Ktl-icon-tai-lieu

kế toán

Được đăng lên bởi Kelamat Mit
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trung tâm đào tạo kế toán Nhất Nghệ - 
Đào tạo chuyên sâu kế toán tổng hợp thực hành thực tế tại TPHCM

Đợt 1
1- Chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho
2- Chuẩn mực số 03 - Tài sản cố định hữu hình
3- Chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình
4- Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập khác
Đợt 2
5- Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung;
6- Chuẩn mực số 06 - Thuê tài sản;
7- Chuẩn mực số 10 - ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;
8- Chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng;
9- Chuẩn mực số 16 - Chi phí đi vay;
10- Chuẩn mực số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Đợt 3
11- Chuẩn mực số 05 - Bất động sản đầu tư;
12- Chuẩn mực số 07 - Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết;
13- Chuẩn mực số 08 - Thông tin t.chính về những khoản vốn góp LD
14- Chuẩn mực số 21 - Trình bày báo cáo tài chính;
15- Chuẩn mực số 25 - BCTC hợp nhất và k.toán khoản ĐT vào cty con;
16- Chuẩn mực số 26 - Thông tin về các bên liên quan.
Đợt 4
17- Chuẩn mực số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp;
18- Chuẩn mực số 22 - Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng
và tổ chức tài chính tương tự;
19- Chuẩn mực số 23 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
năm;
20- Chuẩn mực số 27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ;
21- Chuẩn mực số 28 - Báo cáo bộ phận;
22- Chuẩn mực số 29 - Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai
sót.
Đợt 5
23- Chuẩn mực số 11 - Hợp nhất kinh doanh;
24- Chuẩn mực số 18 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng;
25- Chuẩn mực số 19 - Hợp đồng bảo hiểm;
26- Chuẩn mực số 30 - Lãi trên cổ phiếu.

...
Trung tâm đào tạo kế toán Nhất Nghệ - http://hocketoan.vn
Đào tạo chuyên sâu kế toán tổng hợp thực hành thực tế tại TPHCM
t 1Đợ
1- Chu n m c s 02 - Hàng t n kho
2- Chu n m c s 03 - Tài s n c nh h u hình đị
3- Chu n m c s 04 - Tài s n c nh vô hình đị
4- Chu n m c s 14 - Doanh thu và thu nh p khác
t 2Đợ
5- Chu n m c s 01 - Chu n m c chung;
6- Chu n m c s 06 - Thuê tài s n;
7- Chu n m c s 10 - nh h ng c a vi c thay i t giá h i oái; ưở đổ đ
8- Chu n m c s 15 - H p ng xây d ng; đ
9- Chu n m c s 16 - Chi phí i vay; đ
10- Chu n m c s 24 - Báo cáo l u chuy n ti n t . ư
t 3Đợ
11- Chu n m c s 05 - B t ng s n u t ; độ đầ ư
12- Chu n m c s 07 - K toán các kho n u t vào công ty liên k t; ế đầ ư ế
13- Chu n m c s 08 - Thông tin t.chính v nh ng kho n v n góp LD
14- Chu n m c s 21 - Trình bày báo cáo tài chính;
15- Chu n m c s 25 - BCTC h p nh t và k.toán kho n T vào cty con; Đ
16- Chu n m c s 26 - Thông tin v các bên liên quan.
t 4Đợ
17- Chu n m c s 17 - Thu thu nh p doanh nghi p; ế
18- Chu n m c s 22 - Trình bày b sung báo cáo tài chính c a các ngân hàng
và t ch c tài chính t ng t ; ươ
19- Chu n m c s 23 - Các s ki n phát sinh sau ngày k t thúc k k toán ế ế
n m;ă
20- Chu n m c s 27 - Báo cáo tài chính gi a niên ; độ
21- Chu n m c s 28 - Báo cáo b ph n;
22- Chu n m c s 29 - Thay i chính sách k toán, c tính k toán và các sai đổ ế ướ ế
sót.
t 5Đợ
23- Chu n m c s 11 - H p nh t kinh doanh;
24- Chu n m c s 18 - Các kho n d phòng, tài s n và n ti m tàng;
25- Chu n m c s 19 - H p ng b o hi m; đ
26- Chu n m c s 30 - Lãi trên c phi u. ế
kế toán - Người đăng: Kelamat Mit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
kế toán 9 10 745