Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán chi phí,tính giá thành sản phẩm

Được đăng lên bởi diemkathy
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 2598 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: T.s Bùi Văn Giàu

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VA
TÍNH GIÁ THANH SẢN PHẨM
I. CHI PHÍ SẢN XUẤT VA TÍNH GIÁ THANH SẢN PHẨM
1 Khái niệm chi phí sản xuất
Chi phí sản xuất là toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hóa …
(lao động quá khứ) mà doanh nghiệp phải chi ra để tiến hành hoạt động sản xuất,
kinh doanh trong một thời kỳ nhất định biểu hiện dưới hình thái tiền tệ.
2. Phân loại chi phí sản xuất
2.1.Theo yếu tố chi phí: Theo cách phân loại này kế toán căn cứ vào tính
chất (nguồn gốc) kinh tế của chi phí bỏ vào trong quá trình sản xuất; không phân
biệt chi phí đó dùng vào mục đích gì để sắp xếp thành từng loại chi phí. Theo cách
phân loại này chi phí sản xuất bao gồm:
Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm giá trị của nguyên vật liệu, nhiên liệu, phụ
tùng thay thế, công cụ dụng cụ xuất dùng cho sản xuất kinh doanh trong kỳ báo
cáo trừ nguyên vật liệu xuất bán hoặc xuất cho xây dựng cơ bản.
Chi phí nhân công : Bao gồm toàn bộ chi phí phải trả cho người lao động về
tiền lương, tiền công, phụ cấp có tính chất lương và các khoản trích theo lương
trong kỳ báo cáo.
Chi phí khấu hao tài sản cố định : Là toàn bộ các khoản trích khấu hao tài
sản cố định của DN dùng trong sản xuất kinh doanh kỳ báo cáo.
Chi phí dịch vụ mua ngoài : Gồm các khoản chi phí phải trả cho công ty điện
lực, điện thoại, nước, vệ sinh và các dịch vụ khác. Đối với doanh nghiệp sản xuất
chỉ tiêu này có thể được kết hợp với chỉ tiêu chi phí khác bằng tiền.
Chi phí khác bằng tiền : Bao gồm các chi phí sản xuất kinh doanh khác,
chưa được phản ánh trong các chi tiêu trên đã chi bằng tiền trong kỳ báo cáo như
tiếp khách, lệ phí, hội nghị, thuê quảng cáo v.v...
2.2.Phân loại chi phí theo công dụng của chi phí: Căn cứ vào mục đích,
công dụng của chi phí sắp xếp vào một khoản mục chi phí, không phân biệt tính
chất kinh tế của nó như thế nào. Theo cách phân loại này chi phí sản xuất bao gồm:
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; Chi phí nhân công trực tiếp; Chi phí sản xuất
chung; Chi phí bán hàng; Chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3 Phân loại theo hành vi của chi phí
Chi phí bất biến hay còn gọi là định phí đó là các khoản chi phí thường
không thay đổi trong phạm vi giới hạn của quy mô hoạt động, nhưng chi phí trung
SVTH: Đỗ Thị Hồng Nhi. Lớp C511KT

Trang

1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: T.s Bùi Văn Giàu

bình của một đơn vị hoạt động thì thay đổi tỷ lệ nghịch với mức biến động của
mức hoạt động. Chi phí cố đ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: T.s Bùi Văn Giàu



!"#$#%&'!#(!)*+$,-./

 !"#$%&'()*
#&"+,-'$#./0$1
0!1$234#'!#(!)*+$,-./
23%%4)5(%6% 
%7%!(%8%9&&0:;4
$%#<"=%%0'>(?)%123%%
4)5%7"@
5A$@B7"&-%85A$*A$*=
<5(*%;%=#=%=#<%#&,
%&?5A$C%%45#D%E1
4%;@B7"%&%.+
.E*%;*=%%%.E%%&%3.E
&,%1
%-@F%%&%
%-%8GH#<&#,%1
#-%="@I7"%%%&%%;5$
D%*$)*./%*$%%#-%=%1J/#$
%KA5%'.L%(L/%KA%%M1
%M@B7"%%%#%*
%..L%&%%%A&AN%M&,%.
(%*$*-*A%1111
6% "=%%*
%;#=%8%>(""=%%*;4$
%(%8.(123%%4)5%7"@
5A$&D%(:4%;&D%(:
%::O#$
 
( 5%PQ-%%%.+
;5R&)"/)%85";)*.%&
ST2U@JV2-U7H1F/WXXY2 2&
X
Kế toán chi phí,tính giá thành sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán chi phí,tính giá thành sản phẩm - Người đăng: diemkathy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Kế toán chi phí,tính giá thành sản phẩm 9 10 156