Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng giao khoán

Được đăng lên bởi anhnhi96
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 502 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công Ty Cổ Phần

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2009.

Số:

HÔÏP ÑOÀNG GIAO KHOAÙN

( V/v giao nhaän thaàu cung cấp lắp đặt cửa đi và cửa sổ nhaø ôû )

 Caên cöù luật Đấu Thầu số 61/2005/QH11 do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005.
 Caên cöù luật Xây Dựng số 16/2003/Q H11 do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003.
 Caên cöù vaøo Luaät Thöông Maïi ( luaät soá 05/1997/QH9 ) cuûa Quoác Hoäi Nöôùc Coäng Hoøa Xaõ
Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam ban ngaøy 10 thaùng 05 naêm 1997 .
 Caên cöù vaøo khaû naêng vaø nhu caàu caùc beân .
Hoâm nay , ngaøy 05 thaùng 07 naêm 2009 . tại Văn Phòng Công ty Thaønh phaàn tham gia kyù keát
HÔÏP ÑOÀNG goàm coù :
I.
Beân giao thaàu:
 Đại diện
:
Chức vụ:
 Ñòa chæ
:
 Mã số thuế :
 Mã Số Tài Khoản:
 Ñieän thoaïi :
II.
Beân nhaän thaàu: Đơn vị Tư Nhân (Beân B)
 Đại diện
:
 Ñòa chæ cö nguï:
 Thöôøng truù
:
 CMND soá
:
 Ñieän thoaïi
:
Sau khi baøn baïc thoáng nhaát, beân A giao khoaùn cho beân B cung cấp và lắp đặt toàn bộ cửa gỗ mặt
tiền caên nhaø (bao gồm cửa đi chính, cửa ra ban công và cửa sổ, tất cả làm bằng chất liệu gỗ Căm Xe) taïi
soá 161/5 Vónh Vieãn, phöôøng 04, Quaän 10, Tp. Hoà Chí Minh vôùi caùc noäi dung sau:
Ñieàu 1 : Khối Lượng, Ñôn Giaù Vaø Tieán Ñoä Coâng Vieäc
TT

TÊN CÔNG VIỆC

Đ.VỊ

KHỐI
LƯỢNG

KÍCH THƯỚC
DÀI RỘNG CAO

ĐƠN GIÁ

THÀNH
TIỀN

m2

1
-

1

Công Ty Cổ Phần

Dieän tích taïm tính nhö sau:
1) Dieän tích khuoân vieân : 25,9m² .
2) Dieän tích xaây döïng taïm tính: 140m2 (theo
Ñôn giaù vaø giaù trò xaây döïng: đơn giá khoán trọn gói là 000.000 VNĐ (triệu đồng chẳn), trong ñoù
bao goàm:
1) Đơn giá nhân công xây dựng cơ bản cho toàn bộ công trình đến khi bàn giao đưa vào sử dụng.
2) Nhaân coâng thi coâng xaây döïng vaø laép ñaët thieát bò + duïng cuï thi coâng vaø thieát bò xaây döïng …
( khoâng bao goàm vaät tö ).
3) Thi coâng hoaøn chænh coâng trình vaø baøn giao ñöa vaøo söû duïng.
Tieán ñoä coâng vieäc vaø yeâu caàu kyõ thuaät:
1) Beân B cung caáp ñaày ñuû maùy moùc – nhaân löïc – thieát bò vaø thi coâng coâng trình treân trong thôøi
gian laø 90 ngaøy ( khoâng keå thôøi gian do thieân tai , möa baõo … gaây ra).
2) Thôøi gian thi coâng baét ñaàu töø ngaøy 10 thaùng 07 naêm 2009 vaø keát thuùc ngaøy 10 thaùng 10 naêm
2009.
3) Beân B thi coâng ñuùng qui trình Tieâu Chuaån Kyõ Thuaät do Boä Xaây Döïng ban haønh, theo bản vẽ
thiết kế vaø theo sö chæ ñaïo kyõ thuaät tröïc tieáp töø beân A.
Ñieàu 2 : Phöông T...
Công Ty Cổ Phần
S ố:
Tp. H ồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2009.
HÔÏP ÑOÀNG GIAO KHOAÙN
( V/v giao nhaän thaàu cung cấp lắp đặt cửa đi và cửa sổ nhaø ôû )
Caên cöù luật Đấu Thầu số 61/2005/QH11 do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005.
Caên cöù luật Xây Dựng số 16/2003/QH11do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003.
Caên cöù vaøo Luaät Thöông Maïi ( luaät soá 05/1997/QH9 ) cuûa Quoác Hoäi Nöôùc Coäng Hoøa Xaõ
Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam ban ngaøy 10 thaùng 05 naêm 1997 .
Caên cöù vaøo khaû naêng vaø nhu caàu caùc beân .
Hoâm nay , ngaøy 05 thaùng 07 naêm 2009 . tại Văn Phòng Công ty Thaønh phaàn tham gia kyù keát
HÔÏP ÑOÀNG goàm coù :
I. Beân giao thaàu:
Đại diện : Chức vụ:
Ñòa chæ :
Mã số thuế :
Mã Số Tài Khoản:
Ñieän thoaïi :
II. Beân nhaän thaàu: Đơn vị Tư Nhân (Beân B)
Đại diện :
Ñòa chæ cö nguï:
Thöôøng truù :
CMND soá :
Ñieän thoaïi :
Sau khi baøn baïc thoáng nhaát, beân A giao khoaùn cho beân B cung cấp và lắp đặt toàn bộ cửa gỗ mặt
tiền caên nhaø (bao gồm cửa đi chính, cửa ra ban công và cửa sổ, tất cả làm bằng chất liệu gỗ Căm Xe) taïi
soá 161/5 Vónh Vieãn, phöôøng 04, Quaän 10, Tp. Hoà Chí Minh vôùi caùc noäi dung sau:
Ñieàu 1 : Khối Lượng, Ñôn Giaù Vaø Tieán Ñoä Coâng Vieäc
TT TÊN CÔNG VIỆC Đ.VỊ
KHỐI
LƯỢNG
KÍCH THƯỚC
ĐƠN GIÁ
THÀNH
TIỀN
DÀI RỘNG CAO
1 m
2
-
-
-
-
1
Hợp đồng giao khoán - Trang 2
Hợp đồng giao khoán - Người đăng: anhnhi96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng giao khoán 9 10 456