Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Tín Thành 3

Được đăng lên bởi daivietvsv
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 2503 lần   |   Lượt tải: 6 lần
KHOA KẾ TOÁN - ĐHKTQD
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU

1

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VỐN BẰNG TIỀN TẠI
CÔNG TY CỔ PHÂN CHUYỂN PHÁT NHANH TÍN THÀNH 2

1.1. Đặc điểm VỐN BẰNG TIỀN tại công ty CP Chuyển phát nhanh Tín
Thành :...............................................................................................................2
1.2. Tổ chức quản lý VỐN BẰNG TIỀN của Công ty CP Chuyển phát nhanh
Tín Thành..........................................................................................................3
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH TÍN THÀNH7

2.1. Thủ tục chứng từ........................................................................................7
2.2. Kế toán chi tiết vốn bằng tiền tại Công ty CP Chuyển phát nhanh Tín
Thành...............................................................................................................29
2.3. Kế toán tổng hợp vốn bằng tiền tại công ty CP Chuyển phát nhanh Tín
Thành...............................................................................................................36
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH TÍN THÀNH51

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại Công ty và
phương hướng hoàn thiện................................................................................51
3.1.1- Ưu điểm....................................................................................................51
3.1.2- Nhược điểm..............................................................................................53
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện........................................................................54

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty…...............54
3.2.1- Về công tác quản lý vốn bằng tiền..........................................................54
3.2.2- Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán......................................55
3.2.3- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ.....................................................56
3.2.4- Về sổ kế toán chi tiết................................................................................56
3.2.5- Về sổ kế toán tổng hợp...........................................................................57
3.2.6- Về báo cáo kế toán liên quan đến vốn bằng tiền.....................................57
3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp.....................................................................
KHOA KẾ TOÁN - ĐHKTQD
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN VỐN BẰNG TIỀN TẠI
CÔNG TY CỔ PHÂN CHUYỂN PHÁT NHANH TÍN THÀNH 2
1.1. Đặc điểm VỐN BẰNG TIỀN tại công ty CP Chuyển phát nhanh Tín
Thành :...............................................................................................................2
1.2. Tổ chức quản lý VỐN BẰNG TIỀN của Công ty CP Chuyển phát nhanh
Tín Thành..........................................................................................................3
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG K TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH TÍN THÀNH7
2.1. Thủ tục chứng từ........................................................................................7
2.2. Kế toán chi tiết vốn bằng tiền tại Công ty CP Chuyển phát nhanh Tín
Thành...............................................................................................................29
2.3. Kế toán tổng hợp vốn bằng tiền tại công ty CP Chuyển phát nhanh Tín
Thành...............................................................................................................36
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH TÍN THÀNH51
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại Công ty
phương hướng hoàn thiện................................................................................51
3.1.1- Ưu điểm....................................................................................................51
3.1.2- Nhược điểm..............................................................................................53
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện........................................................................54
3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty…...............54
3.2.1- Về công tác quản lý vốn bằng tiền..........................................................54
3.2.2- Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán......................................55
3.2.3- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ.....................................................56
3.2.4- Về sổ kế toán chi tiết................................................................................56
3.2.5- Về sổ kế toán tổng hợp...........................................................................57
3.2.6- Về báo cáo kế toán liên quan đến vốn bằng tiền.....................................57
3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp..................................................................59
KẾT LUẬN 60
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61
0
Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Tín Thành 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Tín Thành 3 - Người đăng: daivietvsv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Tín Thành 3 9 10 973