủ theo các quy định pháp lý có liên quan khi lập báo cáo tài
chính.
03.o cáo kiểm toán phải phần ghi ý kiến của kiểm toán viên công ty kiểm
toán về toàn bộ báo cáo tài chính đã đợc kiểm toán.
04. Chuẩn mực này áp dụng cho việc lập báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính và đợc
vận dụng cho việc lập báo cáo kiểm toán thông tin tài chính khác lập báo cáo kết quả của
dịch vụ liên quan của công ty kiểm toán.
05. Kiểm toán viên công ty kiểm toán phải tuân thủ những quy định của chuẩn mực
này trong quá trình kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán công bố kết quả kiểm toán báo cáo tài
chính.
Đơn vị đợc kiểm toán (khách ng) các bên sử dụng kết quả kiểm toán phải
những hiểu biết cần thiết về nguyên tắc và thủ tục lập báo cáo kiểm toán quy định trong
chuẩn mực này để sử dụng đúng đắn kết quả kiểm toán.
Các thuật ngữ trong chuẩn mực này đợc hiểu nh sau:
06. Báo cáo kiểm toán: là loại báo cáo bằng văn bản do kiểm toán viên và công ty kiểm
toán lập và công bó để nêu rõ ý kiến chính thức của mình về báo cáo tài chính của một đơn vị
đã đợc kiểm toán.
07. Phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu: Nghĩa ý kiến của
kiểm toán viên đa ra trên báo cáo kiểm toán một sự đảm bảo chắc chắn rằng báo cáo tài chính
đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu; nhng không đảm bảo tuyệt đối
rằng không có bất kỳ một sai sót nào trên báo cáo tài chính đã đc kiểm toán. Kiểm toán viên
chỉ quan tâm đến các yếu tố trọng yếu của các báo cáo tài chính.
Nội dung chuẩn mực
Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Chuẩn mực số 700 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Chuẩn mực số 700 - Người đăng: botayroi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Chuẩn mực số 700 9 10 203