Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán chi phí và tính giá thành

Được đăng lên bởi nguyenvan711411
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÌM TÀI LIỆU KẾ TOÁN VÀO: 

HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
Nội dung phần kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1. Khái niệm chung
- Chi phí là toàn bộ các chi phí bằng tiền về lao động sống và lao động vật hoá.
- Giá thành là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra bất kỳ ở thời điểm
nào nhưng có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành trong kỳ; là giá trị toàn
bộ các chi phí đã bỏ ra để tạo nên sản phẩm; là chi phí sản xuất kinh doanh của sản phẩm đã
được hoàn thành.
- Mối quan hệ giữa chi phí và gía thành sản phẩm:
CPSX dở dang đầu kỳ + CPSX phát sinh trong kỳ - CPSX dở dang cuối kỳ = Tổng giá thành của
SP (Tổng giá trị SP hoàn thành)
2. Trình tự kế toán và tổng hợp chi phí sản xuất tương ứng

Trình tự kế toán chi phí ở các doanh nghiệp khác nhau thì khác nhau. Tuy nhiên có thể khái quát
các bước như sau:

Bước 1: Tập hợp các chi phí cơ bản có liên quan trực tiếp cho từng đối tượng sử dụng.

Bước 2: Tính toán và phân bổ giá trị dịch vụ của các ngành SXKD phụ cho từng đối tượng sử
dụng trên cơ sở khối lượng dịch vụ phục vụ và giá thành đơn vị dịch vụ.

Bước 3: Tập hợp và phân bổ chi phí SX chung cho các đối tượng có liên quan.

Bước 4: Xác định chi phí SX dở dang cuối kỳ.

Tải tài liệu kế toán: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Phân loại chi phí
3.1 Phân loại theo yếu tố

Nguyên liệu, vật liệu.
Nhân công (tiền lương và các khoản trích theo lương)
Khấu hao TSCĐ
Chi phí dịch vụ mua ngoài.
Chi phí khác bằng tiền.

3.2 Phân loại theo khoản mục chi phí

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

- Chi phí vật liệu A

- Chi phí vật liêu B

- Chi phí vật liêu C

- ....

Chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí SX chung:

- Chi phí nhân viên phân xưởng

- Chi phí vật liệu

- Chi phí dụng cụ sản xuất

- Chi phí khấu hao TSCĐ

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Chi phí bằng tiền khác

3.3 Phân loại khác

Chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp
Chi phí cố định, chi phí biến đổi

4. Phân loại giá thành sản phẩm

Có nhiều cách phân loại khác nhau: theo thời điểm và nguồn số liệu, theo chi phí phát sinh.

4.1 Theo thời điểm và nguồn số liệu

Giá thành kế hoạch: xác định trước khi bước vào kinh doanh trên cơ sở giá thành thực tế kỳ
trước và các định mức, các dự toán kinh phí.
Giá thành định mức: xá...
TÌM TÀI LIỆU KẾ TOÁN VÀO: http://lophocketoan.com/
HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
Nội dung phần kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


 !"#$%&'()!
*+,-.&*/0123$&'4$5
6#$!7,23428%&"9236
*/
:-;23<
=>?"("@&'A=>?$&'=>?"("&'BCD9
>=ECD$5>=F
GC$HI&.D/28%*JK
C$HI&.("&H&CL,+!&-
*M*<
N*M<C/J2+,-$I.O*/P"Q
N*MG<CRD$5"5Q9>?SQO*/P
"Q$,J(&*/"5QQQJ5"5Q
N*MT<C/RD>?*/+,-
N*MU<?5>?"("&'
Kế toán chi phí và tính giá thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán chi phí và tính giá thành - Người đăng: nguyenvan711411
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Kế toán chi phí và tính giá thành 9 10 740