Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán

Được đăng lên bởi Tuyết SnT
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN 1: CÁC ĐIỂM CHUNG
1. Bỏ tất cả hình thức sổ kế toán, DN tự quyết định hình thức sổ phù hợp với DN
(Phụ lục hình thức sổ QĐ15 chỉ mang tính tham khảo).
2. Tất cả DN đều được dùng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán (nếu thoả điều
kiện quy định) nhưng phải lập BCTC chuyển đổi theo VNĐ, kiểm toán BCTC VNĐ
và sử dụng BCTC VNĐ là Báo cáo pháp lý (trước đây chỉ DN FDI được sử dụng
ngoại tệ là đơn vị tiền tệ trong kế toán và BCTC bằng ngoại tệ được kiểm toán
cũng là BCTC mang tính pháp lý).
3. DN tự quyết định việc ghi nhận vốn kinh doanh cấp cho đơn vị hạch toán phụ
thuộc là Nợ phải trả (336) hoặc Vốn chủ sở hữu (411).
4. DN phải ghi nhận Doanh thu, giá vốn điều chuyển sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ
nội bộ nếu việc điều chuyển này tạo ra giá trị gia tăng trong sản phẩm, hàng
hoá, dịch vụ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO HÌNH THỨC CỦA CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
(Hoá đơn hay Chứng từ luân chuyển nội bộ).
PHẦN 2: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN: các tài khoản TÀI SẢN không còn phân biệt
ngắn hạn, dài hạn .
1. Bỏ các tài khoản
Bỏ các tài khoản: 142, 144, 223, 311, 315, 342, 415.
 Bỏ các tài khoản 129, 139, 159
 Bỏ các tài khoản 512, 531, 532
 Thêm tài khoản 357-Quỹ bình ổn giá
 BỎ TOÀN BỘ TÀI SẢN NGOÀI BẢNG CĐKT
2. Kế toán tiền:
- 1113: Vàng tiền tệ (trước đây là Vàng bạc, kim khí quý, đá quý)
- Khoản thấu chi ngân hàng không được ghi âm 112 mà được phản ánh tương tự vay
ngân hàng (341-Vay và nợ tài chính, TT 200 đã bỏ 311 và 315)
- Thay đổi cách xác định tỷ giá giao dịch thực tế trong các giao dịch ngoại tệ


Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ: tại tất cả các thời điểm phải
lập BCTC (không bao gồm các khoản nhận trước của người mua hoặc trả trước
cho người bán bằng ngoại tệ, Doanh thu nhận trước hoặc chi phí trả trước bằng
ngoại tệ ).
 Bổ sung thêm: phải đánh giá lại Các khoản cho vay, đặt cọc, ký cược, ký quỹ
được quyền nhận lại hoặc nhận đặt cọc, ký cược, ký quỹ bằng ngoại tệ phải hoàn
trả.
3. Kế toán đầu tư tài chính
-Tài khoản 121-Chứng khoán kinh doanh (trước đây là Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)




Theo quyết định 15/2006 thì TK 121 gồm Chứng khoáng kinh doanh và Chứng
khoán nắm giữ chờ đáo hạn dưới 12 tháng.

Nay Thông tư 200 thì TK 121 chỉ là Chứng khoáng kinh doanh ;
Chứng khoán nắm giữ chờ đáo hạn dưới 12 tháng chuyển sang TK 128
 Cổ tức bằng cổ phiếu, nhà đầu tư chỉ theo dõi số lượng trên thuyết minh BCTC.
-Trường hợp giải thể công ty con và sáp nhập toàn bộ TS và Nợ phải trả của công ty con
vào công ty mẹ, phải ghi giảm giá trị ghi sổ khoản đầu tư; Ghi nhậ...
PHN 1: CÁC ĐIM CHUNG
1. B tt c hình thc s kế toán, DN t quyết đnh hình thc s phù hp vi DN
(Ph lc hình thc s QĐ15 ch mang tính tham kho).
2. Tt c DN đu được dùng ngoi t làm đơn v tin t trong kế toán (nếu tho điu
kin quy đnh) nhưng phi lp BCTC chuyn đi theo VNĐ, kim toán BCTC VNĐ
và s dng BCTC VNĐ là Báo cáo pháp lý (trước đây ch DN FDI được s dng
ngoi t là đơn v tin t trong kế toán và BCTC bng ngoi t được kim toán
cũng là BCTC mang tính pháp lý).
3. DN t quyết đnh vic ghi nhn vn kinh doanh cp cho đơn v hch toán ph
thuc là N phi tr (336) hoc Vn ch s hu (411).
4. DN phi ghi nhn Doanh thu, giá vn điu chuyn sn phm, hàng hoá, dch v
ni b nếu vic điu chuyn này to ra giá tr gia tăng trong sn phm, hàng
hoá, dch v KHÔNG PH THUC VÀO HÌNH THC CA CHNG T K TOÁN
(Hoá đơn hay Chng t luân chuyn ni b).
PHN 2: H THNG TÀI KHON: các tài khon TÀI SN không còn phân bit
ngn hn, dài hn .
1. B các tài khon
B các tài khon: 142, 144, 223, 311, 315, 342, 415.
B các tài khon 129, 139, 159
B các tài khon 512, 531, 532
Thêm tài khon 357-Qu bình n giá
B TOÀN B TÀI SN NGOÀI BNG CĐKT
2. Kế toán tin:
- 1113: Vàng tin t (trước đây là Vàng bc, kim khí quý, đá quý)
- Khon thu chi ngân hàng không được ghi âm 112 mà được phn ánh tương t vay
ngân hàng (341-Vay và n tài chính, TT 200 đã b 311 và 315)
- Thay đi cách xác đnh t giá giao dch thc tế trong các giao dch ngoi t
Đánh giá li các khon mc tin t có gc ngoi t: ti tt c các thi đim phi
lp BCTC (không bao gm các khon nhn trước ca ngưi mua hoc tr trưc
cho người bán bng ngoi t, Doanh thu nhn trước hoc chi phí tr trước bng
ngoi t ).
B sung thêm: phi đánh giá li Các khon cho vay, đt cc, ký cược, ký qu
được quyn nhn li hoc nhn đt cc, ký cược, ký qu bng ngoi t phi hoàn
tr.
3. Kế toán đu tư tài chính
-Tài khon 121-Chng khoán kinh doanh (trước đây là Đu tư chng khoán ngn hn)
Theo quyết đnh 15/2006 thì TK 121 gm Chng khoáng kinh doanh và Chng
khoán nm gi ch đáo hn dưới 12 tháng.
Kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán - Người đăng: Tuyết SnT
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kế toán 9 10 422