Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán

Được đăng lên bởi phansonba
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1353 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1: Tổng quan về chế độ Kế toán HCSN

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Mục tiêu chung:
• Giúp cho người học khái quát hoá, hệ thống hoá, những nội dung cơ bản của
chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, trước hết là nội
dung của chế độ kế toán hiện hành.
• Tạo điều kiện giúp người học tìm hiểu, xác định hệ thống chứng từ, tài
khoản, sổ sách và báo biểu kế toán theo ché độ kế toán phù hợp với đặc điểm
của đơn vị hành chính sự nghiệp.
1.1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành được biên soạn trong tài liệu này đã
thay thế Quyết định số 999-TC QĐ CĐKT ngày 02-11-1996 bằng QĐ Số: 19/2006/QĐBTC, ngày 30 tháng 03 năm 2006.
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp được áp dụng cho:
- Cơ quan nhà nước
- Đơn vị sự nghiệp
- Tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN
- Tổ chức có nhiệm vụ thu, chi NSNN các cấp: Văn phòng Quốc hội; Văn phòng
Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Tòa án nhân dân và viện Kiểm sát nhân
dân các cấp; Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện;
- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị- xã hội nghề
nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội- nghề nghiệp có sử dụng kinh phí NSNN
- Đơn vị sự nghiệp được NSNN đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí
- Tổ chức quản lý tài sản quốc gia
- Ban quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí NSNN
- Các hội; Liên hiệp hội; Tổng hội;
- Các tổ chức khác được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động;
- Đơn vị vũ trang nhân dân, kể cả tòa án quân sự và Viện kiểm sat quân sự (trừ các
doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân)
- Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí NSNN (trừ các đơn vị sự
nghiệp ngoài công lập, gồm: đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu, chi; các Tổ chức
phi chính phủ; Hội, Liên hiệp hội; Tổng hội tự cân đối thu, chi; tổ chức xã hội; tổ
chức xã hội- nghề nghiệp tự cân đối thu, chi; Tổ chức khác không sử dụng kinh
phí NSNN

1

Chương 1: Tổng quan về chế độ Kế toán HCSN

1.2. HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
Để thu thập thông tin đầy đủ, có độ chính xác cao về tình hình tiếp nhận và sử dụng
kinh phí, phục vụ kịp thời cho kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các định mức chi tiêu
và làm căn cứ để ghi sổ kế toán, cần thiết phải sử dụng chứng từ. Chứng từ kế toán là
những chứng minh bằng giấy tờ về nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh trong việc sử
dụng kinh phí và tình hình thu, chi Ngân sách của các đơn vị HCSN đã phát...
Chương 1: Tổng quan về chế độ Kế toán HCSN
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Mục tiêu chung:
Giúp cho người học khái quát hoá, hệ thống hoá, những nội dung cơ bản của
chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, trước hết là nội
dung của chế độ kế toán hiện hành.
Tạo điều kiện giúp người học tìm hiểu, xác định hệ thống chứng từ, tài
khoản, sổ sách và báo biểu kế toán theo ché độ kế toán phù hợp với đặc điểm
của đơn vị hành chính sự nghiệp.
1.1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành được biên soạn trong tài liệu này đã
thay thế Quyết định số 999-TC CĐKT ngày 02-11-1996 bằng Số: 19/2006/QĐ-
BTC, ngày 30 tháng 03 năm 2006.
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp được áp dụng cho:
- Cơ quan nhà nước
- Đơn vị sự nghiệp
- Tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN
- Tổ chức nhiệm vụ thu, chi NSNN các cấp: Văn phòng Quốc hội; Văn phòng
Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Tòa án nhân dân viện Kiểm sát nhân
dân các cấp; Bộ, quan ngang Bộ; quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện;
- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - hội; tổ chức chính trị- hội nghề
nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội- nghề nghiệp có sử dụng kinh phí NSNN
- Đơn vị sự nghiệp được NSNN đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí
- Tổ chức quản lý tài sản quốc gia
- Ban quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí NSNN
- Các hội; Liên hiệp hội; Tổng hội;
- Các tổ chức khác được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động;
- Đơn vị vũ trang nhân dân, kể cả tòa án quân sự và Viện kiểm sat quân sự (trừ các
doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân)
- Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí NSNN (trừ c đơn vị sự
nghiệp ngoài công lập, gồm: đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu, chi; các Tổ chức
phi chính phủ; Hội, Liên hiệp hội; Tổng hội tự cân đối thu, chi; tổ chức xã hội; tổ
chức hội- nghề nghiệp tự cân đối thu, chi; Tổ chức khác không sử dụng kinh
phí NSNN
1
Kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán - Người đăng: phansonba
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Kế toán 9 10 941