Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán căn bản

Được đăng lên bởi Phan Thành Nam
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 994 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KÕ to¸n c¨n b¶n
Bµi 2
FETP th¸ng 8/02

Ch¬ng tr×nh
•
•
•
•
•
•
•
•

Giíi thiÖu, m« h×nh kÕ to¸n, vµ b¶ng c©n ®èi
B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
Qui tr×nh h¹ch to¸n
B¸o c¸o lç l·i
B¸o c¸o lç l·i vµ thñ tôc h¹ch to¸n
KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ kÕ to¸n lòy tÝch
Giíi thiÖu vÒ b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ
VÝ dô tæng hîp c¸c kh¸i niÖm

M« h×nh kÕ to¸n
• Tµi s¶n = Vèn nî + Vèn chñ së h÷u

B¶ng c©n ®èi
• Tµi s¶n lµ thø thuéc së
h÷u cña c«ng ty mµ sÏ
®îc dïng ®Ó t¹o ra thu
nhËp.

• Vèn nî lµ mét nghÜa
vô theo ®ã c«ng ty
ph¶i tr¶ tiÒn cho ngêi
kh¸c.
• Vèn chñ së h÷u lµ
phÇn cßn l¹i sau khi
vèn nî ®· bÞ khÊu trõ
ra khái tµi s¶n.

B¶ng c©n ®èi
TµI s¶n

•
•
•
•

TiÒn mÆt
Kho¶n ph¶i thu
Hµng tån kho
Nhµ xëng vµ thiÕt bÞ

nguån vèn

•
•
•
•

Kho¶n ph¶i tr¶
Nî ng¾n h¹n
Nî dµi h¹n
Vèn chñ së h÷u

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña b¹n
• NÕu b¹n cã trong tói 50 ngµn ®ång, mét ®«i giÇy
70 ngµn, m¸y ghi ©m 700 ngµn, s¸ch häc trÞ gi¸
150 ngµn, mét sè bµi kiÓm tra ®· chÊm ®iÓm.
• §Ó cã ®îc nh÷ng thø ®ã, b¹n ®· tr¶ tiÒn mÆt lµ 100
ngµn cho m¸y ghi ©m, vµ phÇn cßn l¹i b¹n tr¶ b»ng
thÎ tÝn dông.
• Hái nguån vèn thùc cã lµ bao nhiªu ®Ó ®Çu t vµo
sè tµi s¶n nªu trªn?

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña b¹n
•
•
•
•

Tµi s¶n
TiÒn mÆt 50k
S¸ch
150k
M¸y ghi ©m700k
GiÇy
70k

Tæng tµi s¶n 970k

Nguån vèn
• Nî tÝn dông ph¶i tr¶ 600k
• Vèn cña b¹n
?

Tæng nguån vèn ____

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña t«i
Tµi s¶n
• TiÒn mÆt
• Xe ®¹p
• S¸ch

Tæng tµi s¶n

100k
500k
50k

___

Nguån vèn
• Nî mua xe 400k
• Vèn cña t«i
?

Tæng nguån vèn ____

Ph©n lo¹i c¸c kho¶n môc trong
B¶ng c©n ®èi
— Lîi nhuËn gi÷ l¹i
— Tµi s¶n v« h×nh
— Ph¸t minh vµ c«ng
nghÖ
— Hµng tån kho
— §Êt ®ai
— PhÇn nî dµi h¹n
ph¶i tr¶ trong kú
— ThuÕ ph¶i tr¶

—Vèn gãp vît mÖnh
gi¸
—Kho¶n ph¶i tr¶
—TiÒn mÆt
—Kho¶n ph¶i thu
—Chi phÝ tr¶ tríc
—TiÒn l¬ng ph¸t
sinh

B¶ng c©n ®èi: tµi s¶n
• Tµi s¶n bao gåm tiÒn mÆt, nh÷ng thø mµ ta
cã thÓ dÔ dµng chuyÓn ®æi ra tiÒn mÆt (nh lµ
chøng kho¸n), vµ nh÷ng thø ta cÇn ®Ó chÕ
t¹o s¶n phÈm hay cung cÊp dÞch vô (ch¼ng
h¹n nh m¸y mãc thiÕt bÞ).
• Tµi s¶n trong b¶ng c©n ®èi thêng ®îc liÖt kª
theo thø tù kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi ra tiÒn mÆt

B¶ng c©n ®èi: tµi s¶n
• TiÒn mÆt vµ tµi s¶n cã thÓ chuyÓn thµnh tiÒn
mÆt trong mét n¨m th× ®îc gäi lµ tµi s¶n lu
®éng
• Tµi s¶n cè ®Þnh thêng bao gåm thiÕt bÞ
dïng ®Ó chÕ t¹o, b¸n, hay ph©n phèi s¶n
phÈm hoÆc dÞch vô. Nã cßn cã thÓ bao gåm
c¸c kho¶n ®Çu t vµo c¸c c«ng ty kh¸c

B¶ng c©n ®èi: nguån vèn
• Nguån vèn lµ nh÷ng kho¶n c«ng ty nî. Cã thÓ lµ
nh÷ng hãa ®¬n cha thanh to¸n, nh÷ng kho¶n nî, vµ
kho¶n c...
KÕ to¸n c¨n b¶n
Bµi 2
FETP th¸ng 8/02
Kế toán căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán căn bản - Người đăng: Phan Thành Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Kế toán căn bản 9 10 340