Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng giao khoán

Được đăng lên bởi anhnhi96
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
c«ng ty cæ phÇn
®Çu t__________________________________________
ph¸t triÓn hîp phó

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
__________________________________________________________

Hµ Néi, ngµy

th¸ng 08 n¨m 2008

Phô lôc hîp ®ång
(Phô lôc cho Hîp ®ång sè: 02/H§KT ngµy 28/09/2007)
C«ng tr×nh: khu nhµ ë thÊp tÇng l« bt03
H¹ng môc: phÇn th©n + bÓ ngÇm + hoµn thiÖn mÉu m1 vµ m3
§Þa ®iÓm: khu ®« thÞ míi …………………… - Hµ néi

I. C¸c c¨n cø ®Ó ký Phô lôc hîp ®ång :
- C¨n cø Hîp ®ång kinh tÕ sè 02/H§KT ngµy 28 th¸ng 09 n¨m 2007 gi÷a C«ng ty
cæ phÇn ®Çu t ph¸t triÓn ……. vµ C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng ….. vÒ viÖc thi c«ng
x©y dùng Thi c«ng phÇn th©n + hoµn thiÖn + bÓ ngÇm mÉu M1 vµ M3 - C«ng tr×nh Khu
nhµ ë thÊp tÇng BT03 - Khu ®« thi míi …….- Hµ Néi.
- C¨n cø vµo biªn b¶n lµm viÖc gi÷a C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t ph¸t triÓn …… vµ C«ng
ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng …… ngµy 08/08/2008 vÒ viÖc thèng nhÊt ®iÒu chØnh gi¸ trÞ
hîp ®ång t¹i Hîp ®ång kinh tÕ sè 02/H§KT ngµy 28 th¸ng 09 n¨m 2007
- C¨n cø vµo dù to¸n thi c«ng bæ sung c¸c mÉu nhµ M1 vµ M3 – L« nhµ ë thÊp
tÇng BT03 do C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng…….. lËp ®· ®îc C«ng ty cæ phÇn ®Çu t
ph¸t triÓn …….. phª duyÖt th¸ng 08/2007
H«m nay, t¹i Trô së C«ng ty cæ phÇn ®Çu t ph¸t triÓn ……, chóng t«i gåm c¸c
bªn díi ®©y :

II. C¸c bªn ký hîp ®ång
1- Bªn giao thÇu ( gäi t¾t lµ bªn A )
- Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn ®Çu t ph¸t triÓn …………
- §¹i diÖn :
¤ng §ç ………..
Chøc vô: Tæng gi¸m ®èc
- §Þa chØ:
Villa …… The Manor – MÔ Tr× - Tõ Liªm – Hµ Néi
- §iÖn tho¹i:
04.787 ….
Fax: 04 787 …..
- Tµi kho¶n sè :
2111000000…..
- T¹i:
Ng©n hµng ®Çu t & ph¸t triÓn ViÖt Nam chi nh¸nh Quang Trung - HN
- M· sè thuÕ: 010199…..
- GiÊy chøng nhËn §¨ng ký kinh doanh sè: 010301…… cÊp thay ®æi lÇn 2 ngµy
26/10/2006 cña së KÕ ho¹ch vµ §Çu t Hµ Néi
2- Bªn nhËn thÇu ( gäi t¾t lµ bªn B )
- Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng ….
- §¹i diÖn:
¤ng Phan ……
Chøc vô: Gi¸m ®èc
- §Þa chØ:
………………… – Hµ Néi
- §iÖn tho¹i:
043. 3824….
Fax: 043. 38279…
- Sè tµi kho¶n:
45010000….
- T¹i:
Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn …..
- M· sè thuÕ:
050022764….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trang 1/2

- ChuyÓn ®æi sang C«ng ty cæ phÇn theo QuyÕt ®Þnh sè ……/Q§-BXD, ngµy 22/7/2004
cña Bé trëng Bé X©y dùng.
- GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 0303…… do Phßng ®¨ng ký kinh doanh Së
kÕ ho¹ch vµ ®Çu t - TØnh Hµ T©y.
Hai bªn cïng nhau tho¶ thuËn,...
c«ng ty cæ phÇn
®Çu t ph¸t triÓn hîp phó
__________________________________________
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
__________________________________________________________
Hµ Néi, ngµy th¸ng 08 n¨m 2008
Phô lôc hîp ®ång
(Phô lôc cho Hîp ®ång sè: 02/H§KT ngµy 28/09/2007)
C«ng tr×nh: khu nhµ ë thÊp tÇng l« bt03
H¹ng môc: phÇn th©n + bÓ ngÇm + hoµn thiÖn mÉu m1 vµ m3
§Þa ®iÓm: khu ®« thÞ míi …………………… - Hµ néi
I. C¸c c¨n cø ®Ó ký Phô lôc hîp ®ång :
- C¨n Hîp ®ång kinh 02/H§KT ngµy 28 th¸ng 09 n¨m 2007 gi÷a C«ng ty
phÇn ®Çu t ph¸t triÓn …. vµ C«ng ty phÇn ®Çu t x©y dùng .. vÒ viÖc thi c«ng
x©y dùng Thi c«ng phÇn th©n + hoµn thiÖn + ngÇm mÉu M1 vµ M3 - C«ng tr×nh Khu
nhµ ë thÊp tÇng BT03 - Khu ®« thi míi …….- Hµ Néi.
- C¨n vµo biªn b¶n lµm viÖc gi÷a C«ng ty phÇn ®Çu t ph¸t triÓn …… C«ng
ty cæ phÇn ®Çu t y dùng ngµy 08/08/2008 viÖc thèng nhÊt ®iÒu chØnh g t
hîp ®ång t¹i Hîp ®ång kinh tÕ sè 02/H§KT ngµy 28 th¸ng 09 n¨m 2007
- C¨n o to¸n thi c«ng sung c¸c mÉu nhµ M1 M3 nhµ ë thÊp
tÇng BT03 do C«ng ty phÇn ®Çu t vµ x©y dùng…….. lËp ®· ®îc C«ng ty phÇn ®Çu t
ph¸t triÓn …….. phª duyÖt th¸ng 08/2007
H«m nay, t¹i Trô së C«ng ty phÇn ®Çu t ph¸t triÓn ……, cng t«i gåm c¸c
bªn díi ®©y :
II. C¸c bªn ký hîp ®ång
1- Bªn giao thÇu ( gäi t¾t lµ bªn A )
- Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn ®Çu t ph¸t triÓn ……
- §¹i diÖn : ¤ng §ç ….. Chøc vô: Tæng gi¸m ®èc
- §Þa chØ: Villa …… The Manor – MÔ Tr× - Tõ Liªm – Hµ Néi
- §iÖn tho¹i: 04.787 …. Fax: 04 787 …..
- Tµi kho¶n sè : 2111000000…..
- T¹i: Ng©n hµng ®Çu t & ph¸t triÓn ViÖt Nam chi nh¸nh Quang Trung - HN
- M· sè thuÕ: 010199…..
- GiÊy chøng nhËn §¨ng kinh doanh sè: 010301…… cÊp thay ®æi lÇn 2 ngµy
26/10/2006 cña së KÕ ho¹ch vµ §Çu t Hµ Néi
2- Bªn nhËn thÇu ( gäi t¾t lµ bªn B )
- Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng ….
- §¹i diÖn: ¤ng Phan … Chøc vô: Gi¸m ®èc
- §Þa chØ: ………………… – Hµ Néi
- §iÖn tho¹i: 043. 3824…. Fax: 043. 38279…
- Sè tµi kho¶n: 45010000….
- T¹i: Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn …..
- M· sè thuÕ: 050022764….
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 1/2
Hợp đồng giao khoán - Trang 2
Hợp đồng giao khoán - Người đăng: anhnhi96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng giao khoán 9 10 561