Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lập bảng lưu chuyển tiền tệ

Được đăng lên bởi nguyennhuphuong92-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Phương pháp gián tiếp)
PP LẬP

2

3

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh
doanh
1. Lợi nhuận trước thuế

01

Chỉ tiêu này được lấy từ tổng lợi nhuận
trước thuế (Mã số 50) trên Báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. Số
liệu này là số âm (trường hợp lỗ thì ghi
trong ngoặc đơn (***)

2. Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao TSCĐ

02

-

03

+ Chỉ tiêu này phản ánh số khấu hao TSCĐ
đã trích được ghi nhận vào báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo.
Nợ TK 6274, 6414, 6424/ Có TK 214
+ Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số
liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”.
* Lập DP: ghi cộng (+)
+ Nợ TK 632/ Có Tk 159
+ Nợ TK 635/ Có TK 129, 229
+ Nợ TK 642/ Có TK 139
* Hoàn nhập DP (HNDP): ghi trừ (-)
+ Nợ TK 159/ Có TK 632
+ Nợ TK 129, 229/ Có TK 635
+ Nợ TK 139/ Có TK 642

Các khoản dự phòng
+ Chỉ tiêu này phản ánh các khoản dự
phòng giảm giá đã lập được ghi nhận
vào báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này
được lập căn cứ vào sổ kế toán các tài
khoản “dự phòng giảm giá hàng tồn
kho”, “dự phòng giảm giá đầu tư ngắn
hạn”, “dự phòng giảm giá đầu tư dài
hạn”, “dự phòng phải thu khó đòi”

-

Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa
thực hiện:
+ Chỉ tiêu này phản ánh lãi (hoặc
lỗ)chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực
hiện đã được phản ánh vào lợi nhuận
trước thuế trong kỳ báo cáo có gốc ngoại
tệ cuối kỳ báo cáo được ghi nhận vào
doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi
phí tài chính trong kỳ báo cáo.
- Lãi , lỗ từ hoạt động đầu tư
Chỉ tiêu này phản ánh lãi, lỗ phát sinh
trong kỳ đã được phản ánh vào lợi nhuận
trước thuế nhưng được phân lọai là
luồng tiền từ hoạt động đầu tư gồm:
Lãi/ lỗ từ việc thanh lý TSCĐ và các
 - HaiTam

04

05

Nếu “lập DP” > “HNDP”- ghi (+)
Nếu “lập DP” < “HNDP”- ghi (-)
Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu
chỉ tiêu “lợi nhuận trước thuế”, nếu có lãi
chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
hoặc được cộng (+) vào chỉ tiêu trên, nếu có
lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện.
Nợ TK 635/ Có TK 413: lỗ
Nợ TK 413/ Có TK 515: lãi
Lãi ghi trừ (-); lỗ ghi cộng (+)

1

1

Mã
số

Page

CHỈ TIÊU

Hướng dẫn lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
khoản đầu tư dài hạn mà doanh nghiệp
mua và nắm giữ vì mục đích đầu tư như:
lãi/ lỗ bất động sản đầu tư, lãi cho vay,
lãi tiền gửi, lãi/ lỗ từ việc mua và bán lại
các công cụ nợ (trái phiếu,kỳ phiếu, tín
phiếu); cổ tức và lợi nhuận được chia từ
các khoản đầu tư v...
Hướng dn lp Báo cáo lưu chuyn tin t
www.webketoan.vn - HaiTam
Page
1
HƯỚNG DN LP BÁO CÁO LƯU CHUYN TIN T
(Phương pháp gián tiếp)
CH TIÊU
s
PP LP
1 2 3
I. Lưu chuyn tin t hot động kinh
doanh
1. Li nhun trước thuế
01 Ch tiêu này được ly t tng li nhun
trước thuế (Mã s 50) trên Báo cáo kết qu
hot động kinh doanh trong k báo cáo. S
liu này s âm (trường hp l thì ghi
trong ngoc đơn (***)
2. Điu chnh cho các khon
- Khu hao TSCĐ 02 + Ch tiêu này phn ánh s khu hao TSCĐ
đã trích được ghi nhn vào báo cáo kết qu
hot động kinh doanh trong k báo cáo.
N TK 6274, 6414, 6424/ Có TK 214
+ S liu ch tiêu này được cng (+) vào s
liu ch tiêu “Li nhun trước thuế”.
- Các khon d phòng
+ Ch tiêu y phn ánh các khon d
phòng gim gđã lp được ghi nhn
vào báo cáo kết qu hot động kinh
doanh trong k báo cáo. Ch tiêu này
được lp căn c vào s kế toán các tài
khon “d phòng gim giá hàng tn
kho”, “d phòng gim giá đầu tư ngn
hn”, “d phòng gim giá đầu tư dài
hn”, “d phòng phi thu khó đòi”
03 * Lp DP: ghi cng (+)
+ N TK 632/ Có Tk 159
+ N TK 635/ Có TK 129, 229
+ N TK 642/ Có TK 139
* Hoàn nhp DP (HNDP): ghi tr (-)
+ N TK 159/ Có TK 632
+ N TK 129, 229/ Có TK 635
+ N TK 139/ Có TK 642
Nếu “lp DP” > “HNDP”-ghi (+)
Nếu “lp DP” < “HNDP”-ghi (-)
- Lãi, l chênh lch t giá hi đoái chưa
thc hin:
+ Ch tiêu y phn ánh lãi (hoc
l)chênh lch t giá hi đi chưa thc
hin đã được phn ánh vào li nhun
trước thuế trong k báo cáo có gc ngoi
t cui k báo cáo được ghi nhn vào
doanh thu hot động tài chính hoc chi
phí tài chính trong k báo cáo.
04 S liu ch tiêu này được tr (-) vào s liu
ch tiêu “li nhun trước thuế”, nếu lãi
chênh lch t giá hi đoái chưa thc hin
hoc được cng (+) vào ch tiêu trên, nếu
l chênh lch t giá hi đoái chưa thc hin.
N TK 635/ Có TK 413: l
N TK 413/ Có TK 515: lãi
- Lãi , l t hot động đầu tư
Ch tiêu y phn ánh lãi, l phát sinh
trong k đã được phn ánh vào li nhun
trước thuế nhưng được phân lai
lung tin t hot động đầu tư gm:
Lãi/ l t vic thanh TSCĐ các
05 Lãi ghi tr (-); l ghi cng (+)
Hướng dẫn lập bảng lưu chuyển tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn lập bảng lưu chuyển tiền tệ - Người đăng: nguyennhuphuong92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hướng dẫn lập bảng lưu chuyển tiền tệ 9 10 473