Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống sổ sách kế toán doanh nghiệp theo QĐ 15

Được đăng lên bởi tsv.vietha
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 4272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n doanh nghiÖp
(Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC)

Biªn so¹n: ViÖt Hµ - Khoa kinh tÕ Tr­êng §¹i häc Sao
§á
NK - SC

CTGS

S§K-CTGS

SC-CTGS1

SC-CTGS2

NKC

NK - TT

NK - CT

NK - MH

NK - BH

SC - NKC

NK-CT SO1

Bang ke 1

NK-CT SO2

Bang ke 2

NK-CT SO3

NK-CT SO4

NK-CT SO5

NK-CT SO6

NK-CT 7 P1

BK SO 3

BK SO 4

BK SO 5

BK SO 6

NK-CT SO 8

BK SO 8

BK SO 9

BK SO 10

BK SO 11

NK-CT 9

NK-CT 10

SC - NKCT

C§PS

SQ - TM

So KTQTM

So TGNH

SCT VL …

TH- CT VL…

ThÎ kho

Sæ TSC§

Thdâi TSC§

ThÎ TSC§

CT 131,331

131,331 NT

TT = NT

SCT t/ vay

SCT - BH

So CP SXKD

ThÎ tÝnh Z

SCT TK

SCT 223

PB/CL 223

SCT PHCP

SCT-CPQ

SCT-§TCK

SCT NVKD

SCT-§TXD

STD VAT

Hoµn VAT

MiÔn VAT

PB L-BHXH

P/B VL-DC

P/B kh hao

BB KK VT..

KK TSC§

Giao TSC§

KQ H§KD

NghiÖm thu

PNK

PXK

To Google

Sæ ®Þa chØ th­

VN-index

S¬ ®å kÕ to¸n

§¬n vÞ: ……………………..
§Þa chØ: …………………….

MÉu sè : S01-DN
(Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006
cña Bé tr­ëng BTC

NhËt ký sæ c¸i
N¨m: ……………… .
Chøng tõ

Thø
tù
dßng

Ngµy
th¸ng
ghi sæ

SH

NT

A

B

C

D

DiÔn gi¶i
E

Sè
tiÒn
ph¸t
sinh

Nî

Cã

Thø
tù
dßn
g

1

F

G

H

Nî TK 141 6.785.000

Sè hiÖu
TK-§¦

TK
TK111
…

TK
TK141
…

TK …

Nî

Cã

Nî

Cã

Nî

Cã

2

3

4

5

…

…

6.7

6.7

- Sè d­ ®Çu n¨m

1

19/6

04

19/6

(TK 141 – NguyÔn Xu©n NghÜa 6.785.000)
- Anh
SPS NghÜa
trong T-¦…
th¸ng

6.7

141

Cã TK 111 6.785.000

111

1

- Céng PS th¸ng
- SD cuèi th¸ng
- Luü kÕ tõ §N
-

Sæ nµy cã …. Trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang …

-

Ngµy më sæ …………………………..

Ng­êi ghi sæ
(Ký, hä tªn)
Trang chñ

KÕ to¸n tr­ëng
(Ký, hä tªn)
V¨n b¶n BTC

H­íng dÉn ghi sæ
Ngµy … th¸ng … n¨m ….
Gi¸m ®èc
(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)
To Google

§¬n vÞ: ……………………..
§Þa chØ: …………………….

MÉu sè : S02a-DN
(Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy
20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC

Chøng tõ ghi sæ
Sè: ……
Ngµy …. th¸ng …. n¨m ….
TrÝch yÕu
A

Tæng céng
KÌm theo … chøng tõ gèc

Sè hiÖu tµi kho¶n

Sè tiÒn

Ghi chó

C

1

D

x

x

Nî

Cã

B

x

Ngµy… th¸ng… n¨m
….
KÕ to¸n tr­ëng
(Ký, hä tªn)

Ng­êi lËp
(Ký, hä tªn)
Trang chñ

H­íng dÉn ghi sæ

V¨n b¶n BTC

To Google

§¬n vÞ: ……………………..
§Þa chØ: …………………….

MÉu sè : S02b-DN
(Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC
ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC

Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ
N¨m: ……
Chøng tõ ghi sæ

Sè tiÒn

Sè hiÖu

Ngµy, th¸ng

A

B

1

05

30/04/2007

238.358.006

- Céng th¸ng
- Céng luü kÕ tõ ®Çu quý

Chøng tõ ghi sæ

xxx

Sè hiÖu

Ngµy, th¸ng

A

B
...
HÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n doanh nghiÖp
(Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé trëng BTC)
Biªn so¹n: ViÖt Hµ - Khoa kinh tÕ Trêng §¹i häc Sao
§á
NK - SC
To Google Sæ ®Þa chØ th S¬ ®å kÕ to¸n
CTGS S§K-CTGS SC-CTGS1 SC-CTGS2 NKC NK - TT NK - CT NK - MH NK - BH
SC - NKC NK-CT SO1 Bang ke 1 NK-CT SO2 Bang ke 2 NK-CT SO3 NK-CT SO4 NK-CT SO5 NK-CT SO6 NK-CT 7 P1
BK SO 3 BK SO 4 BK SO 5 BK SO 6 NK-CT SO 8 BK SO 8 BK SO 9 BK SO 10 BK SO 11 NK-CT 9
NK-CT 10 SC - NKCT C§PS SQ - TM So KTQTM So TGNH SCT VL … TH- CT VL… ThÎ kho TSC§
Thdâi TSC§
ThÎ TSC§ CT 131,331 131,331 NT TT = NT SCT t/ vay SCT - BH
So CP SXKD
ThÎ tÝnh Z SCT TK
SCT 223 PB/CL 223 SCT PHCP SCT-CPQ SCT-§TCK SCT NVKD SCT-§TXD STD VAT Hoµn VAT MiÔn VAT
PB L-BHXH P/B VL-DC P/B kh hao BB KK VT.. KK TSC§ Giao TSC§ KQ H§KD NghiÖm thu PNK PXK
VN-index
Hệ thống sổ sách kế toán doanh nghiệp theo QĐ 15 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống sổ sách kế toán doanh nghiệp theo QĐ 15 - Người đăng: tsv.vietha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Hệ thống sổ sách kế toán doanh nghiệp theo QĐ 15 9 10 820