Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán chủ đầu tư

Được đăng lên bởi honghaivtcbnn
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1907 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TÀI CHÍNH
-------Số: 195/2012/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 ; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6
năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi bổ sung một số điều
của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư
như sau:
Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng điều chỉnh
1. Thông tư này áp dụng cho các đơn vị chủ đầu tư, bao gồm: Các đơn vị chủ đầu tư có thành
lập Ban quản lý dự án đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư.
2. Các Ban quản lý dự án đầu tư thuộc đối tượng điều chỉnh là các Ban quản lý dự án đầu tư
sau:
- Các Ban quản lý dự án đầu tư của các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần
kinh tế;
- Các Ban quản lý dự án đầu tư thuộc đơn vị HCSN và các Ban quản lý dự án đầu tư khác
được thành lập theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 về quản lý dự
án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi
bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.
3. Các đơn vị chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án đầu tư thì kế toán dự án đầu tư
được thực hiện trên cùng hệ thống sổ kế toán của chủ đầu tư nhưng phải tuân thủ những quy
định của Thông tư này về nội dung, phương pháp ghi chép và mở sổ kế toán chi tiết phản ánh
nguồn vốn đầu tư, chi phí thực hiện đầu tư, lập các báo cáo tài chính và quyết toán vốn đầu tư
dự án hoàn thành.
Điều 2. Phạm vi áp dụng
1. Hệ thống kế toán áp dụng cho Đơn vị chủ đầu tư trong các doanh nghiệp được hướng dẫn
trong Thông tư này dựa trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết
định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số
244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế
toán Doanh nghiệp (Sau đây gọi tắt là Quyết định 15)...
BỘ TÀI CHÍNH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 195/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 ; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của các luật liên quan đến đầu xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6
năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2009 về quản dự án đầu tư xây
dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi bổ sung một số điều
của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư
như sau:
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng điều chỉnh
1. Thông tư này áp dụng cho các đơn vị chủ đầu tư, bao gồm: c đơn vị chủ đầu có thành
lập Ban quản lý dự án đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư.
2. Các Ban quản dự án đầu thuộc đối tượng điều chỉnh các Ban quản dự án đầu
sau:
- Các Ban quản dự án đầu của các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần
kinh tế;
- Các Ban quản dự án đầu tư thuộc đơn vị HCSN các Ban quản dự án đầu tư khác
được thành lập theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 về quản lý dự
án đầu xây dựng công trình Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi
bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.
3. Các đơn vị chủ đầu không thành lập Ban quảndự án đầuthì kế toán dự án đầu
được thực hiện trên cùng hệ thống sổ kế toán của chủ đầunhưng phải tuân thủ những quy
định của Thông tư y về nội dung, phương pháp ghi chép và m sổ kế toán chi tiết phản ánh
nguồn vốn đầu tư, chi phí thực hiện đầu tư, lập các báo cáo tài chính và quyết toán vốn đầu tư
dự án hoàn thành.
Điều 2. Phạm vi áp dụng
1. Hệ thống kế toán áp dụng cho Đơn vị chủ đầu trong các doanh nghiệp được hướng dẫn
trong Thông tư này dựa trên sở Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành m theo Quyết
định s 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông số
244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế đ kế
toán Doanh nghiệp (Sau đây gọi tắt là Quyết định 15).
2. H thống kế toán áp dụng cho Đơn vị chủ đầu tư trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
được hướng dẫn trong Thông tư này dựa trênsChế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban
hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Kế toán chủ đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán chủ đầu tư - Người đăng: honghaivtcbnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Kế toán chủ đầu tư 9 10 344