Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lập bảng kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi nguyennhuphuong92-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 63 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

HƯỚNG DẪN LẬP
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHỈ TIÊU
1
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ

Mã
số
2
01

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

02

3. Doanh thu thuần về bán hàng và
cung cấp dịch vụ
(10=01-02)
4. Giá vốn hàng bán

10
11

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và
cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11)
6. Doanh thu hoạt động tài chính

21

7. Chi phí tài chính

22

- Trong đó: chi phí lãi vay
8. Chi phí bán hàng

23
24

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

25

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh
{30=20+(21-22)-(24+25)}
11. Thu nhập khác

30
31

12. Chi phí khác

32

13. Lợi nhuận khác (40=31-32)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước
thuế (50=30+40)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

40
50

 - HaiTam

PP LẬP
4
Tổng PS Có:
TK 511-Doanh thu bán hàng và cung cấp DV
TK 512-Doanh thu bán hàng nội bộ
Tổng giá trị các định khoản:
Nợ TK 511, 512/ Có TK 521-CKTM
Nợ TK 511, 512/ Có TK 531-HBBTL
Nợ TK 511, 512/ Có TK 532-GGHB
Nợ TK 511, 512/ Có TK 3333-Thuế XK
Nợ TK 511, 512/ Có TK 3332-Thuế TTĐB

Tổng giá trị định khoản:
Nợ TK 911/ Có TK 632

20

51

Tổng giá trị định khoản:
Nợ TK 515/ Có TK 911
Tổng giá trị định khoản
Nợ TK 911/ Có TK 635
(sổ chi tiết TK 635)
Tổng giá trị định khoản:
Nợ TK 911/ Có TK 641
Tổng giá trị định khoản:
Nợ TK 911/ Có TK 642

Tổng giá trị định khoản:
Nợ TK 711/ Có TK 911
Tổng giá trị định khoản:
Nợ TK 911/ Có TK 811

Chênh lệch:

Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập
doanh nghiệp (60=50-51-52)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)

+ Nợ TK 911/ Có 8211 trừ (-) Nợ
TK 911>0: ghi số dương
+ Nợ TK 911/ Có 8211 trừ (-) Nợ
TK 911<0: ghi số âm
Chênh lệch:
+ Nợ TK 911/ Có 8212 trừ (-) Nợ
TK 911>0: ghi số dương
+ Nợ TK 911/ Có 8212 trừ (-) Nợ
TK 911<0: ghi số âm

52

TK 8211/ Có
TK 8211/ Có
TK 8212/ Có
TK 8212/ Có

60
70

Xem hướng dẫn chuẩn mực kế toán số 30 “Lãi
trên cổ phiếu”

Lưu ý: Chuyển số liệu chi phí thuế TNDN
Báo cáo KQKD

Tờ khai QT thuế TNDN
Lợi nhuận kế toán trước

Tổng doanh thu (kế toán)
(-) tổng chi phí (kế toán)

(1)

(=) Lợi nhuận kế toán trước thuế
(-) CP thuế TNDN hiện hành
CP thuế TNDN hoãn lại
(2)
(=) Lợi nhuận sau thuế

(+) Điều chỉnh tăng
Tăng doanh thu (+)
Giảm chi phí (+)
(-) Điều chỉnh giảm
Giảm doanh thu (-)
Tăng chi phí (-)
(=) Thu nhập tính thuế
(x) Thuế suất
(=) Thuế TNDN

 - HaiTam

...
Hướng dn lp Báo cáo kết qu hot đng kinh doanh
www.webketoan.vn - HaiTam
HƯỚNG DN LP
BÁO CÁO KT QU HOT ĐỘNG KINH DOANH
CH TIÊU
s
PP LP
1 2 4
1. Doanh thu bán hàng cung cp
dch v
01 Tng PS Có:
TK 511-Doanh thu bán hàng và cung cp DV
TK 512-Doanh thu bán hàng ni b
2. Các khon gim tr doanh thu 02 Tng giá tr các định khon:
N TK 511, 512/ Có TK 521-CKTM
N TK 511, 512/ Có TK 531-HBBTL
N TK 511, 512/ Có TK 532-GGHB
N TK 511, 512/ Có TK 3333-Thuế XK
N TK 511, 512/ Có TK 3332-Thuế TTĐB
3. Doanh thu thun v bán hàng
cung cp dch v
(10=01-02)
10
4. Giá vn hàng bán 11 Tng giá tr định khon:
N TK 911/ Có TK 632
5. Li nhun gp v bán hàng
cung cp dch v (20 = 10 -11)
20
6. Doanh thu hot động tài chính 21 Tng giá tr định khon:
N TK 515/ Có TK 911
7. Chi phí tài chính 22 Tng giá tr định khon
N TK 911/ Có TK 635
- Trong đó: chi phí lãi vay 23 (s chi tiết TK 635)
8. Chi phí bán hàng 24 Tng giá tr định khon:
N TK 911/ Có TK 641
9. Chi phí qun lý doanh nghip 25 Tng giá tr định khon:
N TK 911/ Có TK 642
10. Li nhun thun t hot động
kinh doanh
{30=20+(21-22)-(24+25)}
30
11. Thu nhp khác 31 Tng giá tr định khon:
N TK 711/ Có TK 911
12. Chi phí khác 32 Tng giá tr định khon:
N TK 911/ Có TK 811
13. Li nhun khác (40=31-32) 40
14. Tng li nhun kế toán trước
thuế (50=30+40)
50
15. Chi phí thuế TNDN hin hành 51 Chênh lch:
Hướng dẫn lập bảng kết quả kinh doanh - Trang 2
Hướng dẫn lập bảng kết quả kinh doanh - Người đăng: nguyennhuphuong92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẫn lập bảng kết quả kinh doanh 9 10 444