Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống tài khoản kế toán QĐ19/2006

Được đăng lên bởi Đông Phương Quân Khanh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
DÙNG CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
STT

SỐ
HIỆU
TK

TÊN TÀI KHOẢN

PHẠM VI
ÁP DỤNG

GHI CHÚ

LOẠI 1: TIỀN VÀ VẬT TƯ
1

111

Tiền mặt
1111 Tiền Việt Nam
1112 Ngoại tệ
1113 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

Mọi đơn vị

2

112

Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
1121 Tiền Việt Nam
1122 Ngoại tệ
1123 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

Mọi đơn vị

3

113

4

121

5

152

Nguyên liệu, vật liệu

Mọi đơn vị

6

153

Công cụ, dụng cụ

Mọi đơn vị

7

155

Tiền đang chuyển
Đầu tư tài chính ngắn hạn
1211 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
1218 Đầu tư tài chính ngắn hạn khác

Sản phẩm, hàng hoá
1551 Sản phẩm

Chi tiết theo
từng TK tại
từng NH, KB

Mọi đơn vị
Đơn vị có phát
sinh

Chi tiết theo
yêu cầu quản
lý

Đơn vị có hoạt
động SX, KD

Chi tiết
theo sản
phẩm,
hàng hoá

Mọi đơn vị

Chi tiết theo
yêu cầu quản
lý

1552 Hàng hoá
LOẠI 2: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
8

211
2111
2112
2113
2114
2115

TSCĐ hữu hình
Nhà cửa, vật kiến trúc
Máy móc, thiết bị
Phương tiện vận tải, truyền dẫn
Thiết bị, dụng cụ quản lý
Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản
phẩm

2118 Tài sản cố định khác
9

213

TSCĐ vô hình

10

214

Hao mòn TSCĐ
2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142 Hao mòn TSCĐ vô hình

11

221

Đầu tư tài chính dài hạn
2211 Đầu tư chứng khoán dài hạn
2212 Vốn góp
2218 Đầu tư tài chính dài hạn khác

12

241

XDCB dở dang
2411 Mua sắm TSCĐ
2412 Xây dựng cơ bản
2413 Sửa chữa lớn TSCĐ

Mọi đơn vị
Mọi đơn vị

LOẠI 3: THANH TOÁN
13

311
3111
3113
31131
31132
3118

14

312

15

313

Các khoản phải thu
Phải thu của khách hàng
Thuế GTGT được khấu trừ
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng
hoá, dịch vụ
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
Phải thu khác
Tạm ứng

Cho vay
3131 Cho vay trong hạn

Mọi đơn vị
Đơn vị được
khấu trừ thuế
GTGT

Chi tiết theo
yêu cấu
quản lý

Mọi đơn vị

Chi tiết
từng đối
tượng

Đơn vị có dự
án tín dụng

Chi tiết
từng đối
tượng

Mọi đơn vị

Chi tiết
từng đối
tượng

3132 Cho vay quá hạn
3133 Khoanh nợ cho vay
16

331

Các khoản phải trả
3311 Phải trả người cung cấp
3312 Phải trả nợ vay
3318 Phải trả khác

17

332

18

333

Các khoản phải nộp theo lương
3321 Bảo hiểm xã hội
3322 Bảo hiểm y tế
3323 Kinh phí công đoàn

3331
33311
33312
3332
3334
3337
3338

Mọi đơn vị

Các khoản phải nộp nhà nước
Thuế GTGT phải nộp
Thuế GTGT đầu ra
Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Phí, lệ phí
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế khác
Các khoản phải nộp khác

Các đơn vị có
phát sinh

Mọi đơn vị

19

334

Phải trả công chức, viên chức

20

335

Phải trả các đối tượng khác

21

336

Tạm ứng kinh phí

22

337...
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
DÙNG CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
STT SỐ
HIỆU
TK
TÊN TÀI KHOẢN
PHẠM VI
ÁP DỤNG GHI CHÚ
LOẠI 1: TIỀN VÀ VẬT TƯ
1 111 Tiền mặt Mọi đơn vị
1111 Tiền Việt Nam
1112 Ngoại tệ
1113 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
2 112 Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc Mọi đơn vị Chi tiết theo
1121 Tiền Việt Nam từng TK tại
1122 Ngoại tệ từng NH, KB
1123 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
3 113 Tiền đang chuyển Mọi đơn vị
4 121 Đầu tư tài chính ngắn hạn Đơn vị có phát
1211 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn sinh
1218 Đầu tư tài chính ngắn hạn khác
5 152 Nguyên liệu, vật liệu Mọi đơn vị Chi tiết theo
yêu cầu quản
6 153 Công cụ, dụng cụ Mọi đơn vị
7 155 Sản phẩm, hàng hoá Đơn vị có hoạt Chi tiết
1551 Sản phẩm động SX, KD theo sản
phẩm,
1552 Hàng hoá hàng hoá
LOẠI 2: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
8 211 TSCĐ hữu hình Mọi đơn vị Chi tiết theo
2111 Nhà cửa, vật kiến trúc yêu cầu quản
2112 Máy móc, thiết bị
2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn
2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý
2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản
phẩm
Hệ thống tài khoản kế toán QĐ19/2006 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống tài khoản kế toán QĐ19/2006 - Người đăng: Đông Phương Quân Khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hệ thống tài khoản kế toán QĐ19/2006 9 10 114