Ktl-icon-tai-lieu

kế toán

Được đăng lên bởi hoahongxanh200296
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.1.
a.

b.
c.

d.

Kế toán tiền mặt:
Chứng từ sử dụng
 Chứng từ gốc:
- Hóa đơn GTGT
- Bảng chấm công, Bảng thanh toán tiền lương
- Giấy đề nghị tạm ứng, Giấy nội tiền
 Chứng từ ghi sổ:
- Phiếu thu
- Phiếu chi
Tài khoản sử dụng
- Tài khoản : 111
Tiền mặt
Sổ kế toán sử dụng
- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, chứng từ ghi sổ
- Sổ cái, sổ quỹ tiền mặt, sổ tổng hợp TK 111
Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt
Hình 3-1: Quy trình ghi sổ TK 111
Chứng từ ghi sổ

Chứng từ
Hóa đơn
GTGT,
phiếu nhập
kho, xuất
kho, phiếu
thu, phiếu
chi

Sổ đăng ký chứng
từ ghi sổ
Nhập số
liệu vào
phần mềm
Misa

Phân hệ
NVL

Sổ cái TK 111
Sổ quỹ tiền mặt
Sổ tổng hợp TK
111

Hình 3-2: Lưu đồ luân chuyển chứng từ chi tiền mặt

Cùng với bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh, ta có bảng cơ cấu
doanh thu của Công ty qua 2 năm như sau: (trang sau)
Bảng 1-3: Bảng cơ cấu doanh thu của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại
Sông Đà
Chỉ tiêu
DT hoạt động xây
lắp
DT bán hàng hóa
DT thuần

Năm
2014

Năm
2015

201.508

222.375

Chênh lệch (+/-)
Tương đối
Tuyệt đối
(%)
20.867

10,36

21.769
54.636
32.867
223.277
277.011
53.734
(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán)

150,98
24,07

đe dọa nhiều tới sự an toàn về tài chính. Nhưng ta thấy, năm 2015 với tổng
nguồn vốn tăng công ty đã đầu tư vào vốn chủ sở hữu nhiều hơn. Điều đó cho
thấy công ty đã có được sự cải thiện về mặt tài chính, mặc dù công ty đã sử
dụng đòn bẩy tài chính ở mức độ tương đối cao, nợ phải trả vẫn chiếm tỷ
trọng lớn trong tổng nguồn vốn.
Trong cơ cấu tài sản, những năm qua tài sản dài hạn cũng được đầu tư chủ
yếu. Năm 2015, tổng tài sản ngắn hạn của công ty tăng 66.522 triệu đồng
tương ứng với tỷ lệ tăng 30,26% so với năm 2014. Tổng tài sản dài hạn tăng
45.867 triệu đồng tương ứng với 227,07% năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng tài sản tăng nhanh có thể thấy Công ty đã chú trọng đầu tư nhiều vào
các loại tài sản nhằm phục vụ tốt hơn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Kế toán chi tiền mặt
Bộ phận có nhu
cầu thanh toán

Kế toán viên
(Thủ quỹ)

Kế toán trưởng

Kế toán viên
(Thủ quỹ)

t

Bắt đầu
Lập giấy đề
nghị thanh
toán

Kiểm
tra tính
hợp lệ
Phiếu
chi

Giấy đề nghị
thanh toán

Duyệt giấy
đề nghị

Phiếu chi đã duyệt

Giấy đề
nghị đã
duyệt
Ký duyệt
chi tiền

9
9
Duyệt
phiếu chi

Phiếu chi đã duyệt
Phiếu chi đã duyệt
Lên bảng
kê

N

Hình 3-3: Lưu đồ lưu chuyển chứng từ thu tiền mặt
Kế toán thu tiền mặt
Khách hàng

Kê toán viên

Kế toán trưởng

Kế toán viên

(Thủ quỹ)

(Thủ quỹ)

Bắt đầu
Phiếu thu đã duyệt

Thanh toán

Phiếu thu
Duyệ...
1.1. Kế toán tiền mặt:
a. Chứng từ sử dụng
Chứng từ gốc:
- Hóa đơn GTGT
- Bảng chấm công, Bảng thanh toán tiền lương
- Giấy đề nghị tạm ứng, Giấy nội tiền
Chứng từ ghi sổ:
- Phiếu thu
- Phiếu chi
b. Tài khoản sử dụng
- Tài khoản : 111 Tiền mặt
c. Sổ kế toán sử dụng
- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, chứng từ ghi sổ
- Sổ cái, sổ quỹ tiền mặt, sổ tổng hợp TK 111
d. Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt
Hình 3-1: Quy trình ghi sổ TK 111
Hình 3-2: Lưu đồ luân chuyển chứng từ chi tiền mặt
Chứng từ ghi sổ
Chứng từ
Hóa đơn
GTGT,
phiếu nhập
kho, xuất
kho, phiếu
thu, phiếu
chi
Sổ đăng ký chứng
từ ghi sổ
Sổ tổng hợp TK
111
Sổ quỹ tiền mặt
Sổ cái TK 111
Phân hệ
NVL
Nhập số
liệu vào
phần mềm
Misa
kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán - Người đăng: hoahongxanh200296
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
kế toán 9 10 720