Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)
Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.
- Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối niên độ kế
toán các khoản phải thu của khách hàng có gốc ngoại tệ theo tỷ giá hối
đoái cuối kỳ (Xem hướng dẫn ở Tài khoản 413).

TÀI KHOẢN 133
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ

Một số nguyên tắc hạch toán
Kết cấu và nội dung phản ảnh
Phương pháp hạch toán kế toán
Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu
trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp.
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá,
dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế
GTGT.
Thuế GTGT đầu vào bằng (=) Tổng số thuế GTGT ghi trên Hoá
đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng
cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế
GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu, hoặc chứng

từ nộp thuế GTGT thay cho phí nước ngoài theo quy định của Bộ Tài
chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động
kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật
Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG
MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU
1. Tài khoản 133 chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc đối
tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, không áp dụng
đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương
pháp trực tiếp và hàng hoá dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế
GTGT.
2. Đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất,
kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và không
thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng
thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu vào không được
khấu trừ.
Trường hợp không thể hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu
vào được hạch toán vào Tài khoản 133. Cuối kỳ, kế toán phải xác định
số thuế GTGT được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu bán hàng,
cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu
bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ. Số thuế GTGT đầu vào
không được khấu trừ được tính vào giá vốn của hàng bán ra hoặc chi phí
sản xuất, kinh doanh tuỳ theo từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp số thuế GTGT không được khấu trừ có giá trị lớn thì
tính vào giá vốn hàng bán ra trong kỳ tương ứng với doanh thu trong kỳ,
số còn lại được tính vào giá vốn hàng bán ra của kỳ kế toán sau.
3. Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hoá, dịch vụ dùng vào hoạt
động sản xuất, kinh doa...
N TK 413 - Chênh lch t giá hối đoái (4131)
Có TK 131 - Phi thu ca khách hàng.
- X chênh lch t giá hối đoái do đánh giá lại cuối niên độ kế
toán các khon phi thu ca khách hàng gc ngoi t theo t g hi
đoái cuối k (Xem hướng dn Tài khon 413).
TÀI KHON 133
THU GIÁ TR GIA TĂNG ĐƯỢC KHU TR
Mt s nguyên tc hch toán
Kết cu và ni dung phn nh
Phương pháp hạch toán kế toán
Tài khoản này dùng để phn ánh s thuế GTGT đầu vào được khu
trừ, đã khu tr và còn được khu tr ca doanh nghip.
Thuế GTGT đầu vào được khu tr là thuế GTGT ca hàng hoá,
dch v ng cho sn xut, kinh doanh hàng hoá, dch v chu thuế
GTGT.
Thuế GTGT đầu vào bng (=) Tng s thuế GTGT ghi trên Hoá
đơn GTGT mua hàng hoá, dịch v (bao gm c tài sn c đnh) dùng
cho sn xut, kinh doanh hàng hoá, dch v chu thuế GTGT, s thuế
GTGT ghi trên chng t np thuế ca ng hoá nhp khu, hoc chng
Kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kế toán 9 10 895