Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Xuân Kiên

Được đăng lên bởi trang2307
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1606 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Trong những năm qua, thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá
nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng xã hội chủ
nghĩa, nền kinh tế đã có sự biến đổi sâu sắc và mạnh mẽ. Đặc biệt là trong lĩnh
vực kinh tế, đứng trước vòng xoáy của nền kinh tế thị trường, trước sự cạnh
tranh đầy ác liệt giữa các doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng
học hỏi, tìm tòi, sáng tạo nắm bắt những nhu cầu thiết yếu của thị trường. Từ đó
có quyết định đúng đắn trong kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng
thời các doanh nghiệp phải hợp lý hóa tổ chức kế toán trong từng phần hành cụ
thể tạo ra mối quan hệ qua lại theo từng trật tự nhất định giữa các yếu tố: Chứng
từ, tài khoản đối ứng, tính giá và tổng hợp, cân đối kế toán nhằm thu thập những
thông tin cần thiết phục vụ cho ban quản trị để có biện pháp điều hành trong
kinh doanh thật tốt.
Hiện nay môi trường kinh tế buộc các doanh nghiệp phải tổ chức tốt hoạt
động kinh doanh của mình. Thị trường là thách thức lớn lao đối với mỗi doanh
nghiệp trong vấn đề tiêu thụ hàng hoá. Bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu
sản phẩm, hàng hoá gắn với phần lớn lợi ích hoặc rủi ro cho khách hàng đồng
thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Quá trình bán hàng
là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất - kinh doanh, nó có ý nghĩa quan
trọng đối với các doanh nghiệp, bởi vì quá trình này chuyển hoá vốn từ hình thái
“hiện vật” sang hình thái “ tiền tệ” và hình thành kết quả, đây là yếu tố quyết
định cho sự tồn tại của doanh nghiệp.
Bán hàng là một khâu rất quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp, nó mang tính chất quyết định đến sự tồn tại và phát triển của
một doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải bán
1

được nhiều hàng, thu được nhiều lợi nhuận để có thể bù đắp chi phí bỏ ra, thực
hiện tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng. Với cơ chế kinh tế hiện nay
hàng hoá trên thị trường luôn luôn thay đổi cả về chất lượng, mẫu mã lẫn giá
thành. Bên cạnh đó sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp lại diễn ra một cách
gay gắt vì vậy đòi hỏi phương thức bán hàng phải đa dạng nhằm thu hút sự quan
tâm của khách hàng và phải có phương thức thanh toán linh hoạt nhằm đem lại
như sự mong đợi của khách hàng. Kế toán đóng vai trò quan trọng cho công tác
quản lý ở doanh nghiệp, đặc biệt trong doanh nghiệp thương mại, kế toán bán
hàng và xác định kết quả bán hàng giúp cho các nhà quản trị có được những
thông ti...
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Trong những năm qua, thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá
nhiu tnh phần, vận hành theo chế th trường, theo định hướng hội ch
nghĩa, nn kinh tế đã s biến đi sâu sc mạnh mẽ. Đc biệt là trong lĩnh
vực kinh tế, đng trưc ng xoáy của nền kinh tế th trường, trước s cnh
tranh đy ác liệt gia c doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp kng ngừng
học hi,mi, sáng to nm bắt những nhu cầu thiết yếu ca th trưng. T đó
quyết đnh đúng đắn trong kinh doanh, mang li hiệu quả kinh tế cao. Đồng
thi c doanh nghiệp phải hợp lý a tổ chức kế toán trong từng phần nh cụ
th tạo ra mi quan h qua lại theo từng trật tự nhất định giữa các yếu tố: Chng
từ, i khon đối ứng, tính giá và tng hợp, n đi kế toán nhm thu thp những
thông tin cần thiết phục vụ cho ban qun trị đ biện pháp điều hành trong
kinh doanh tht tt.
Hiện nay môi trường kinh tế buc các doanh nghiệp phi t chc tt hot
động kinh doanh của mình. Thị trưng là thách thức lớn lao đi vi mi doanh
nghiệp trong vấn đ tu th ng hoá. n ng việc chuyển quyền s hữu
sản phẩm, ng hoá gắn với phần lớn lợi ích hoặc rủi ro cho khách ng đng
thi được khách ng thanh toán hoc chấp nhận thanh toán. Q trình bán hàng
giai đon cui cùng của quá trình sản xut - kinh doanh, ý nghĩa quan
trng đi với các doanh nghiệp, bi quá trình này chuyển hoá vốn từ hình thái
“hiện vật sang nh ti tiền t và hình thành kết quả, đây yếu t quyết
định cho s tồn tại của doanh nghiệp.
Bán hàng là mt ku rất quan trọng trong q trình sn xuất kinh doanh
của doanh nghiệp, nó mang tính chất quyết định đến sự tồn ti và phát trin của
một doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phi n
1
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Xuân Kiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Xuân Kiên - Người đăng: trang2307
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Xuân Kiên 9 10 795