Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC 1. Thuế GTGT:

Được đăng lên bởi hoangthanh84
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 25509 lần   |   Lượt tải: 118 lần
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC
1. Thuế GTGT:
Đây là loại thuế gián thu đựoc tính trên giá trị gia tăng thêm do việc sản xuất, kinh doanh hàng hoá!
Có 3 mức thuế suất (TS) đựơc áp dụng ở VN là 0%, 5% và 10%
Trích:
Thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào!
Thuế GTGT đầu ra = giá chưa có thuế GTGT x số lượng x Thuế suất thuế GTGT
Thuế GTGT đầu vào: thống kê trên hoá đơn đầu vào + thuế GTGT đã nộp lúc nhập khẩu
Các trường hợp đặc biệt
Ở Thuế GTGT, chủ yếu các bạn tính ở đầu ra.
Nhưng khi nhập khẩu, các bạn cần tính thuế GTGT phải nộp ở khâu nhập khẩu.
Theo luật thuế thì thuế GTGT phải nộp khi nhập khẩu đựoc tính cho từng lần nhập khẩu.
Vì vậy, các bạn phải đóng ngay khi nhập khẩu.
Giá tính thuế GTGT khi nhập khẩu là giá CIF + thuế NK + Thuế TTDB (nếu có)
Sau đó, khi các bạn bán ra, thì sẽ đựơc khấu trừ đầu vào tương ứng!
Nhưng thật sự khi làm bài tập, thuế GTGT ñầu vào đã cho sẵn, nên các bạn sẽ không cần quan tâm
điều này.
Khi xuất khẩu, thì các bạn sẽ không phải quyết toán thuế GTGT đầu ra phải nộp!
Khi làm bài tập môn thuế, phần thuế GTGT, các bạn chỉ cần nhớ 1 vài điểm sau:
1. Bán ra --> tính VAT đầu ra.
2. Nhập khẩu, tính VAT phải nộp, để đó!
3. Cuối kỳ
Tính tổng VAT phải nộp do mua bán = Tổng VAT đầu ra - VAT đầu vào (có thể cho sẵn).
Trong trường hợp nhập khẩu. Thì bạn đã phải đóng VAT lúc nhập khẩu rồi.
Vì thế VAT phải nộp cuối cùng sẽ là = Tổng VAT đầu ra - VAT nộp lúc nhập khầu - các
khoảng VAT đầu vào mua trong nước
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu đánh trên các mặt hàng xa xí phẩm hay không cần thiết
lắm cho đời sống.
Ví dụ: rượu bia, thuốc lá, hàng mã...
Ngoài ra còn đánh váo các dịch vụ như karaoke, vũ trường.
Chú ý
Thuế TTĐB chỉ nộp 1 lần ở nơi nhập khẩu, nơi sản xuất hoặc nơi kinh doanh dịch vụ!
Cách tính thuế TTDB
Thuế Tiêu thụ đặc biệt được tính như sau:
Thuế phải đóng = giá chưa có thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB
Các trường hợp cụ thể:
a. Nhập khẩu
Khi nhập khẩu, DN phải đóng thuế TTĐB duy nhất 1 lần ở đấy. Khi bán lại sẽ không phải phải kết
toán cho thuế TTĐB nữa.
Giá tính thuế TTĐB sẽ là giá nhập khẩu ñến sân bay (giá CIF) + thuế Nhập khẩu nếu có!
b. Sản xuất kinh doanh:
Sau khi sản xuất, khi bán hàng cho khách hàng, nhà sx phải nộp 1 khoản thuế TTĐB với
những mặt hàng chịu thuế TTĐB.
Giá tính thuế sẽ là giá bán chưa có thuế GTGT!
Khấu trừ thuế

Thuế TTĐB sẽ được khấu trừ khi nhà sản xuất mua nguyên liệu là loại chịu thuế TTĐB
dùng để sản xuất ra mặt hàng cũng chịu thuế TTĐB...
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC
1. Thu ế GTGT:
Đây là loại thuế gián thu đựoc tính trên giá trị gia tăng thêm do việc sản xuất, kinh doanh hàng hoá!
Có 3 mức thuế suất (TS) đựơc áp dụng ở VN là 0%, 5% và 10%
Trích:
Thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào!
Thuế GTGT đầu ra = giá chưa có thuế GTGT x số lượng x Thuế suất thuế GTGT
Thuế GTGT đầu vào: thống kê trên hoá đơn đầu vào + thuế GTGT đã nộp lúc nhập khẩu
Các trường hợp đặc biệt
Ở Thuế GTGT, chủ yếu các bạn tính ở đầu ra.
Nhưng khi nhập khẩu, các bạn cần tính thuế GTGT phải nộp ở khâu nhập khẩu.
Theo luật thuế thì thuế GTGT phải nộp khi nhập khẩu đựoc tính cho từng lần nhập khẩu.
Vì vậy, các bạn phải đóng ngay khi nhập khẩu.
Giá tính thuế GTGT khi nhập khẩu là giá CIF + thuế NK + Thuế TTDB (nếu có)
Sau đó, khi các bạn bán ra, thì sẽ đựơc khấu trừ đầu vào tương ứng!
Nhưng thật sự khi làm bài tập, thuế GTGT ñầu vào đã cho sẵn, nên các bạn sẽ không cần quan tâm
điều này.
Khi xuất khẩu, thì các bạn sẽ không phải quyết toán thuế GTGT đầu ra phải nộp!
Khi làm bài tập môn thuế, phần thuế GTGT, các bạn chỉ cần nhớ 1 vài điểm sau:
1. Bán ra --> tính VAT đầu ra.
2. Nhập khẩu, tính VAT phải nộp, để đó!
3. Cuối kỳ
Tính tổng VAT phải nộp do mua bán = Tổng VAT đầu ra - VAT đầu vào (có thể cho sẵn).
Trong trường hợp nhập khẩu. Thì bạn đã phải đóng VAT lúc nhập khẩu rồi.
Vì thế VAT phải nộp cuối cùng sẽ là = Tổng VAT đầu ra - VAT nộp lúc nhập khầu - các
khoảng VAT đầu vào mua trong nước
2. Thu ế tiêu th đ c bi t
Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu đánh trên các mặt hàng xa xí phẩm hay không cần thiết
lắm cho đời sống.
Ví dụ: rượu bia, thuốc lá, hàng mã...
Ngoài ra còn đánh váo các dịch vụ như karaoke, vũ trường.
Chú ý
Thuế TTĐB chỉ nộp 1 lần ở nơi nhập khẩu, nơi sản xuất hoặc nơi kinh doanh dịch vụ!
Cách tính thuế TTDB
Thuế Tiêu thụ đặc biệt được tính như sau:
Thuế phải đóng = giá chưa có thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB
Các trường hợp cụ thể:
a. Nh p kh u
Khi nhập khẩu, DN phải đóng thuế TTĐB duy nhất 1 lần ở đấy. Khi bán lại sẽ không phải phải kết
toán cho thuế TTĐB nữa.
Giá tính thuế TTĐB sẽ là giá nhập khẩu ñến sân bay (giá CIF) + thuế Nhập khẩu nếu có!
b. S n xu t kinh doanh:
Sau khi sản xuất, khi bán hàng cho khách hàng, nhà sx phải nộp 1 khoản thuế TTĐB với
những mặt hàng chịu thuế TTĐB.
Giá tính thuế sẽ là giá bán chưa có thuế GTGT!
Kh u tr thu ế
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC 1. Thuế GTGT: - Trang 2
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC 1. Thuế GTGT: - Người đăng: hoangthanh84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC 1. Thuế GTGT: 9 10 761