Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi Hanh Tran
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 3236 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----------

Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:

Kế toán bán hàng và xác định kết
quả kinh doanh

1

MỤC LỤC

Lời nói đầu..............................................................................1
PHẦN 1..................................................................................4
TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY.......................................4
VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN SỬ DỤNG TẠI CÔNG TY.............4
1.1 Tìm hiểu chung về quá trình hình thành công ty:..............4
PHẦN 2.................................................................................33
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NTD
VIỆT NAM:..........................................................................33
2.1.Thực trạng hoạt động của công ty trong.........................33
PHẦN 3.................................................................................76
ĐÁNH GIÁ HẠCH TOÁN DOANH THU, XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NTD VIỆT
NAM.....................................................................................76
3.1.Nhận xét chung:..............................................................76
KÕt luËn...............................................................................82
2

Lời nói đầu
sự phát triển kinh tế, đổi mới sâu sắc của cơ chế thị trường, và đặc biệt khi
nước ta đã chính thức trở thành một thành viên của tổ chức thương mại
WTO. Với sự đầu tư về vốn và nguồn lực của các tổ chức, các cá nhân thuộc
các thành phần kinh tế cả trong nước và ngoài nước, nước ta đang dần dần
từng bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các mặt của nền kinh tế.
Đứng trên góc độ của nền kinh tế quốc dân, doanh nghiệp thương mại
chiếm một vị trí quan trọng, nó thực hiện chức năng trung gian kết nối giữa
nhà sản xuất và người tiêu dùng. Do đó, đẩy mạnh sự phát triển của doanh
nghiệp thương mại là sự phù hợp với khách quan, phù hợp với yêu cầu của
thị trường.
Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là xu thế tất yếu, là động lực thúc
đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp. Vì thế để tồn tại và phát triển các
doanh nghiệp nhất thiết phải có phương án kinh doanh đạt hiệu quả. Để đứng
vững và phát triển trong điều kiện có sự cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp
phải nắm bắt và đáp ứng được tâm lý, nhu cầu của người tiêu dùngvới sản
phẩm có chất lượng cao, giá cả phải chăng, mẫu mã phong phú, đa dạng
chủng loại. Muốn vậy các doanh nghiệp phải giám sát tất cả các quy trình từ
khâu mua hàng, sản xuất hàng ...
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----------
Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:
Kế toán bán hàng và xác định kết
quả kinh doanh
1
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: Hanh Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 9 10 762