Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn làm chuyên đề kế bóa thực tập kế toán trường đại học điện lực

Được đăng lên bởi nguyet481990
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1818 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP,
VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ: CỬ NHÂN

Năm 2014

1

MỤC LỤC
Phần 1: Quy trình thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp
Mục đích thực tập
Quy định thực tập
Nội dung thực tập
Quy định về thời gian
Cách thức làm việc với đơn vị thực tập và giáo viên hướng dẫn
Phần 2: Hướng dẫn viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Những quy định chung
Kỹ năng viết và trình bày một cách chuyên nghiệp
Lưu ý về tính trung thực
Đề cương chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Phần 3: Đề cương chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Phụ lục 1: Hướng dẫn trình bày chuyên đề tốt nghiệp của Trường Đại học Điện lực
Phụ lục 2: Tiến độ thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệp

Tài liệu này được Khoa Tài chính Kế toán, Trường Đại học Điện lực biên soạn dựa trên các quy
định chung của Khoa, nhằm hướng dẫn sinh viên thực tập tại doanh nghiệp, viết chuyên đề tốt
nghiệp.

2

PHẦN 1 - QUY TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Mục đích thực tập
Thực tập tốt nghiệp là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành Kế toán của
Trường Đại học Điện lực. Thời gian thực tập tốt nghiệp theo quy định của Trường là học kỳ cuối
cùng. Những sinh viên ngành Kế toán có thể đăng ký thực tập tại một doanh nghiệp.
Mục đích của thực tập tại doanh nghiệp là tạo điều kiện cho sinh viên:
– Hiểu được thực tế công việc kế toán, cách thức tổ chức và giám sát công việc.
– Làm quen với môi trường làm việc và học hỏi tác phong làm việc cũng như một số kỹ năng của
kế toán viên, thí dụ cách thức giao tiếp, thu thập xử lý thông tin bằng cách phỏng vấn, nghiên cứu
tài liệu văn bản, khả năng làm việc theo nhóm ...
– Viết được một chuyên đề tốt nghiệp về kế toán, trong đó có so sánh giữa thực tế và lý thuyết
để từ đó nhận xét và đề xuất các kiến nghị hay giải pháp (nếu có).
1.2. Quy định thực tập
Trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp, sinh viên phải đảm bảo thực hiện tốt các quy định sau:
- Nghiêm túc thực hiện kế hoạch thực tập của Trường Đại học Điện lực và nội quy, quy định của
đơn vị thực tập.
- Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch thực tập của cá nhân trên cơ sở kế hoạch của Trường,
Khoa TCKT, nhóm thực tập và theo sự sắp xếp của đơn vị thực tập.
- Phải có mặt tại đơn vị thực tập đúng thời gian quy định và kết thúc đợt thực tập phải có mặt tại
Trường đúng ngày quy định để thực hiện ôn thi tốt nghiệp, viết luận văn tốt nghiệp.
- Thường xuyên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để viết...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP,
VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ: CỬ NHÂN
Năm 2014
1
Hướng dẫn làm chuyên đề kế bóa thực tập kế toán trường đại học điện lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn làm chuyên đề kế bóa thực tập kế toán trường đại học điện lực - Người đăng: nguyet481990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Hướng dẫn làm chuyên đề kế bóa thực tập kế toán trường đại học điện lực 9 10 402