Ktl-icon-tai-lieu

KẾ toán

Được đăng lên bởi vyngohhcc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Tính cấp thiết của đề tài: Các hệ sinh thái rừng đóng vai trò hết sức quan trọng đối
với con người và dặc biệt là duy trì môi trường sống, đóng góp vào sự phát triển bền
vững của mỗi quốc gia và sự tồn tại của trái đất. Sự suy giảm về tài nguyên rừng,
đặc biệt là sự thu hẹp nhanh chóng diện tích rừng đang được coi là một trong những
nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu toàn cầu và suy thoái môi trường. Trong
những năm gần đây, chúng ta đã và đang chứng kiến hiện tượng ấm lên toàn cầu,
sự gia tăng và xuất hiện bất thường của những thiên tai như bão lụt có cường độ và
sức tàn phá lớn, suy thoái đất đai và nguy cơ sa mạc hóa trên diện rộng đã và đang
gây ra những lo ngại lơn trên phạm vi toàn cầu và ở nhiều quốc gia.
2. Nhận thấy vai trò to lớn đối với sự sống của con người và bằng những kiến thức thu
thập được, tôi đi tới nghiên cứu đề tài “ rừng và biến đổi khí hậu”
3.

Mục tiêu nghiên cứu:
a) Mục tiêu chung: Nghiên cứu vai trò của rừng trong việc ứng phó đối với biến đổi
khí hậu ở nước ta.
b) Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu, tập hợp hệ thống hóa những vấn đề lý luận, thực
tiễn những vấn đề liên quan tới vai trò của rừng tới việc ứng phó với biến đổi khí
hậu toàn cầu. Phân tích đánh giá thực trạng của sinh thái rừng ở nước ta, vai trò
của rừng tác động đến biến đổi khí hậu. Phân tích đánh giá những yếu tố của sinh
thái rừng tác động đến việc ứng phó với sự biến đổi khí hậu ở nước ta. Đề xuất
những định hướng, giải pháp để nâng cao diện tích và chất lượng rừng, góp phần
làm giảm thiểu sự biến đổi khí hậu. Chủ trương, chính sách của Nhà nước để giải
quyết vấn đề quản lý, khai thác rừng, nâng cao vai trò của rừng đối với sự điều hòa
khí hậu.

5. Phương pháp nghiên cứu: Khai thác nguồn dữ liệu có sẵn đã qua xử lý (số liệu thứ
cấp), các cổng thông tin trên mạng, báo, đài, truyền thông về thực trạng vấn đề biến đổi khí
hậu, thực trạng của rừng ở nước ta và những vai trò to lớn của rừng giúp cải thiện khí hậu.
Xây dựng khung lý thuyết để xây dựng vấn đề, từ đó đưa ra các giải pháp cho vấn đề
nghiên cứu.
CHƯƠNG V. KẾT LUẬN
Rừng là một trong những môi trường lưu giữ khí thải gây hiệu ứng
nhà kính quan trọng nhất của hành tinh,trong đó lượng khí thải CO2
gây hiệu ứng nhà kính được lưu giữ trong rừng thế giới lên tới 638 tỷ
tấn,tương đương lượng khí CO2 trong khí quyển.Rừng – lá phổi của
hành tinh.Rừng không chỉ là nơi cung cấp nhiều loại lâm sản quý,là
nguồn nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp.Vai trò quan trọng
nhất của rừng đối với trái đất,với đời sống con ngư...
1. Tính c p thi t c a đ tài: ế Các h sinh thái r ng đóng vai trò h t s c quan tr ng đ i ế
v i con ng i và d c bi t là duy trì môi tr ng s ng, đóng góp vào s phát tri nườ ườ b n
v ng c a m i qu c gia và s t n t i c a trái đ t. S suy gi m v tài nguyên r ng,
đ c bi t là s thu h p nhanh chóng di n tích r ng đang đ c coi là m t trong nh ng ượ
nguyên nhân d n đ n bi n đ i khí h u toàn c u và suy thoái môi tr ng. Trong ế ế ườ
nh ng năm g n đây, chúng ta đã và đang ch ng ki n hi n t ng m lên toàn ế ượ c u,
s gia tăng và xu t hi n b t th ng c a nh ng thiên tai nh bão l t ư ư có c ng đ ườ
s c tàn phá l n, suy thoái đ t đai và nguy c sa m c hóa ơ trên di n r ng đã và đang
gây ra nh ng lo ng i l n trên ph m vi toàn c u ơ nhi u qu c gia.
2. Nh n th y vai trò to l n đ i v i s s ng c a con ng i và b ng ườ nh ng ki n th c thu ế
th p đ c, tôi đi t i nghiên c u đ tài “ r ng và ượ bi n đ i khí h u”ế
3. M c tiêu nghiên c u:
a) M c tiêu chung: Nghiên c u vai trò c a r ng trong vi c ng phó đ i v i bi n đ i ế
khí h u n c ta. ướ
b) M c tiêu c th : Nghiên c u, t p h p h th ng hóa nh ng v n đ lý lu n, th c
ti n nh ng v n đ liên quan t i vai trò c a r ng t i vi c ng phó v i bi n đ i ế khí
h u toàn c u. Phân tích đánh giá th c tr ng c a sinh thái r ng n c ta, vai trò ướ
c a r ng tác đ ng đ n bi n đ i khí h u. ế ế Phân tích đánh giá nh ng y u t c a sinh ế
thái r ng tác đ ng đ n ế vi c ng phó v i s bi n đ i khí h u n c ta. ế ướ Đ xu t
nh ng đ nh h ng, gi i pháp đ nâng cao di n tích và ướ ch t l ng r ng, góp ph n ượ
làm gi m thi u s bi n đ i khí h u. ế Ch tr ng, chính sách c a Nhà n c đ gi i ươ ướ
quy t v n đ qu nế lý, khai thác r ng, nâng cao vai trò c a r ng đ i v i s đi u hòa
khí h u.
5. Ph ng pháp nghiên c u: Khai thác ngu n d li u có s n đã qua x lý (s li u th ươ
c p), các c ng thông tin trên m ng, báo, đài, truy n thông v th c tr ng v n đ bi n đ i khí ế
h u, th c tr ng c a r ng n c ta và nh ng vai trò to l n c a r ng giúp c i thi n khí h u. ướ
Xây d ng khung lý thuy t đ xây d ng v n đ , t đó đ a ra các gi i pháp cho v n đ ế ư
nghiên c u.
CH NG V. K T LU NƯƠ
R ng là m t trong nh ng môi tr ng l u gi khí th i gây hi u ng ườ ư
nhà kính quan tr ng nh t c a hành tinh,trong đó l ng khí th i CO2 ượ
gây hi u ng nhà kính đ c l u gi trong r ng th gi i lên t i 638 t ượ ư ế
t n,t ng đ ng l ng khí CO2 trong khí quy n.R ng – lá ph i c a ươ ươ ượ
hành tinh.R ng không ch là n i cung c p nhi u lo i lâm s n quý, ơ
ngu n nguyên li u cho m t s ngành công nghi p.Vai trò quan tr ng
nh t c a r ng đ i v i trái đ t,v i đ i s ng con ng i là vai trò đi u hòa ư
khí h u.
KẾ toán - Người đăng: vyngohhcc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
KẾ toán 9 10 824