Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP XSTK

Được đăng lên bởi Tiến Knight
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2502 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TS. Trần Thái Ninh

Hướng dẫn ôn tập

Xác suất và Thống kê toán

Hà nội 2007

2
Chương I
Biến cố ngẫu nhiên và xác suất

1/ ðịnh nghĩa cổ ñiển của xác xuất
Bài tập mẫu
t
ñ
Bài 1.1a. T (6 , 4 ) → Lấy ngẫu nhiên ra 2 quả.
Tìm xác suất các biến cố sau ñây:
a. A = (Lấy ñược 2 quả ñỏ)
b. B = (Lấy ñược hai quả khác mầu)
c. C = (Lấy ñược ít nhất một quả ñỏ)
Bài 1.1b. Cho hai cái thùng và theo cách ký hiệu như trên ta có thể viết như sau: T1 (6t, 4ñ), T2 (5t, 5ñ).
Từ thùng 1 lấy ngẫu nhiên ra 2 quả và từ thùng 2 lấy ngẫu nhiên ra 1 quả. Tìm xác suất các biến cố sau ñây:
a. A = (Cả 3 quả lấy ra ñều là ñỏ)
b. B = (Trong 3 quả lấy ra có ñúng 2 quả ñỏ)
c. C = (Trong 3 quả lấy ra có ít nhất một quả ñỏ)
Bài 1.2. Người ta chia một tấm bìa có in dòng chữ KINH TE KE HOACH thành 13 phần tương ứng với
13 chữ cái. Tìm xác suất xếp ngẫu nhiên 10 tấm bìa trong số 13 tấm bìa nói trên thành chữ KHOA KINH TE.
Bài 1.3.a (Bài toán khách hàng).
Có 3 khách hàng không quen biết nhau cùng ñi mua hàng ở một cửa hàng có 5 quầy hàng. Giả sử các
khách hàng chọn quầy hàng ñể mua hàng một cách ngẫu nhiên. Tìm xác suất các biến cố sau ñây:
a. A = (Cả 3 khách hàng cùng vào một quầy)
b. B = (3 khách hàng vào 3 quầy khác nhau)
c. C = (Có hai người vào quầy số 1)
d. D = (Có hai người vào cùng một quầy)
Bài 1.3.b. 5 khách hàng không quen biết nhau và cùng vào mua hàng ở một cửa hàng có 3 quầy hàng.
Nếu sự lựa chọn quầy hàng của khách hàng là ngẫu nhiên thì hãy tìm xác suất của các biến cố sau:
a. A = (Cả 5 khách hàng cùng vào 1 quầy)
b. B = (Có 3 người vào cùng 1 quầy)
c. C = (5 người khách vào hai quầy tức là 2 quầy có khách)
d. D = (Quầy nào cũng có khách hàng)
2/ ðịnh lí cộng và nhân xác xuất
Bài tập mẫu
Bài 1.4. Trong một căn phòng có một mạch ñiện như hình vẽ sau ñây:
2
1
3
K
Giả sử sự kiện các bảng 1,2,3 bị cháy khi bật công tắc K là ngẫu nhiên và ñộc lập với nhau. Xác suất
các bóng bị cháy cho trước và bằng 0,1; 0,2; 0,3 tương ứng. Tìm xác suất phòng không có ánh sách khi bật
công tắc.

3
Bài tập củng cố
Bài 1.5. Một chiếc máy bay lần lượt ném mỗi lần một quả bom xuống một chiếc cấu cho ñến khi bom
trúng cầu thì thôi. Tìm xác suất máy bay ném bom trúng cầu mà tốn không quá 2 quả bom biết rằng xác suất
ném bom trúng cầu không ñổi và bằng 0,7.
Bài 1.6. Bắn một viên ñạn vào hai mục tiêu, xác suất ñạn trúng mục tiêu 1 là 0,5, trúng mục tiêu hai là
0,3. Sau khi bắn ñài quan sát báo có mục tiêu bị trúng ñạn. Tìm xác suất mục tiêu thứ nhất trúng ñạn (giả
thiết ñạn không thể cùng một lúc trúng cả ...
TS. Trần Thái Ninh
Hướng dẫn ôn tập
Xác suất và Thống kê toán
Hà nội 2007
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP XSTK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP XSTK - Người đăng: Tiến Knight
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP XSTK 9 10 475