Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán

Được đăng lên bởi levanloat
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 3096 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TÀI CHÍNH

––––
Số: 161/2007/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007
THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo
Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số
165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC
ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
––––––
- Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy
định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban
hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định
số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002, Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày
30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành
phần kinh tế trong cả nước.
2. Thông tư này hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán gồm: Chuẩn
mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho”, Chuẩn mực kế toán số 03 “Tài sản cố định
hữu hình”, Chuẩn mực kế toán số 04 “Tài sản cố định vô hình”, Chuẩn mực kế
toán số 05 “Bất động sản đầu tư”, Chuẩn mực kế toán số 06 “Thuê tài sản”,
Chuẩn mực kế toán số 07 “Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết”, Chuẩn
mực kế toán số 08 “Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh”,
Chuẩn mực kế toán số 10 “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái”, Chuẩn
mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”, Chuẩn mực kế toán số 15
“Hợp đồng xây dựng”, Chuẩn mực kế toán số 16 “Chi phí đi vay”, Chuẩn mực kế
toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính”, Chuẩn mực kế toán số 24 “Báo cáo lưu
chuyển tiền tệ”, Chuẩn mực kế toán số 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán
khoản đầu tư vào công ty con”, Chuẩn mực kế toán số 26 “Thông tin về các bên
liên quan”.
II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02
“HÀNG TỒN KHO”, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 03 “TÀI SẢN CỐ
ĐỊNH HỮU HÌNH”, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 04 “TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
VÔ HÌNH”
Nội dung kế toán hàng tồn kho, kế toán chi phí sản xuất chung cố định, kế
toán hao hụt, mất mát hàng tồn kho và kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
được thực hiện theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số
15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 (dưới đây gọi chung là Chế độ kế toán doanh

2
nghiệp hiện hành) của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Xem hướng dẫn các tài khoản
thuộc nhóm 15 –Hàng tồn kho).
Nội dung phản á...
BỘ TÀI CHÍNH
––––
Số: 161/2007/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo
Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số
165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC
ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
––––––
- Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy
định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban
hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định
số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002, Quyết đnh số 234/2003/QĐ-BTC ngày
30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Thông tư này áp dụng cho c doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành
phần kinh tế trong cả nước.
2. Thông tư này ớng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán gồm: Chuẩn
mực kế toán s02 “Hàng tồn kho”, Chuẩn mực kế toán s 03 Tài sản cđịnh
hữu nh”, Chuẩn mực kế toán s 04 Tài sản cố định vô hình”, Chuẩn mực kế
toán số 05 “Bất động sản đầu tư”, Chuẩn mực kế toán số 06 “Thuê tài sản”,
Chuẩn mực kế toán số 07 “Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết”, Chuẩn
mực kế toán số 08 “Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh”,
Chuẩn mực kế toán s10 Ảnh hưởng của việc thay đổi tgiá hối đoái”, Chuẩn
mực kế toán số 14 “Doanh thu thu nhập khác”, Chuẩn mực kế toán số 15
“Hợp đồng xây dựng”, Chuẩn mực kế toán số 16 “Chi phí đi vay”, Chuẩn mực kế
toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính”, Chuẩn mực kế toán số 24 “Báo cáo lưu
chuyển tiền tệ”, Chuẩn mực kế toán số 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán
khoản đầu tư vào công ty con”, Chuẩn mực kế toán số 26 “Thông tin về các bên
liên quan”.
II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02
“HÀNG TỒN KHO”, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 03 “TÀI SẢN CỐ
ĐỊNH HỮU HÌNH”, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 04 “TÀI SẢN C ĐỊNH
VÔ HÌNH”
Nội dung kế toán hàng tồn kho, kế toán chi phí sản xuất chung cố định, kế
toán hao hụt, mất mát hàng tồn kho kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
được thực hiện theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số
15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 (dưới đây gọi chung Chế độ kế toán doanh
hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán - Người đăng: levanloat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán 9 10 510