Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán

Được đăng lên bởi tankiemma93-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 67 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu ĐTĐA-02a

Trường Đại học Duy Tân
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Khoa: Kế toán
Môn:
Nguyên lý kế toán 2
Bộ môn: Kế toán tài chính Khối lớp:
Cao đẳng
Học kỳ:
I
Năm học: 2011 - 2012
Thời gian làm bài:
90 phút

Đề số:
01

I. Trả lời Đúng hay Sai và giải thích ngắn gọn:(2 điểm)
Câu 1: Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung cuối kỳ không cần lập Bảng
cân đối số phát sinh để kiểm tra việc ghi chép tổng hợp.
Câu 2: Khóa sổ kế toán chỉ được thực hiện vào thời điểm kết thúc niên
độ.
Câu 3: Sổ Cái tài khoản chỉ theo dõi số dư của tài khoản.
Câu 4: Sổ nhật ký đặc biệt là sổ bắt buộc phải sử dụng trong hình thức
Nhật ký chung.
II. Bài tập: (8 điểm)
Doanh nghiệp X hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ,
hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên có
các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: (ĐVT: 1.000 đồng)
1. Doanh nghiệp mua một lô nguyên vật liệu, giá mua chưa bao gồm
thuế GTGT 10% là 15.000. Doanh nghiệp chưa trả tiền cho người bán,
cuối tháng lô nguyên vật liệu này chưa về nhập kho.
2. Mua một lô công cụ, dụng cụ nhập kho, giá mua đã bao gồm thuế
GTGT 10% là 3.300, Doanh nghiệp chưa thanh toán. Chi phí vận
chuyển lô công cụ, dụng cụ này về nhập kho là là 420 (đã bao gồm
thuế GTGT 5%), doanh nghiệp đã trả bằng tiền mặt
3. Tính tiền lương phải trả cho:
- Công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm: 100.000
- Bộ phận quản lý phân xưởng: 20.000
- Bộ phận bán hàng: 15.000
- Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 25.000
4. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ tính vào chi phí theo tỷ lệ quy định
5. Xuất kho công cụ dụng cụ phục vụ:
- Bộ phận quản lý phân xưởng: 1.200
- Bộ phận bán hàng là:500
6. Chi phí khác đã thanh toán bằng tiền mặt tại bộ phận phân xưởng
sản xuất là 2.500, bộ phận bán hàng là 1.500, bộ phận quản lý doanh
nghiệp là 1.200
7. Xuất kho nguyên vật liệu chính sản xuất sản phẩm trị giá 30.000
8. Trích khấu hao TSCĐ sử dụng như sau:
- Khấu hao cho dây chuyền sản xuất sản phẩm: 2.000
- Khấu hao cho nhà xưởng sản xuất: 1.000
- Khấu hao cho ô tô phục vụ bán hàng: 2.500
- Khấu hao tòa nhà văn phòng: 2.000
9. Xuất kho nguyên vật liệu phụ phục vụ sản xuất sản phẩm trị giá
5.000
10. Doanh nghiệp hoàn thành và nhập kho 100 sản phẩm.
Biết rằng:

+ Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ là: 10.000.
+ Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ là 8.000.
11. Xuất bán trực tiếp 30 sản phẩm, giá bán đơn vị chưa bao gồm thuế
GTGT 10%là 4.500/SP. Khách hàng thanh toán 50% bằng chuyển
khoản, số còn lại chưa thanh toán.
12. Kết chuyển chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của
doanh ng...
Trường Đại học Duy Tân
Khoa: Kế toán
Bộ môn: Kế toán tài chính
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Môn: Nguyên lý kế toán 2
Khối lớp: Cao đẳng
Học kỳ: I Năm học: 2011 - 2012
Thời gian làm bài: 90 phút
Đề số:
01
I. Trả lời Đúng hay Sai và giải thích ngắn gọn:(2 điểm)
Câu 1: Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung cuối kỳ không cần lập Bảng
cân đối số phát sinh để kiểm tra việc ghi chép tổng hợp.
Câu 2: Khóa sổ kế toán chỉ được thực hiện vào thời điểm kết thúc niên
độ.
Câu 3: Sổ Cái tài khoản chỉ theo dõi số dư của tài khoản.
Câu 4: Sổ nhật ký đặc biệtsổ bắt buộc phải sử dụng trong hình thức
Nhật ký chung.
II. Bài tập: (8 điểm)
Doanh nghiệp X hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ,
hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: (ĐVT: 1.000 đồng)
1. Doanh nghiệp mua một nguyên vật liệu, giá mua chưa bao gồm
thuế GTGT 10% 15.000. Doanh nghiệp chưa trả tiền cho người bán,
cuối tháng lô nguyên vật liệu này chưa về nhập kho.
2. Mua một công cụ, dụng cụ nhập kho, giá mua đã bao gồm thuế
GTGT 10% 3.300, Doanh nghiệp chưa thanh toán. Chi phí vận
chuyển công cụ, dụng cụ này về nhập kho 420 (đã bao gồm
thuế GTGT 5%), doanh nghiệp đã trả bằng tiền mặt
3. Tính tiền lương phải trả cho:
- Công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm: 100.000
- Bộ phận quản lý phân xưởng: 20.000
- Bộ phận bán hàng: 15.000
- Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 25.000
4. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ tính vào chi phí theo tỷ lệ quy định
5. Xuất kho công cụ dụng cụ phục vụ:
- Bộ phận quản lý phân xưởng: 1.200
- Bộ phận bán hàng là:500
6. Chi phí khác đã thanh toán bằng tiền mặt tại bộ phận phân xưởng
sản xuất 2.500, b phận bán hàng 1.500, bộ phận quản doanh
nghiệp là 1.200
7. Xuất kho nguyên vật liệu chính sản xuất sản phẩm trị giá 30.000
8. Trích khấu hao TSCĐ sử dụng như sau:
- Khấu hao cho dây chuyền sản xuất sản phẩm: 2.000
- Khấu hao cho nhà xưởng sản xuất: 1.000
- Khấu hao cho ô tô phục vụ bán hàng: 2.500
- Khấu hao tòa nhà văn phòng: 2.000
9. Xuất kho nguyên vật liệu phụ phục vụ sản xuất sản phẩm trị giá
5.000
10. Doanh nghiệp hoàn thành và nhập kho 100 sản phẩm.
Biết rằng:
Mẫu ĐTĐA-02a
Kế toán - Trang 2
Kế toán - Người đăng: tankiemma93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế toán 9 10 49