Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống thông tin kế toán

Được đăng lên bởi tuyetxuong
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1198 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐVT:

Chỉ tiêu
Tông
̉
chi đâu
̀ tư
Doanh thu
Chi phí(phân bổ cp bao
̉ tri,̀ vân
̣ hanh)
̀
Thu nhâp
̣ trươc
́ khâu
́ hao
Khâu
́ hao
EBIT
ThuếTNDN
OCF
Nhu cau
̀ vôn
́ lưu đông
̣
Thu hôì vôn
́ lưu đông
̣
năm cuôí
Thay đôỉ vôn
́ lưu đông
̣
Thay đôỉ chi đâu
̀ tư
FCF

NPV

1,000,000 đông
̀

0

1
3,780.00

500.00

9,000.00
40.00
8,960.00
155.00
8,805.00
2,201.25
6,758.75
900.00

500.00
3,780.00
(4,280.00)

400.00
0.00
6,358.75

0.25

41,620.94

2

3

4

5

6

9,450.00
40.00
9,410.00
155.00
9,255.00
2,313.75
7,096.25
945.00

9,922.50
40.00
9,882.50
155.00
9,727.50
2,431.88
7,450.63
992.25

10,418.63
40.00
10,378.63
155.00
10,223.63
2,555.91
7,822.72
625.12

10,939.56
40.00
10,899.56
155.00
10,744.56
2,686.14
8,213.42
656.37

11,486.53
40.00
11,446.53
155.00
11,291.53
2,822.88
8,623.65
689.19

45.00
0.00
7,051.25

47.25
0.00
7,403.38

(367.13)
0.00
8,189.85

31.26
0.00
8,182.16

32.82
0.00
8,590.83

7

8

9

12,060.86
40.00
12,020.86
155.00
11,865.86
2,966.47
9,054.40
723.65

12,663.90
40.00
12,623.90
155.00
12,468.90
3,117.23
9,506.68
633.20

13,297.10
40.00
13,257.10
155.00
13,102.10
3,275.52
9,981.57
664.85

34.46
0.00
9,019.94

(90.46)
0.00
9,597.13

31.66
0.00
9,949.91

10
13,961.95
40.00
13,921.95
155.00
13,766.95
3,441.74
10,480.22
698.10
698.10
(664.85)
0.00
11,145.07

Công ty muôn
́ đâu
̀ tư mua Hệ Thông
́ Thông Tin KếToan.
́ Trong đo:́
Chi mua maý moć thiêt́ bị
Chi phívân
̣ chuyên
̉ lăp
́ đăṭ
Chi mua phân
̀ mêm
̀
Chi Phíđao
̀ tao
̣ nhân viên sử dung
̣ phân
̀ mêm
̀
Chi phínhàquan
̉ lýliên quan
Chi phíbao
̉ tri,̀ vân
̣ hanh
̀
CP liên quan khać

1500 triêu
̣
50 triêu
̣
800 tiêu
̣
400 triêu
̣
400 triêu
̣
400 triêu
̣
230 triêu
̣

Tôć độ tăng Doanh thu hang
̀ năm là5%DT. DT năm đâu
̀ tiên là9000 triêu
̣ đông.
̀ Nhu câu
̀ vôn
́ l ưu đông
̣ 3 năm đ
5%DT. TG dự an
́ 10 năm, TSCK 12%. Công ty sử dung
̣ pp Khâu
́ hao đêu.
̀ NC vôn
́ lưu đông
̣ thu hôì vao
̀ năm cuô

vôn
́ l ưu đông
̣ 3 năm đâu
̀ la ̀10% DT, 4 năm tiêp
́ theo la ̀6% DT, cać năm con
̀ laị la ̀
g thu hôì vao
̀ năm cuôi.́ Thuê ́TNDN la ̀25%. Nhu câu
̀ vôn
́ l ưu đông
̣ năm đâu
̀ t ư la ̀500 triêu.
̣

...
ĐVT: 1,000,000 đông̀
Chi tiêủ 0 1
Tông chi đâu t̀̉ ư 3,780.00
Doanh thu 9,000.00
Chi phi (phân bô cp bao tri, vân hanh)́ ̀ ̀̉ ̉ ̣ 40.00
Thu nhâp tr c khâu haó ̣́ ươ 8,960.00
Khâu haó 155.00
EBIT 8,805.00
Thuê TNDŃ 0.25 2,201.25
OCF 6,758.75
Nhu cau vôn l u đông̀ ́ ư ̣ 500.00 900.00
Thu hôi vôn l u đông năm cuôì ́ ́ư ̣
Thay đôi vôn l u đônǵ̉ ư ̣ 500.00 400.00
Thay đôi chi đâu t̀̉ ư 3,780.00 0.00
FCF (4,280.00) 6,358.75
NPV 41,620.94
hệ thống thông tin kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống thông tin kế toán - Người đăng: tuyetxuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
hệ thống thông tin kế toán 9 10 130