Ktl-icon-tai-lieu

kế toán

Được đăng lên bởi Đồng Thùy Dung
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
(Tài liệu tham khảo)
SỐ HIỆU TÀI KHOẢN

TÊN TÀI KHOẢN
Cấp
Cấp
Cấp
I
II
III
Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư
10
Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý
101
1011
1012
1013
1014
1019
103
1031
1032
1033
1039
104
1041
1043
1049
105
1051
1052
1053
1054
1058
11
111
1111
1113
1116
112
1121
1123
1126
12
121
1211
1212
122
123
129
13
131
1311
1312
132
1321
1322

Tiền mặt bằng đồng Việt nam
Tiền mặt tại đơn vị
Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ
Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý
Tiền mặt tại máy ATM
Tiền mặt đang vận chuyển
Tiền mặt ngoại tệ
Ngoại tệ tại đơn vị
Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ
Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ
Ngoại tệ đang vận chuyển
Chứng từ có giá trị ngoại tệ
Chứng từ có giá trị ngoại tệ tại đơn vị
Chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi nhờ thu
Chứng từ có gía trị ngoại tệ đang vận chuyển
Kim loại quý, đá quý
Vàng tại đơn vị
Vàng tại đơn vị hạch toán báo sổ
Vàng đang mang đi gia công, chế tác
Kim loại quý, đá quý đang vận chuyển
Kim loại quý, đá quý khác
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt nam
Tiền gửi phong toả
Tiền gửi thanh toán
Tiền ký quỹ bảo lãnh
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ
Tiền gửi phong toả
Tiền gửi thanh toán
Tiền ký quỹ bảo lãnh
Đầu tư tín phiếu Chính phủ và các Giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ
điều kiện để tái chiết khấu với NHNN
Đầu tư vào tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và tín phiếu Chính phủ
Đầu tư vào Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
Đầu tư vào Tín phiếu Kho bạc
Đầu tư vào các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết
khấu với NHNN
Giá trị tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng đưa cầm cố
vay vốn
Dự phòng giảm giá
Tiền, vàng gửi tại TCTD khác
Tiền gửi tại các TCTD trong nước bằng đồng Việt nam
Tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ
Tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi có kỳ hạn

1

133
1331
1332
1333
134
1341
1342
1343
135
1351
1352
136
1361
1362
14

Tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài
Tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi chuyên dùng
Tiền gửi bằng đồng Việt Nam ở nước ngoài
Tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi chuyên dùng
Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước
Vàng gửi không kỳ hạn
Vàng gửi có kỳ hạn
Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài
Vàng gửi không kỳ hạn
Vàng gửi có kỳ hạn

148
149

Chứng khoán kinh doanh
Chứng khoán Nợ
Chứng khoán Chính phủ
Chứng khoán do các TCTD khác tr...
H TH NG TÀI KHO N K TOÁN CÁC T CH C TÍN D NG
(Tài liệu tham khảo)
SỐ HIỆU TÀI KHOẢN
TÊN TÀI KHOẢN
Cấp
I
Cấp
II
Cấp
III
Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư
10 Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý
101 Tiền mặt bằng đồng Việt nam
1011 Tiền mặt tại đơn vị
1012 Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ
1013 Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý
1014 Tiền mặt tại máy ATM
1019 Tiền mặt đang vận chuyển
103 Tiền mặt ngoại tệ
1031 Ngoại tệ tại đơn vị
1032 Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ
1033 Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ
1039 Ngoại tệ đang vận chuyển
104 Chứng từ có giá trị ngoại tệ
1041 Chứng từ có giá trị ngoại tệ tại đơn vị
1043 Chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi nhờ thu
1049 Chứng từ có gía trị ngoại tệ đang vận chuyển
105 Kim loại quý, đá quý
1051 Vàng tại đơn vị
1052 Vàng tại đơn vị hạch toán báo sổ
1053 Vàng đang mang đi gia công, chế tác
1054 Kim loại quý, đá quý đang vận chuyển
1058 Kim loại quý, đá quý khác
11 Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước
111 Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt nam
1111 Tiền gửi phong toả
1113 Tiền gửi thanh toán
1116 Tiền ký quỹ bảo lãnh
112 Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ
1121 Tiền gửi phong toả
1123 Tiền gửi thanh toán
1126 Tiền ký quỹ bảo lãnh
12 Đầu tư tín phiếu Chính phủ và các Giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ
điều kiện để tái chiết khấu với NHNN
121 Đầu tư vào tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và tín phiếu Chính phủ
1211 Đầu tư vào Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
1212 Đầu tư vào Tín phiếu Kho bạc
122 Đầu tư vào các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết
khấu với NHNN
123 Giá trị tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng đưa cầm cố
vay vốn
129 Dự phòng giảm giá
13 Tiền, vàng gửi tại TCTD khác
131 Tiền gửi tại các TCTD trong nước bằng đồng Việt nam
1311 Tiền gửi không kỳ hạn
1312 Tiền gửi có kỳ hạn
132 Tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ
1321 Tiền gửi không kỳ hạn
1322 Tiền gửi có kỳ hạn
1
kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán - Người đăng: Đồng Thùy Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
kế toán 9 10 929