Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống kiểm soát nội bộ

Được đăng lên bởi trinhmy0026-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chöông 3 – Heä thoáng Kiểm soát nội bô

Nguyễn Trí Tri - UEH

BAØI TAÄP KIEÅM TOAÙN
CHÖÔNG 3: HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ
Baøi 1
Trong cuoäc kieåm toaùn ñaàu tieân cuûa anh chò taïi moät doanh nghieäp saûn xuaát coù quy moâ
trung bình, OÂng Taùm laø giaùm ñoác coâng ty coù giaûi thích veà caùch oâng thöïc hieän vieäc phaân
coâng phaân nhieäm taïi coâng ty ñeå traùnh khoâng cho pheùp moät ngöôøi kieåm soaùt moïi phöông
dieän cuûa moät nghieäp vuï nhö sau: Coâ Lan ñaûm traùch vieäc mua haøng, nhaän haøng vaø giöõ
haøng. Anh Tieán coù traùch nhieäm ghi cheùp caùc soå saùch veà nôï phaûi thu vaø thu tieàn cuûa
khaùch haøng. Coâ Ngoïc coù traùch nhieäm theo doõi soå saùch veà nhaân vieân, chaám coâng, laäp
baûng löông vaø phaùt löông.
OÂng Taùm hoûi yù kieán anh chò veà cô caáu toå chöùc cuûa coâng ty. Anh chi haõy trình baøy yù kieán
mình vaø ñöa ra giaûi phaùp caûi tieán neáu caàn thieát.
Baøi 2
Taïi Coâng ty TNHH saûn xuaát Huyønh Quang coù caùc thuû tuïc hoaït ñoäng ñöôïc moâ taû nhö sau:
(a) Khi ñaët haøng mua nguyeân vaät lieäu, moät lieân cuûa ñôn ñaët haøng ñöôïc göûi cho boä phaän
nhaän haøng. Khi nhaän haøng, nhaân vieân boä phaän nhaän haøng seõ ghi soá thöïc nhaän vaøo
lieân naøy cuûa ñôn ñaët haøng vaø göûi veà cho boä phaän keá toaùn ñeå ghi soå. Vaät lieäu sau ñoù
seõ ñöôïc nhaäp vaøo kho
(b) Moät chi nhaùnh baùn haøng cuûa coâng ty bao goàm moät cöûa haøng tröôûng vaø hai nhaân vieân.
Chi nhaùnh ñöôïc môû moät taøi khoaûn giao dòch taïi Ngaân haøng ñòa phöông. Caùc khoaûn
tieàn thu cuûa chi nhaùnh ñöôïc noäp vaøo ñaây. Caùc sec ruùt tieàn cuûa taøi khoaûn naøy phaûi coù
chöõ kyù cuûa Cöûa haøng tröôûng hoaëc Giaùm ñoác taøi chính coâng ty. Soå phuï ñöôïc göûi veà
cho Cöûa haøng tröôûng, oâng naøy seõ ñoái chieáu vôùi soå saùch vaø löu soå phuï. Ñònh kyø, Cöûa
haøng tröôûng seõ laäp moät baûng keâ caùc khoaûn chi trong kyø noäp veà Coâng ty.
Yeâu caàu : Ñoái vôùi moãi tình huoáng keå treân, haõy cho bieát ñieåm yeáu cuûa kieåm soaùt noäi boä
vaø loaïi gian laän hoaëc sai soùt naøo coù theå xaûy ra. Sau ñoù cho bieát thuû tuïc kieåm soaùt naøo coù
theå ñieàu chænh nhöõng ñieåm yeáu naøy cuûa kieåm soaùt noäi boä.
Baøi 3
Haõy cho bieát nhöõng tình huoáng sau lieân quan ñeán boä phaän naøo cuûa heä thoáng kieåm soaùt
noäi boä trong doanh nghieäp. Ñaùnh daáu vaøo oâ thích hôïp. Moät tình huoáng coù theå lieân quan
ñeán nhieàu boä phaän.
Moâi tröôøng
kieåm soaùt

Ñaùnh
giaù ruûi

Caùc hoaït
ñoäng kieåm

Thoâng tin vaø

Giaùm
1

Chöông 3 – Heä tho...
Chöông 3 – Heä thoáng Kiểm soát nội bô Nguyễn Trí Tri - UEH
BAØI TAÄP KIEÅM TOAÙN
CHÖÔNG 3: HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ
Baøi 1
Trong cuoäc kieåm toaùn ñaàu tieân cuûa anh c taïi moät doanh nghieäp saûn xuaát coù quy moâ
trung bình, OÂng Taùm laø giaùm ñoác coâng ty coù giaûi thích veà caùch oâng thöïc hieän vieäc phaân
coâng phaân nhieäm taïi coâng ty ñeå traùnh khoâng cho pheùp moät ngöôøi kieåm soaùt moïi phöông
dieän cuûa moät nghieäp vuï n sau: Coâ Lan ñaûm traùch vieäc mua haøng, nhaän haøng v giöõ
haøng. Anh Tieán coù traùch nhieäm ghi cheùp caùc soå saùch veà nôï phaûi thu vaø thu tieàn cuûa
khaùch haøng. Coâ Ngoïc coù traùch nhieäm theo doõi soå saùch veà nhaân vieân, chaám coâng, laäp
baûng löông vaø phaùt löông.
OÂng Taùm hoûi yù kieán anh chò veà cô caáu toå chöùc cuûa coâng ty. Anh chi haõy trình baøy yù kieán
mình vaø ñöa ra giaûi phaùp caûi tieán neáu caàn thieát.
Baøi 2
Taïi Coâng ty TNHH saûn xuaát Huyønh Quang coù caùc thuû tuïc hoaït ñoäng ñöôïc moâ taû nhö sau:
(a) Khi ñaët haøng mua nguyeân vaät lieäu, moät lieân cuûa ñôn ñaët haøng ñöôïc ûi cho bphaän
nhaän haøng. Khi nhaän haøng, nhaân vieân b phaän nhaän haøng seõ ghi s thöïc nhaän vaøo
lieân naøy cuûa ñôn ñaët haøng vaø göûi veà cho boä phaän keá toaùn ñ ghi soå. Vaät lieäu sau ñoù
seõ ñöôïc nhaäp vaøo kho
(b) Moät chi nhaùnh baùn haøng cuûa coâng ty bao goàm moät cöûa haøng tröôûng vaø hai nhaân vieân.
Chi nhaùnh ñöôïc û moät taøi khoaûn giao dòch taïi Ngaân haøng ñòa phöông. Caùc khoaûn
tieàn thu cuûa chi nhaùnh ñöôïc noäp vaøo ñaây. Caùc sec ruùt tieàn cuûa taøi khoaûn naøy phaûi c
chöõ k cuûa Cöûa haøng tröôûng hoaëc Giaùm ñoác taøi chính coâng ty. S phuï ñöôïc göûi veà
cho ûa haøng tröôûng, ng naøy seõ ñoái chieáu vôùi ssaùch v löu soå phuï. Ñònh kyø, Cöûa
haøng tröôûng seõ laäp moät baûng keâ caùc khoaûn chi trong kyø noäp veà Coâng ty.
Yeâu caàu : Ñoái vôùi moãi tình huoáng ktreân, haõy cho bieát ñieåm yeáu cuûa kieåm soaùt noäi boä
vaø loaïi gian laän hoaëc sai soùt naøo coù theå xaûy ra. Sau ñoù cho bieát thuû tuïc kieåm soaùt naøo coù
theå ñieàu chænh nhöõng ñieåm yeáu naøy cuûa kieåm soaùt noäi boä.
Baøi 3
Haõy cho bieát nhöõng tình huoáng sau lieân quan ñeán bphaän naøo cuûa hthoáng kieåm soaùt
noäi boä trong doanh nghieäp. Ñaùnh daáu vaøo oâ thích ïp. Moät tình huoáng coù theå lieân quan
ñeán nhieàu boä phaän.
Moâi tröôøng
kieåm soaùt
Ñaùnh
giaù ruûi
Caùc hoaït
ñoäng kieåm
Thoâng tin vaø Giaùm
1
Hệ thống kiểm soát nội bộ - Trang 2
Hệ thống kiểm soát nội bộ - Người đăng: trinhmy0026-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hệ thống kiểm soát nội bộ 9 10 397