Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán

Được đăng lên bởi Pham Thi Le Giang
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 559 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề: 3.5
Công ty B đang dự kiến sản xuất một loại
sản phẩm mới X với các số liệu kế hoạch có
liên quan như sau:
- Sản lượng dự kiến hàng năm: 20.000đ/sp
- Biến phí đơn vị:
+Nguyên liệu trực tiếp : 8.000đ/sp
+Lao động trực tiếp : 12.000đ/sp
+Biến phí sxc
: 3.000đ/sp
+Biến phí BH và QLDN : 2.000đ/sp

-Tổng định phí phân bổ cho sản phẩm
mới hàng năm:
+Định phí sxc
: 100.000.000đ
+Định phí BH và QL : 150.000.000đ
Vốn đầu tư để sản xuất sản phẩm này
ước tính là 400.000.000đ. Công ty
hoàn vốn mong muốn trong 8 năm.

Yêu cầu

Hãy dùng cả 2 phương pháp định phí
toàn bộ và giá phí trực tiếp để tính giá
bán cho sản phẩm này theo những
thông tin trên.

Bài giải:
Tính giá bán sản phẩm theo phương pháp:
1. Định phí toàn bộ
2. Giá phí trực tiếp

Bài giải :
1.Theo phương pháp định phí toàn bộ:
giá bán sp=chi phí nền + chi phí tăng thêm
- chi phí nền= chi phí NVLTT+ chi phí NCTT +
chi phí SXC
= 8.000 + 12.000 + 3.000 +
= 28.000đ/sp

100.000.000
20.000

Mức hoàn
Tổng vốn đầu tư
vốn mong =
Số năm hoàn vốn
muốn
=

400.000.000
8

= 50.000.000đ

Tỷ lệ
chi phí =
tăng thêm
=

Mức lãi mong muốn + CP thời kỳ
Sản lượng SP x CP nền đơn vị

50.000.000+(2.000x20.000)+150.000.000
20.000 x 28.000

= 0.4286 hay 42.86%

Gía bán đơn vị sản phẩm
=CP nền x (1+ tỷ lệ cp tăng thêm)
= 28.000 x (1+ 42.86%)
= 40.000 đ/sp
Vậy theo phương pháp định phí toàn bộ thì
1 sản phẩm X có giá bán là 40.000đ/sp

2. Theo giá phí trực tiếp:
Gía bán sp = cp nền + cp tăng thêm
Chi phí nền = Biến phí
= BPnltt+BPnctt+BPsxc+BPnsx
= 8.000 + 12.000 + 3.000 + 2.000
= 25.000 đ/sp

- Mức hoàn
vốn mong =
muốn

=

Tổng vốn đầu tư
Số năm hoàn vốn

400.000.000
8

= 50.000.000đ

Tỷ lệ
Mức lãi mong muốn + Tổng định phí
chi phí =
Sản lượng SP x CP nền đơn vị
tăng thêm
=

50.000.000+(100.000.000+150.000.000)
20.000 x 25.000

= 0,6 hay 60%

Gía bán đơn vị sản phẩm
= CP nền x (1+ tỷ lệ cp tăng thêm)
= 25.000 x (1+ 60%)
= 40.000đ/sp

Kết luận:
Vậy theo 2 phương pháp định phí toàn bộ
và biến phí trực tiếp thì giá bán 1 sản
phẩm X bằng nhau ( 40.000đ/sp)
Trong đó chi phí nền của phương pháp
định phí toàn bộ lớn hơn chi phí nền của
phương pháp biến phí trực tiếp( 28.000
đ/sp > 25.000 đ/sp)

Bài tập 3.8
Đề:
Công ty XUMI sản xuất giầy. Mức sản xuất
và tiêu thụ dự kiến cho cả năm được chỉ ra
dưới bảng dưới đây( công suất tối đa
110.000đôi/năm). Một cửa hàng với nhiều
chi nhánh bán theo đơn đặt hàng đề xuất
mua 20.000 đôi với giá 75.000đ/đôi, tức là
1.500.000.000đ.

Chi phí giao hàng do người mua chịu.Việc
chấp nhận đề xuấ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán - Người đăng: Pham Thi Le Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Kế toán 9 10 154