Ktl-icon-tai-lieu

kế toán

Được đăng lên bởi Anhsang Binhminh
Số trang: 621 trang   |   Lượt xem: 2000 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG SƠ ĐỒ NHẬP LIỆU
CÁC LOẠI PHIẾU

CÁC BẢNG DANH MỤC

Phiếu thu

Danh mục tài khoản

Phiếu chi

Danh mục ngày tháng

Phiếu nhập kho
Phiếu xuất kho

KẾ TOÁN THIÊN ƯN
NHẬT KÝ CHUNG

PHÂN HỆ KHO
Bảng kê phiếu nhập kho
Bảng kê phiếu xuất kho
Bảng phân bổ cp mua hàng
Bảng nhập - xuất - tồn kho
Sổ chi tiết hàng hóa

PHÂN HỆ THANH TOÁN
Sổ chi tiết TK 131
Sổ chi tiết TK 331
Bảng tổng hợp TK 131-331

SỔ SÁCH KẾ T
Nhật ký chung
Sổ quỹ

Sổ tiền gửi Ngân h
Sổ cái tài khoản

Sổ chi tiết tài khoả

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Đ/C: CẦU GIẤY - ĐỊNH CÔNG. LH: 0989.233.284. Web: ket

NHẬP LIỆU
BẢNG PHÂN BỔ & CĐ THÁNG
Bảng phân bổ TK 142
Bảng phân bổ TK 242

IÊN ƯNG

Bảng Khấu hao TSCĐ 214
Bảng CDPS TK tháng

CHUNG
SỔ SÁCH KẾ TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Nhật ký chung

Bảng CDPS năm

Sổ quỹ

Bảng cân đối kế toán

Sổ tiền gửi Ngân hàng

Báo cáo KQKD

Sổ cái tài khoản

Báo cáo LCTT

Sổ chi tiết tài khoản

Bản thuyết minh BCTC

THIÊN ƯNG
233.284. Web: ketoanthienung.vn

DANH MỤC NGÀY THÁNG
Tháng

Tháng… năm

Hà Nội, ngày…tháng…năm…

1

Tháng 1 năm 2014

Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2014

2

Tháng 2 năm 2014

Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2014

3

Tháng 3 năm 2014

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014

4

Tháng 4 năm 2014

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2014

5

Tháng 5 năm 2014

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2014

6

Tháng 6 năm 2014

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

7

Tháng 7 năm 2014

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2014

8

Tháng 8 năm 2014

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2014

9

Tháng 9 năm 2014

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2014

10

Tháng 10 năm 2014

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

11

Tháng 11 năm 2014

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2014

12

Tháng 12 năm 2014

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

BẢNG SƠ ĐỒ

MÃ TK/KH

TÊN TÀI KHOẢN/KHÁCH HÀNG

111

Tiền mặt
1111 Tiền Việt Nam
1112 Ngoại tệ
1113 Vàng bạc, kim khí quý, đá quý

112

Tiền gửi ngân hàng
1121 Tiền Việt Nam
1122
1123 Vàng bạc, kim khí quý, đá quý

121

Đầu tư tài chính ngắn hạn

131

Phải thu của khách hàng

131CTP

Công ty TNHH TM&DVKT Cao Tài Phát

131QK

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại Quốc Khánh

131MD

Công ty TNHH SX&TM Mạnh Dũng

133

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
1331

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng hóa dịch vụ
13311 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng hóa dịch vụ
13312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu

1332
138

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của TSCĐ
Phải thu khác
1381 Tài sản thiếu chờ xử lý
1388 Phải thu khác

141

Tạm ứng

142

Chi phí trả trước ngắn hạn

152

Nguyên liệu, vật liệu
1521 Nguyê...
BẢNG SƠ ĐỒ NHẬP LIỆU
CÁC LOẠI PHIẾU CÁC BẢNG DANH MỤC
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
PHÂN HỆ KHO PHÂN HỆ THANH TOÁN
SỔ SÁCH KẾ TOÁN
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Đ/C: CẦU GIẤY - ĐỊNH CÔNG. LH: 0989.233.284. Web: ketoanthienung.vn
Phiếu thu Danh mục tài khoản
Phiếu chi Danh mục ngày tháng
Phiếu nhập kho
Phiếu xuất kho
NHẬT KÝ CHUNG
Bảng kê phiếu nhập kho
Sổ chi tiết TK 131
Nhật ký chung
Bảng kê phiếu xuất kho
Sổ quỹ
Bảng phân bổ cp mua hàng
Sổ chi tiết TK 331
Sổ tiền gửi Ngân hàng
Bảng nhập - xuất - tồn kho
Sổ cái tài khoản
Sổ chi tiết hàng hóa Bảng tổng hợp TK 131-331
Sổ chi tiết tài khoản
kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán - Người đăng: Anhsang Binhminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
621 Vietnamese
kế toán 9 10 227