Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán

Được đăng lên bởi minhduyen2411
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1023 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. LÝ THUYẾT
I. Giới thiệu về hệ thống ERP
1. Khái niệm
Hệ thống Quản trị Tài nguyên Doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning ERP) là hệ thống phần mềm để giúp cho một công ty quản lý các hoạt động chủ
chốt của mình bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn
kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý hậu cần, quản lý quan hệ với khách
hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, v.v....
Mục tiêu tổng quát của hệ thống này là đảm bảo các nguồn lực thích hợp của
doanh nghiệp như nhân lực, vật tư, máy móc và tiền bạc có sẵn với số lượng đủ khi
cần, bằng cách sử dụng các công cụ hoạch định và lên kế hoạch. Phần mềm ERP
cho phép công ty cung cấp và tổng hợp số liệu của nhiều hoạt động riêng rẽ khác
nhau để đạt được mục tiêu trên.
2. Đặc điểm
Theo các chuyên gia về ERP, một hệ thống đạt tầm ERP cần phải: Được thiết kế
theo từng phần nghiệp vụ (moduler); Có tính tích hợp chặt chẽ; Có khả năng phân
tích quản trị; Tính mở. Hệ thống ERP còn có khả năng sửa chữa, khai thác thông
tin. Do đó, cùng với quy trình vận hành, ERP có tính dẫn hướng (driver). Mặt tích
cực này cho phép DN học tập các quy trình quản lý DN trong chương trình, từ đó
thiết lập quy trình quản lý của mình và hoạch định các quy trình dự kiến trong
tương lai.
Theo Marcelino Tito Torres trong tài liệu hội thảo về “Manufacturing Resource
Planning” thì một hệ thống ERP có 5 đặc điểm chính sau:
- ERP là một hệ thống tích hợp quản trị sản xuất kinh doanh (Integrated Business
Operating System). Tích hợp – có nghĩa là mọi công đoạn, mọi người, mọi phòng
ban chức năng đều được liên kết, cộng tác với nhau trong một quá trình hoạt động
sản xuất kinh doanh thống nhất.
- ERP là một hệ thống do con người làm chủ với sự hỗ trợ của máy tính (People
System Supported by the Computer). Những cán bộ chức năng, nghiệp vụ mới là
chính, còn phần mềm và máy tính chỉ là hỗ trợ. Người sử dụng phải được đào tạo
cẩn thận, tính tích cực của từng nhân viên là các yếu tố quyết định.

1

- ERP là một hệ thống hoạt động theo quy tắc (Formal System), có nghĩa là phải
hệ thống hoạt động theo các quy tắc và các kế hoạch rõ ràng. Kế hoạch sản xuất
kinh doanh phải được lập ra theo năm, tháng, tuần; hệ thống sẽ không hoạt động
khi không có kế hoạch; các quy tắc, quy trình xử lý phải được quy định trước.
- ERP là hệ thống với các tránh nhiệm được xác định rõ (Defined
Responsibilities). Ai làm việc gì, trách nhiệm ra sao phải được xác định rõ trước.
- ERP là hệ thống liên kết giữa các phòng ban ...
A. LÝ THUYẾT
I. Giới thiệu về hệ thống ERP
1. Khái niệm
Hệ thống Quản trị Tài nguyên Doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning -
ERP) hệ thống phần mềm để giúp cho một công ty quản lý các hoạt động chủ
chốt của mình bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn
kho, hoạch định và quản sản xuất, quản hậu cần, quản quan hệ với khách
hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, v.v....
Mục tiêu tổng quát của hệ thống này đảm bảo các nguồn lực thích hợp của
doanh nghiệp như nhân lực, vật tư, máy móc và tiền bạc có sẵn với số lượng đủ khi
cần, bằng cách sử dụng các công cụ hoạch đnh lên kế hoạch. Phần mềm ERP
cho phép công ty cung cấp và tổng hợp sliệu của nhiều hoạt động riêng rẽ khác
nhau để đạt được mục tiêu trên.
2. Đặc điểm
Theo các chuyên gia về ERP, một hệ thống đạt tầm ERP cần phải: Được thiết kế
theo từng phần nghiệp vụ (moduler); tính tích hợp chặt chẽ;khả năng phân
tích quản trị; nh mở. Hệ thống ERP còn khả năng sửa chữa, khai thác thông
tin. Do đó, cùng với quy trình vận hành, ERP có tính dẫn ớng (driver). Mặt tích
cực này cho phép DN học tập các quy trình quản DN trong chương trình, từ đó
thiết lập quy trình quản của mình và hoạch định các quy trình dự kiến trong
tương lai.
Theo Marcelino Tito Torres trong tài liệu hội thảo về “Manufacturing Resource
Planning” thì một hệ thống ERP có 5 đặc điểm chính sau:
- ERP một hệ thống ch hợp quản trị sản xuất kinh doanh (Integrated Business
Operating System). Tích hợpcó nghĩa là mọi công đoạn, mọi người, mọi phòng
ban chức năng đu được liên kết, cộng tác với nhau trong một quá trình hoạt động
sản xuất kinh doanh thống nhất.
- ERP một hệ thống do con người làm chủ với sự hỗ trợ của máy tính (People
System Supported by the Computer). Những cán bộ chức năng, nghiệp vụ mới là
chính, còn phần mềm và máy tính chỉ là hỗ trợ. Người s dụng phải được đào tạo
cẩn thận, tính tích cực của từng nhân viên là các yếu tố quyết định.
1
Kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán - Người đăng: minhduyen2411
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Kế toán 9 10 104