Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch thực tập

Được đăng lên bởi Chang Chang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường CĐ nghề Cơ điện Hà Nội
Khoa Kinh Tế
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
Hệ cao đẳng nghề
Lớp .....
I - Mục đích, yêu cầu
Thông qua đợt thực tập nghề nghiệp, sinh viên có điều kiện gắn lý thuyết với thực
tiễn sản xuất kinh doanh. Bước đầu nâng cao nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ, thực
tập kỹ năng thực hành các công việc kế toán.
- Yêu cầu sinh viên tìm hiểu quá trình hoạt động hoạt động của cơ sở.
- Tìm hiểu nội dung công tác kế toán.
- Tiếp cận và thực tập kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn.
II - Nội dung
1. Tình hình cơ bản của cơ sở
Tìm hiểu về tình hình cơ bản, và tóm tắt quá trình hoạt động của cơ sở (Doanh nghiệp)
2. Thực trạng công tác kế toán tại cơ sở
- Phản ánh thực trạng tổ chức công tác kế toán
- Tìm hiểu một số nội dung công tác kế toán
III. Thời gian thực tập: Từ ngày….tháng…năm 2011 đến ngày …tháng…năm 2011
IV. Kế hoạch triển khai, và tiến độ thực hiện
1. Ngày……….phổ biến nội dung thực tập nghề nghiệp và hướng dẫn đề cương thực
tập nghề nghiệp
2. Tuần 1, 2 tìm hiểu và thu tập tài liệu tại đơn vị thực tập.
3. Tuần 3, 4 sinh viên viết báo cáo thực tập và sửa báo cáo thực tập nghề nghiệp
4. Tuần 5 sinh viên hoàn thiện và nộp cáo cáo (ngày nộp báo cáo theo quyết định)
V - Kết quả thực tập
Sau khi hoàn thành đợt thực tập, sinh viên hoàn thành các nội dung sau:
1. Bản tự kiểm điểm cá nhân có nhận xét của giáo viên hướng dẫn
2. Báo cáo thực tập nghề nghiệp có xác nhận của cơ sở ( Từ 20 – 30 trang; sử dụng
khổ giấy A4, cỡ chữ 14 Times New Roman, khỏang cách dòng 1,2; lề trái 2,5 cm, lề phải
1,5 cm; đỉnh trên 2cm; dưới đáy 2 cm, đánh số trang bên phải ở phía dưới).
Hiệu trưởng

Trưởng khoa

Đồng Thị Vân Hồng

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
Hệ cao đẳng nghề
Lớp .......
1. Đặt vấn đề
2.Tình hình cơ bản của cơ sở
2.1.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh
- Quy trình công nghệ sản xuất (đối với doanh nghiệp sản xuất)
- Tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị
- Tình hình lao động và sử dụng lao động của đơn vị
- Tình hình tài sản và nguồn vốn của đơn vị
- Kết quả hoạt động kỳ trước của đơn vị
- Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của đơn vị.
2.2. Đặc điểm chung về công tác tổ chức kế toán tại cơ sở
- Tình hình tổ chức bộ máy kế toán
+ Nêu rõ đơn vị áp dụng tổ chức bộ máy kế toán nào? (tập trung, phân tán, hay hỗn
hợp), lý giải tại sao đơn vị chọn hình thức tổ chức đó
+ Vẽ sơ đồ bộ máy kế toán, ghi rõ chức năng, nhiệm vụ, q...
Trường CĐ nghề Cơ điện Hà Nội CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa Kinh Tế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****
KẾ HOẠCH THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
Hệ cao đẳng nghề
Lớp .....
I - Mục đích, yêu cầu
Thông qua đợt thực tập nghề nghiệp, sinh viên có điều kiện gắn lý thuyết với thực
tiễn sản xuất kinh doanh. Bước đầu nâng cao nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ, thực
tập kỹ năng thực hành các công việc kế toán.
- Yêu cầu sinh viên tìm hiểu quá trình hoạt động hoạt động của cơ sở.
- Tìm hiểu nội dung công tác kế toán.
- Tiếp cận và thực tập kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn.
II - Nội dung
1. Tình hình cơ bn ca cơ s
Tìm hiu v tình hình cơ bn, và tóm tt quá trình hot đng ca cơ s (Doanh nghip)
2. Thực trạng công tác kế toán tại cơ sở
- Phản ánh thực trạng tổ chức công tác kế toán
- Tìm hiểu một số nội dung công tác kế toán
III. Thời gian thực tập: Từ ngày….tháng…năm 2011 đến ngày …tháng…năm 2011
IV. Kế hoạch triển khai, và tiến độ thực hiện
1. Ngày……….phổ biến nội dung thực tập nghề nghiệp và hướng dẫn đề cương thực
tập nghề nghiệp
2. Tuần 1, 2 tìm hiểu và thu tập tài liệu tại đơn vị thực tập.
3. Tuần 3, 4 sinh viên viết báo cáo thực tập và sửa báo cáo thực tập nghề nghiệp
4. Tuần 5 sinh viên hoàn thiện và nộp cáo cáo (ngày nộp báo cáo theo quyết định)
V - Kết quả thực tập
Sau khi hoàn thành đợt thực tập, sinh viên hoàn thành các nội dung sau:
1. Bản tự kiểm điểm cá nhân có nhận xét của giáo viên hướng dẫn
2. Báo cáo thực tập nghề nghiệp có xác nhận của cơ sở ( Từ 20 – 30 trang; sử dụng
khổ giấy A4, cỡ chữ 14 Times New Roman, khỏang cách dòng 1,2; lề trái 2,5 cm, lề phải
1,5 cm; đỉnh trên 2cm; dưới đáy 2 cm, đánh số trang bên phải ở phía dưới).
Hiệu trưởng Trưởng khoa
Đồng Thị Vân Hồng
Kế hoạch thực tập - Trang 2
Kế hoạch thực tập - Người đăng: Chang Chang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch thực tập 9 10 352