Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương Mại Long Á

Được đăng lên bởi Dung Ngố
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1066 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ĐHGTVT

Chuyên đề thực tập chuyên ngành

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU...........................................................................................................
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TÁC BÁN HÀNG
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
LONG Á......................................................................................................................
1.1. Đặc điểm của thị trường tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ hàng hoá
của Công ty TNHH Thương Mại Long Á............................................................
1.1.1. Đặc điểm hàng hóa của Công ty...............................................................
1.1.2. Danh mục hàng bán của Công ty.............................................................
1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty ......................................................
1.1.4. Thị trường tiêu thụ hàng hoá của Công ty ............................................
1.2. Tổ chức quản lý thị trường tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ hàng
hoá của Công ty TNHH Thương Mại Long Á.....................................................
1.3. Ảnh hưởng của thị trường tiêu thụ hàng hoá, tổ chức quản lý thị trường
tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tới tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và kết quả
tiêu thụ hàng hoá của Công ty ...........................................................................
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG Á..................
2.1. Kế toán bán hàng............................................................................................
2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán......................................................................
2.1.2. Hệ thống tài khoản áp dụng......................................................................
2.1.3. Sổ sách áp dụng.........................................................................................
2.1.4. Kế toán chi tiết bán hàng..........................................................................
2.1.4.1. Kế toán doanh thu bán hàng..............................................................
2.1.4.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:............................................
2.1.4.3. Kế toán thanh toán với người mua:...................................................
2.1.4.4. Kế toán thuế phải nộp cho nhà nước. (thuế GTGT)..........................
2.2 Thực trạng kế toán kết quả bán hàng tại Công ty ..........................
Trường ĐHGTVT Chuyên đề thực tập chuyên ngành
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU...........................................................................................................
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIM TỔ CHC QUN LÝ NG TÁC N NG
VÀ XÁC ĐNH KT QU BÁN HÀNG CA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MI
LONG Á......................................................................................................................
1.1. Đặc điểm của thị trường tiêu thụ hàng hoá kết quả tiêu thụ hàng hoá
của Công ty TNHH Thương Mại Long Á............................................................
1.1.1. Đặc điểm hàng hóa của Công ty...............................................................
1.1.2. Danh mục hàng bán của Công ty.............................................................
1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty ......................................................
1.1.4. Thị trường tiêu thụ hàng hoá của Công ty ............................................
1.2. Tổ chức quản thị trường tiêu thụ hàng hoá kết quả tiêu thụ hàng
hoá của Công ty TNHH Thương Mại Long Á.....................................................
1.3. Ảnh hưởng của thị trường tiêu thụ hàng hoá, tổ chức quản thị trường
tiêu thụ kết quả tiêu thụ tới tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá kết quả
tiêu thụ hàng hoá của Công ty ...........................................................................
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG Á..................
2.1. Kế toán bán hàng............................................................................................
2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán......................................................................
2.1.2. Hệ thống tài khoản áp dụng......................................................................
2.1.3. Sổ sách áp dụng.........................................................................................
2.1.4. Kế toán chi tiết bán hàng..........................................................................
2.1.4.1. Kế toán doanh thu bán hàng..............................................................
2.1.4.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:............................................
2.1.4.3. Kế toán thanh toán với người mua:...................................................
2.1.4.4. Kế toán thuế phải nộp cho nhà nước. (thuế GTGT)..........................
2.2 Thực trạng kế toán kết quả bán hàng tại Công ty ......................................
2.2.1 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:...................
SV: Vũ Thị Nga Lớp: KTTH 16A2
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương Mại Long Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương Mại Long Á - Người đăng: Dung Ngố
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương Mại Long Á 9 10 911