Ktl-icon-tai-lieu

kế toán

Được đăng lên bởi hungsonvnn
Số trang: 141 trang   |   Lượt xem: 787 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA

W[	\X
ThS. BUÌI NÆÎ THANH HAÌ

GIAÏO TRÇNH

Âaì Nàông - 2005

1

Låìi måí âáöu
Âãø âaïp æïng nhu cáöu âäøi måïi phæång phaïp giaíng daûy vaì náng cao cháút læåüng âaìo
taûo, Âaûi hoüc Âaì Nàông cuìng caïc træåìng âaûi hoüc thaình viãn âaî tiãún haình täø chæïc biãn
soaûn giaïo trçnh theo caïc khung chæång trçnh âaìo taûo quy âënh. Nguyãn lyï kãú toaïn laì
mäüt trong caïc giaïo trçnh noïi trãn nhàòm trang bë kiãún thæïc nãön taíng cho sinh viãn caïc
ngaình Kinh tãú noïi chung vaì sinh viãn chuyãn ngaình Kinh tãú xáy dæûng noïi riãng, taûo
âiãöu kiãûn thuáûn låüi hån cho sinh viãn trong hoûc táûp vaì nghiãn cæïu.
Dæûa theo âãö cæång män hoüc Nguyãn lyï kãú toaïn cuía Häüi âäöng Ngaình kãú toaïn,
giaïo trçnh âæåüc kãút cáúu thaình baíy chæång, trong âoï coï quaïn triãût nhæîng näüi dung cå
baín cuía Luáût Kãú toaïn âæåüc Quäúc häüi næåïc Cäüng hoìa Xaî häüi chuí nghéa Viãût Nam thäng
qua ngaìy 17/06/2003 vaì nhæîng sæía âäøi cuía hãû thäúng kãú toaïn theo caïc chuáøn mæûc kãú
toaïn måïi hiãûn nay.
Trong quaï trçnh biãn soaûn giaïo trçnh, taïc giaí âaî cäú gàõng cáûp nháût thäng tin måïi
âäöng thåìi tham khaío nhiãöu giaïo trçnh khaïc, nhæng chàõc chàõn seî khäng traïnh khoíi
nhæîng haûn chãú nháút âënh. Ráút mong nháûn âæåüc yï kiãún âoïng goïp cuía caïc nhaì chuyãn
män, caïc anh chë âäöng nghiãûp vaì caïc baûn âoüc âãø giaïo trçnh âæåüc hoaìn thiãûn hån .
Xin trán troüng caïm ån.

Biãn soaûn : Ths. Buìi Næî Thanh Haì

2

CHÆÅNG 1

GIÅÏI THIÃÛU VÃÖ KÃÚ TOAÏN
1.1 SÆÛ HÇNH THAÌNH VAÌ PHAÏT TRIÃØN CUÍA HAÛCH TOAÏN KÃÚ TOAÏN
1.1.1 Haûch toaïn - yï nghéa vaì vai troì cuía noï trong nãön kinh tãú
Ngay tæì thåìi nguyãn thuyí, khi chè måïi biãút haïi læåüm vaì sàn bàõn con ngæåìi âaî
quan saït, âo læåìng, tênh toaïn vaì biãøu thë sæû täön taûi hay biãún máút cuía caïc cuía caíi sàn bàõn
hoàûc haïi læåüm âæåüc dæåïi nhiãöu hçnh thæïc khaïc nhau. Cuìng våïi sæû tiãún bäü dáön cuía xaî
häüi loaìi ngæåìi, sæû quan saït, âo læåìng, tênh toaïn âaî âæåüc ghi cheïp khäng nhæîng bàòng caïc
cäng cuû thä så maì coìn thæûc hiãûn bàòng caí nhæîng phæång tiãûn maïy moïc hiãûn âaûi. Song
duì laì biãøu thë dæåïi hçnh thæïc thä så hay hiãûn âaûi thç caïc âäüng taïc quan saït, âo læåìng,
tênh toaïn vaì ghi cheïp traíi qua caïc thåìi kyì kinh tãú xaî häüi khaïc nhau âãöu coï cuìng mäüt yï
nghéa, âoï laì:
Nhàòm thäng baïo thæåìng xuyãn, chênh xaïc vaì këp thåìi caïc thäng tin vãö tçnh
hçnh kinh tãú xaî häüi trãn táöm vi mä vaì vé mä - ...
1
ÂAÛI HOÜC ÂAÌÔNG
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA
W[\X
ThS. BUÌI NÆÎ THANH HAÌ
GIAÏO TRÇNH
Âaìông - 2005
kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán - Người đăng: hungsonvnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
141 Vietnamese
kế toán 9 10 237