Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm MISA Invoice Publisher 2012

Được đăng lên bởi vuan111
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 8233 lần   |   Lượt tải: 15 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG
MISA Invoice Publisher 2012

Hà Nội, năm 2011

--Phần mềm này đã được đăng ký bản quyền và được luật pháp Việt Nam và quốc tế
bảo vệ. Việc tái sản xuất hoặc phân phối trái phép toàn bộ hoặc một phần nội dung
phần mềm này là hành động vi phạm luật pháp và có thể bị truy tố hình sự.
Việc sử dụng các bản bẻ khóa trái phép hay còn gọi là bản crack của phần mềm có
thể gây ra các sự cố mất mát, sai hỏng dữ liệu hoặc virus phá hủy máy tính. Công ty
Cổ phần MISA không chịu trách nhiệm về bất kể thiệt hại nào gây ra cho dữ liệu và
máy tính của quý vị khi sử dụng phần mềm MISA một cách trái phép.

Mục lục

MỤC LỤC
MỤC LỤC ................................................................................................................... 3
GIỚI THIỆU .............................................................................................................. 5
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH QUẢN LÝ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN TRÊN MISA
Invoice Publisher 2012 ............................................................................................... 9
CHƢƠNG 01: BẮT ĐẦU VỚI MISA Invoice Publisher 2012 ............................ 11
1.

Khởi động MISA Invoice Publisher 2012 ..................................................... 11

2.

Tạo dữ liệu mới .............................................................................................. 11

3.

Mở dữ liệu ...................................................................................................... 12

CHƢƠNG 02: THIẾT LẬP CÁC THÔNG TIN BAN ĐẦU................................ 13
1.

Thiết lập thông tin về hệ thống ...................................................................... 13

2.

Khai báo danh mục ........................................................................................ 13
2.1.

Hàng hóa, dịch vụ .................................................................................. 13

2.2.

Khách hàng ............................................................................................ 15

2.3.

Mẫu số hóa đơn ...................................................................................... 16

2.4.

Loại tiền ................................................................................................. 18

CHƢƠNG 03: QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP TRÊN MISA Invoice Publisher
2012 ............................................................................................................................ 21
1.

Lập Quyết định áp dụng hóa đơn ................
CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG
MISA Invoice Publisher 2012
Hà Nội, năm 2011
Hướng dẫn sử dụng phần mềm MISA Invoice Publisher 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm MISA Invoice Publisher 2012 - Người đăng: vuan111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng phần mềm MISA Invoice Publisher 2012 9 10 755