Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán

Được đăng lên bởi Snow Storm
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 993 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

!"

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài:

Kế toán . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . (*)
Đơn vị thực tập :

Công ty __________________

SV (HS) thực hiện: ___________
Lớp: ______________________
Giáo viên hướng dẫn: Phạm Vũ Điểm

Năm: 200x
________________________________________________________________________
(*) Mẫu trang bìa, mang tính gợi ý, nhớ thay đổi tên đề tài phù hợp với đề tài đã đăng ký với giáo viên hướng dẫn.

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

NHẬN XÉT CỦA GIÁOVIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI CẢM ƠN
Gợi ý: Cảm ơn các thầy cô trong nhà trường đã truyền đạt kiến thức, cảm ơn Ban Giám
đốc Công ty đã tiếp nhận cho em được đến thực tập , cảm ơn các anh chị trong Phòng kế
toán đã tận tình giúp đỡ em trong việc hoàn thành Bản Báo cáo thực tập tốt nghiệp này,
vân vân …

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Phần I. Giới thiệu đơn vị thực tập
I. Lịch sửhình thành và phát triển
II. …
(…)
Phần II. Giới thiệu bộ máy kế toán của công ty …
I. Tổ chứcbộ máy kế toán
1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
2. …
(…)
II. …
(…)
Phần III. Chuyên đề Kế toán …
A. Cơ sở lý luận
(…)
B. Thực tế của công tác kế toán … tại công ty ….
(…)
Phần IV. Nhận xét và kiến nghị
I. Nhận xét
II. Kiến nghị
III. Kết luận

Trang
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

LỜI NÓI ĐẦU
Gợi ý: Nhắc qua về thời gian được đào tạo vừa qua trong nhà trường, nay đã đến giai
đoạn hoàn tất chương trình đào tạo, được phân công đi tham gia thực tập tại … để tìm
hiểu thực tế của công tác kế toán tại các đơn vị.
Sau đó kết hợp trình bày lý do tại sao lại chọn đề tài thực tập tốt nghiệp là …(nêu
lên sự quan trọng, sự cần thiết của đề tài đó trong thực tế công tác của các đơn vị)
Chú ý: Cho dù số liệu ghi chép trong báo cáo là số liệu thực tế do kế toán của
Công ty cung cấp, trong phần Lời nói đầu cũng vẫn nên nói rằng “ các số liệu nêu trong
Bản Báo cáo thực tập này đều là số liệu giả định để minh hoạ cho nội dung của đề tài,
không phải là số liệu thực tế” (để tránh tình trạng thỉnh thoảng đã xảy ra trong quá
trình thực tập tốt nghiệp, Bản Báo cáo thực tập sau khi làm xong, khi đưa đến Giám đốc
ký tên bị Giám đốc giữ lại vì cho rằng số liệu kế toán của doanh nghiệp không được phép
đưa ra bên ngoài)

Bắt đầu đánh số
thứ tự trang từ

đây

1

PHẦN I:

GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Gợi ý:
Công ty … thành lập theo Quyết định số … ngày …do … ký; từ ngày
thành lập đến nay công ty đã thay đổi và phát triển như thế nà...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH T TP. H CHÍ MINH
KHOA TÀI CHÍNH - K TOÁN
!"
BÁO CÁO THC TP TT NGHIP
Đề tài:
Kế toán . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . (*)
Đơn v thc tp :
Công ty __________________
SV (HS) thc hin: ___________
Lp: ______________________
Giáo viên hướng dn: Phm Vũ Đim
Năm: 200x
________________________________________________________________________
(*) Mu trang bìa, mang tính gi ý, nh thay đổi tên đề tài phù hp vi đề tài đã đăng ký vi giáo viên hướng dn.
Hướng dẫn Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán - Người đăng: Snow Storm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Hướng dẫn Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán 9 10 805