Ktl-icon-tai-lieu

hợp đồng thương thảo

Được đăng lên bởi Lão Tử MơnLỳ
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
xxx, ngày tháng năm 2010
BIÊN BAN THƯƠNG THAO HƠP ĐÔNG
Gói thầu số ....: ...............................
Công trình: ......................
Hôm nay, ngày tháng năm 2010, tại ..........., các bên tiến hành thương thảo hợp đồng gói
thầu số ......: .....................công trình: ...............
I. thành phần tham dự:
1. Đại diện Chủ đầu tư: ...............
Ông: - Chức vụ: 
Ông: - Chức vụ: 
2. Đại diện nhà thầu: ............
Ông: - Chức vụ: 
Ông: - Chức vụ: 
3. Nhà thầu tư vấn :.........................
Ông: - Chức vụ: 
Ông: - Chức vụ: 
ii. Nội dung:
Sau khi có Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu ........ công
trình: ..................... của Tổ chuyên gia đấu thầu. Chủ đầu tư dự án .................. đã mời nhà
thầu ............................................ đến thương thảo hợp đồng theo Điều 21 Nghị định
85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ V/v hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu
và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.
Qua thương thảo, đã thống nhất được một số nội dung cơ bản sau:
1. Nhiệm vụ và phạm vi công việc của nhà thầu cần thực hiện:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..................................................................................................
2. Kế hoạch công tác và bố trí nhân sự:
- Nhà thầu phải cung cấp danh sách ............, tuỳ theo tiến độ thực hiện nhà thầu bố trí đầy
đủ số lượng cán bộ kỹ thuật phù hợp theo yêu cầu của gói thầu.
3. Tiến độ:
- Theo đúng tiến độ trong Hồ sơ dự thầu của nhà thầu.
4. Giải quyết thay đổi nhân sự:
- Khi có thay đổi nhân sự, nhà thầu phải có văn bản thông báo danh sách thay đổi cho các
bên liên quan. Cán bộ thay thế phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định yêu cầu
trong Hồ sơ mời thầu.
5. Bố trí điều kiện làm việc:
- Do nhà thầu tự túc 
6. Chi phí : 
- Toàn bộ các chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu.

7. Gía trị hợp đồng th¬ương thảo:
- Gía đề xuất trong đơn dự thầu: ....................... đồng
(Bằng chữ: ...................................... )
Sau khi xem xét kiểm tra, đánh giá, sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch; Gía của nhà thầu đề
xuất là: ..................... đồng ( không chênh lệch so với giá mà nhà thầu đã đề xuất trong
đơn dự thầu)
- C...
C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam
Đ c l p - T do - H nh phúc
xxx, ngày tháng năm 2010
BIÊN B N TH NG TH O H P Đ NG 
Gói th u s ....: ...............................
Công trình: ......................
 !
"#$%&'(&
)"*+&
,*-./"#&
0&1.234&
0&1.234&
,*-"#&
0&1.234&
0&1.234&
56"#37&
0&1.234&
0&1.234&
68*#&
9#:!;:<# $*+"#!"#
'(&/=>#7#"#./"#*+?@
"# A,B#6CC
DEFGF6,1.HEFFG/.IH/JF3K*LM#N,7#"#
3O+P"#AM#NQR*+
S#?%78$%8*#$#&
6-34333-/"#"+-&



T3%'IR$+&
16"##7*$#UA8+-"#%'I"
/$%O8:V#NWA#"#/!"#
5=8&
1=AX8' $*+"#/"#
YZ<#>R$+&
1T!>R$+"#!3*$>
O<#.8"/B#:-A<#C#"#
' $@"#
E;%'IB#:-O3-&
1["#+X
\.I&
1=8I? '*+"#
hợp đồng thương thảo - Trang 2
hợp đồng thương thảo - Người đăng: Lão Tử MơnLỳ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
hợp đồng thương thảo 9 10 273