Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân cho năm 2015

Được đăng lên bởi nguyencuong22122015
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân
cho năm 2015
Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào những người có thu nhập cao, bao
gồm công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu
nhập, cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn ở
Việt Nam có thu nhập và người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam.
Xin chia sẻ hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập
từ
tiền
lương,
tiền
công
như
sau:

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công là tổng số
thuế tính theo từng bậc thu nhập (tức là tính theo biểu lũy tiến từng phần).
I. Đối với cá nhân có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên:
Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×)
với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó. Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính
thuế
X
Thuế
suất.
Trong
đó:
a, Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừMà:
- Thu nhập chịu thuế: là Tổng thu nhập cá nhân nhận được từ tổ chức chi trả không bao
gồm
các
khoản
sau:+
Tiền
ăn
giữa
ca,
ăn
trưa:
* Nếu doanh nghiệp không tự tổ chức nấu ăn: Miễn tối đa 680.000.
Ví dụ 1: Cty bạn phụ cấp tiền ăn trưa là 750.000/tháng. Thì chúng ta được miễn 680.000.
Còn phần vượt 750.000 - 680.000 = 70.000 tính vào thu nhập chịu thuế.
Ví dụ 2: Cty bạn phụ cấp tiền ăn trưa là 500.000/tháng. Thì chỉ được miễn 500.000
(
Miễn
theo
thực
tế
chi).
* Nếu doanh nghiệp tự tổ chức nấu ăn, mua phiếu ăn, xuất ăn cho nhân viên thì được

Miễn
+

Tiền

toàn
phụ

cấp

điện

thoại:

Theo

bộ.
quy

định

của

công

ty.

Ví dụ: Doanh nghiệp bạn quy định phụ cấp tiền điện thoại cho bạn là 300.000/tháng thì
khi
300k
này
được
Miễn
thuế
TNCN.
+ Phụ cấp trang phục Miễn tối đa 5tr/người/năm. + Thu nhập từ phần tiền lương, tiền
công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm
việc
ban
ngày,
làm
việc
trong
giờ.
Ví dụ: ban ngày được trả 6 nghìn/h, làm thêm ban đêm được trả 10 nghìn/h thì số tiền
làm thêm ban đêm nhận được có 6 nghìn phải chịu thuế, 4 nghìn vượt trội không chịu
thuế.
-

Các

khoản

giảm

trừ

bao

gồm:

+ Giảm trừ gia cảnh: bản thân 9.000.000 và người phụ thuộc là 3.600.000 ( tính trên 1
tháng)
+ Các khoản bảo hiểm bắt buộc: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
và bảo hiểm nghề nghiệp trong một số lĩnh vực đặc biêt.
+
Các
khoản
đóng
góp
từ
thiện,
nhân
đạo,
khuyến
học.
b,

thuế

suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập ...
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập nhân
cho năm 2015
Thuế thu nhập nhân là loại thuế trực thu đánh vào những người thu nhập cao, bao
gồm công dân Việt Nam trong nước hoặc đi công tác, lao động nước ngoài thu
nhập, nhân người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định không thời hạn
Việt Nam thu nhập và người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam.
Xin chia sẻ hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh thu nhập
từ tiền lương, tiền công như sau:
Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công tổng số
thuế tính theo từng bậc thu nhập (tức nh theo biểu lũy tiến từng phần).
I. Đối với nhân hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên:
Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×)
với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó. Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính
thuế X Thuế suất.
Trong đó:
a, Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừMà:
- Thu nhập chịu thuế: Tổng thu nhập nhân nhận được từ tổ chức chi trả không bao
gồm các khoản sau:+ Tiền ăn giữa ca, ăn trưa:
* Nếu doanh nghiệp không tự tổ chức nấu ăn: Miễn tối đa 680.000.
Ví dụ 1: Cty bạn phụ cấp tiền ăn trưa là 750.000/tháng. Thì chúng ta được miễn 680.000.
Còn phần vượt 750.000 - 680.000 = 70.000 tính vào thu nhập chịu thuế.
dụ 2: Cty bạn phụ cấp tiền ăn trưa 500.000/tháng. Thì ch được miễn 500.000
( Miễn theo thực tế chi).
* Nếu doanh nghiệp tự tổ chức nấu ăn, mua phiếu ăn, xuất ăn cho nhân viên thì được
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân cho năm 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân cho năm 2015 - Người đăng: nguyencuong22122015
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân cho năm 2015 9 10 258