Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng góp vốn liên doanh liên kết

Được đăng lên bởi namhuong2112
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1024 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày …… .tháng ……… năm 2014

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ
Số: 0106/2014/HĐHT
Về việc:
SẢN XUẤT GIA CÔNG LẮP DỰNG CỬA ĐI,CỬA SỔ CỬA SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ BẮC THỦY

Tại:
XÃ BẮC THỦY, HUYỆN CHI LĂNG, TỈNH LẠNG SƠN
Giữa
CÔNG TY TNHH ĐẮC GLÂY WINDOW
VÀ
……………………………………..…………………….

Ký khi đã khởi công và đã thông báo

HƯNG YÊN 2014

CÔNG TY TNHH ĐẮC GLÂY WINDOW
ÔNG:

- Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước và Nghị định
số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng;
- Căn cứ Quyết định số 38 ngày 10-4-1989 của Hội đồng Bộ trưởng về liên kết kinh tế trong
sản xuất, lưu thông, dịch vụ.
- Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005;
- Nhu cầu và khả năng của các bên.

Hợp đồng Hợp tác đầu tư này (sau đây được gọi là “Hợp đồng” ) được ký kết tại văn
phòng công ty TNHH Đắc Glây Window, địa chỉ : Phương Bồ - Phan Sào Nam – Phù Cừ Hưng Yên vào ngày …. Tháng…. Năm 2014, được sự đồng ý và nhất trí của các bên sau
đây:
1. Chủ đầu tư Dự án (Bên A):
CÔNG TY TNHH ĐẮC GLÂY WINDOW
- Mã số thuế: 0900 796 514
- Địa chỉ: Phương Bồ, Phan Sào Nam, Phù Cừ, Hưng Yên, Việt Nam.
- Điện thoại: 03213.516.656
Fax: 03123.829.656
- Số tài khoản: 012010001493324
Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên
- Người đại diện Ông : Nguyễn Đình Mạnh
- Chức vụ: Giám đốc
2. Nhà đầu tư góp vốn (Bên B):
Họ và tên
:
Số CNMD
:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Hộ khẩu thường trú
:
Địa chỉ liên hệ
:
Điện thoại
:
Số tài khoản (nếu
:
có)
XÉT RẰNG:
- Bên A đang là chủ đầu tư hợp pháp của dự án : Sản xuất gia công lắp dựng cửa
đi,cửa sổ cửa sắt sơn tĩnh điện Trường Tiều Học Xã Bắc Thủy đang được thực hiện bởi
công ty TNHH Đắc GlâyWindow theo Hợp Đồng kinh tế số 10/2014/HĐKT giữa Công ty
TNHH Đắc Glây Window và Công ty Xây dựng Thành Linh . Dự án bao gồm nhiều công
đoạn, nhiều loại sản phẩm đã được Công ty Xây dựng Thành Linh xét duyệt.
- Bên B là cá nhân hợp pháp có đủ năng lực về tài chính mong muốn hợp tác cùng
bên A nhằm khai thác, đầu tư, kinh doanh thực hiện dự án này.
- Bên A đồng ý cho bên B cùng góp vốn để thực hiện đầu tư dự án Sản xuất gia công
lắp dựng cửa đi,cửa sổ cửa sắt sơn tĩnh điện Trường Tiều Học Xã Bắc Thủy theo các điều
khoản trong hợp đồng này.
ĐIỀU 1. PHẠM VI HỢP TÁC
- Bên A đồng ý để Bên B tham gia góp vốn đầu tư vào Dự án “: Sản xuất gia công lắp
dựng cửa đi,cửa sổ cửa sắt sơn tĩnh điện Trường Tiều Học Xã Bắc Thủy ”. Thông tin c...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày …… .tháng ……… năm 2014
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ
Số: 0106/2014/HĐHT
Về việc:
SẢN XUẤT GIA CÔNG LẮP DỰNG CỬA ĐI,CỬA SỔ CỬA SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ BẮC THỦY
Tại:
XÃ BẮC THỦY, HUYỆN CHI LĂNG, TỈNH LẠNG SƠN
Giữa
CÔNG TY TNHH ĐẮC GLÂY WINDOW
……………………………………..…………………….
Ký khi đã khởi công và đã thông báo
HƯNG YÊN 2014
Hợp đồng góp vốn liên doanh liên kết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng góp vốn liên doanh liên kết - Người đăng: namhuong2112
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hợp đồng góp vốn liên doanh liên kết 9 10 158