Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Được đăng lên bởi bts500
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN
Số ......... / HĐMB-ĐHNN-[Viết tắt tên công ty]
- Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH 11 ngày 14/06/2005 của Quôc hội
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Quyết định số ....../QĐ-NNH ngày / /20 về việc lựa chọn đơn vị cung
cấp hàng hóa. [Sử dụng căn cứ này cho những hợp đồng có giá trị >20 triệu]
Hôm nay, ngày tháng năm 20.., tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, chúng tôi
gồm:

Bên A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI (Bên mua)
- Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
- Điện thoại: 04 8276346 Fax: 04 8276 554
- Tài khoản số : 8113 và 3712 (chi thường xuyên); TK : 8123 (đề tài); Mở tại
Kho bạc Nhà nước Gia Lâm
- Tài khoản số : 3120201005770 ; Mở tại : Ngân hàng NN và PTNT, chi nhánh
Gia Lâm
- Mã số thuế: 0101619572
- Đại diện là: ........................................ Chức vụ: Hiệu trưởng
- Đại diện là: ........................................ Chức vụ: (Trưởng phòng/khoa/đơn vị
chịu trách nhiệm mua )
Bên B: ........................................................................... (Bên bán)
- Địa chỉ: .........................................................................................
- Điện thoại: ............................. Fax: ...........................................
- Tài khoản số : ................... Mở tại : .............................................
- Mã số thuế: ...................................................................................
- Đại diện là: ........................................ Chức vụ: ..........................
(Giấy ủy quyền – Nếu là phó ký)
Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng với các điều khoản sau:
Điều 1: HÀNG HOÁ
Bên B nhận cung cấp cho Bên A hàng hoá có danh mục, số lượng, giá trị và thông số
như sau:
[Trường hợp số lượng hàng hóa nhiều hoặc mô tả kỹ thuật phức tạp thì chuyển bảng
dưới đây thành phụ lục kèm theo Hợp đồng này].
STT

Tên hàng, tính năng kỹ thuật

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Cộng
Điều 2: QUY CÁCH HÀNG HOÁ VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
1- Trong thời gian …. ngày [ghi theo giấy báo giá hoặc chào hàng của công ty] kể từ
khi ký hợp đồng, Bên B bảo đảm cung cấp hàng hoá mới 100%, đúng như trong phụ lục hợp
đồng đã ký; Bên B xuất trình các chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (C/O), chất lượng hàng hoá
(C/Q) [nếu có] theo quy định của Pháp luật Việt Nam, đóng gói theo tiêu chuẩn quốc ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN
Số ......... / HĐMB-ĐHNN-[Viết tắt tên công ty]
- Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH 11 ngày 14/06/2005 của Quôc hội
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Quyết định số ....../QĐ-NNH ngày / /20 về việc lựa chọn đơn vị cung
cấp hàng hóa. [Sử dụng căn cứ này cho những hợp đồng có giá trị >20 triệu]
Hôm nay, ngày tháng năm 20.., tại trường Đại học Nông nghiệp Nội, chúng tôi
gồm:
Bên A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI (Bên mua)
- Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
- Điện thoại: 04 8276346 Fax: 04 8276 554
- Tài khoản số : 8113 và 3712 (chi thường xuyên); TK : 8123 (đề tài); Mở tại
Kho bạc Nhà nước Gia Lâm
- Tài khoản số : 3120201005770 ; Mở tại : Ngân hàng NN PTNT, chi nhánh
Gia Lâm
- Mã số thuế: 0101619572
- Đại diện là: ........................................ Chức vụ: Hiệu trưởng
- Đại diện là: ........................................ Chức vụ: (Trưởng phòng/khoa/đơn vị
chịu trách nhiệm mua )
Bên B: ........................................................................... (Bên bán)
- Địa chỉ: .........................................................................................
- Điện thoại: ............................. Fax: ...........................................
- Tài khoản số : ................... Mở tại : .............................................
- Mã số thuế: ...................................................................................
- Đại diện là: ........................................ Chức vụ: ..........................
(Giấy ủy quyền – Nếu là phó ký)
Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng với các điều khoản sau:
Điều 1: HÀNG HOÁ
Bên B nhận cung cấp cho Bên A hàng hoá danh mục, số lượng, giá trị thông số
như sau:
[Trường hợp số lượng hàng hóa nhiều hoặc tả kỹ thuật phức tạp thì chuyển bảng
dưới đây thành phụ lục kèm theo Hợp đồng này].
STT Tên hàng, tính năng kỹ thuật ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
HỢP ĐỒNG MUA BÁN - Trang 2
HỢP ĐỒNG MUA BÁN - Người đăng: bts500
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
HỢP ĐỒNG MUA BÁN 9 10 710