Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN_THAM KHẢO

Được đăng lên bởi tranngocphikhanh-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 0 lần
hệ thống thông tin kế toán

QUYTRÌNH:
QUẢNLÝ TRẢ NỢ NHÀ CUNGCẤP

I.ĐIỀU KIỆN QUY TRÌNH

• Quytrình này thực hiện trong trường hợpđã muahàng hóa nhưng chưa trả nợ
nhà cungcấp,bắt đầu quá trình đã nhận đầy đủ hàng hóa, những quá trình
trước đó (muahàng) nhómkhông đề cập.

• Khi thanh toán, DN thanh toán hết sốnợ.
• Hình thức thanh toán: thanh toán bằng séc.
• Hình thức nhập liệu, lưu trữ, kiểm tra: thủ công.

II.CHỨNGTỪ:
Chứng từ gồm:

• Hóa đơn mua hàng
• Phiếu nhập kho
• Đơn đặt hàng
• Giấy báo trả tiền
• Báo cáo nhận hàng
• Séc thanh toán
• BCT thanhtoán
• Phiếu thanh toán

III.CHÚ THÍCH CÁC KÍHIỆU:

:Chứngtừ báo

:Dữliệuvào/ra

cáo

:Điểm nối trêncùng
:Xử lí thủcông

:Lưu thủcông

trang

:Đườngluân chuyển

IV.QUY TRÌNH QUẢNLÝ TRẢNỢ
NHÀCUNGCẤP:

Quy trình quản lý trả
nợ NCC

Quy trình chấp nhận
hóa đơn và ghi nợ
phải trả người bán

Quy trình ghi nghiệp
vụ thanh toán nợ
phải trả nhà cung
cấp

1.Quytrình ghi nghiệp vụ phải trả người bán:

1.Quy trình ghi nghiệp vụ phải trả người bán:

Hàng kì, bộ phận kế toán phải trả người bán tổng hợp sổ chi tiết nhà
cung cấp để chuyển cho bộ phận kế toán tổng hợp ghi nhận vào sổ
cái.

2.Quy trình thanh toán nợ phải trả ngườibán:

2.Quy trình thanh toán nợ phải trả người bán:

• Sau khi nhận được chứng từ thanh toán từ bộ phận tài vụ chuyển trả, bộ
phận kế toán phải trả ghi vào sổ chi tiết phải trả người bán. Nếu đã thanh
toán hết, chứng từ thanh toán sẽ được lưu trong hồ sơ “chứng từ thanh toán
đã quyết toán”. Hàng tháng, bộ phận kế toán sẽ cộng sổ chi tiết phải trả
người bán và chuyển số tổng về kế toán trưởng.

• Phòng tài vụ cũng cộng sổ nhật kí chi, hàng tháng, chuyển số tổng về bộ
phận kế toán tổng hợp. Bộ phận này đối chiếu số liệu và ghi vào sổ cái.

V.NHỮNG RỦI RO:

• - Chưa thực hiện đối chiếu hoặc đối chiếu chưa đầy đủ công nợ với người bán
tại thời điểm cuối năm.

• - Số dư công nợ phải trả trên sổ kế toán chênh lệch với biên bản đối chiếu
công nợ phải trả nhưng chưa được xử lý.

• - Theo dõi công nợ chưa phù hợp: theo dõi trên hai mã cho cùng một đối
tượng, không tiến hành bù trừ đối với các khoản công nợ của cùng một
đốitượng

V.NHỮNG RỦI RO:

• - Số liệu trên sổ tổng hợp và sổ chi tiết, bảng cân đối số phát sinh không
khớp nhau và không khớp với hóa đơn, chứng từ gốc hoặc không khớp với
thư xác nhận của Kiểm toán viên.

• - Ghi nhận khoản phải trả không trên cơ sở hóa đơn chứng từ hoặc hóa đơn
chứng từ không hợp lệ.

• - Các khoản phải trả với bên thứ ba không có chứng từ hợp lệ, không được
ghi c...
QUYTRÌNH:
QUNLÝ TR N NHÀ CUNGCP
hệ thống thông tin kế toán
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN_THAM KHẢO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN_THAM KHẢO - Người đăng: tranngocphikhanh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN_THAM KHẢO 9 10 847