Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán chứng từ

Được đăng lên bởi thai-duy-doan-pham
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH SX-TM PHÚ THÀNH
Địa chỉ: 297 Trần Hưng Đạo, phường 4, Quận 5.
Mã số thuế: 0303210689

PHIẾU XUẤT KHO
LIÊN :2
Ngày 01 Tháng 12 Năm 2011

Nguyễn Duy Quang (bộ phận
Họ Và Tên người nhận hàng:
Địa Chỉ :
Theo Chứng Từ Số :
Xuất tại kho:
297 Trần Hưng Đạo, phường 4, Quận 5
STT

1

TÊN HÀNG, QUY CÁCH
PHẨM CHẤT

MH

ĐVT

Công cụ

cái

CỘNG
Số Tiền Bằng Chữ :
PT Đơn Vị

sản xuất)

SỐ LƯỢNG

120

120

Chín triệu đồng chẵn
Kế Toán

ẤT KHO

Số :

y 01 Tháng 12 Năm 2011

Ngày :
Lý Do :

1
CTĐ
CtyLV

Xuất cho sản xuất

ĐƠN GIÁ

TRỊ GIÁ

75,000

9,000,000

75,000

GHI CHÚ

9,000,000

Thủ Kho

Người Nhận Hàng

CÔNG TY TNHH SX-TM PHÚ THÀNH
Địa chỉ: 297 Trần Hưng Đạo, phường 4, Quận 5.
Mã số thuế: 0303210689

PHIẾU CHI
Số :

1

(Ban hà
ngày 2

Ngày 02 tháng 12 năm 2011

Họ và tên người nhận tiền :
Nguyễn Thị Mai
Địa chỉ :
Phòng kế toán
Lý do chi :
Mua quà tết cho nhân viên từ quỹ Phúc lợi
Số tiền
50,000,000
Viết bằng chữ : Năm mươi triệu đồng.
Kèm theo
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

đồng

chứng từ gốc
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu
(Ký, họ tên

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mẫu số 02 - TT
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
Quyển số :
Nợ

Có

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Ngày 02 tháng 12 năm 2011
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 1 : Lưu
Ngày 3 tháng 12 năm 2011
Đơn vị bán hàng :
Địa chỉ :
Số ti khoản :
Số điện thoại :
Họ tên người mua hàng :
Tên đơn vị :
Địa chỉ :
Số tài khoản :
Hình thức thanh tốn :
STT
A
1

Tên hàng hóa dịch vụ
B
Cặp học sinh

Thuế suất GTGT :
Số tiền viết bằng chữ :
Người mua hàng
(Ký , họ tên )

Cty TNHH SX TM Phú Thành
297 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
MS :

Phạm Minh Thắng
Công ty An Khánh
210 Cách Mạng Tháng 8, P.12, Quận Tân Bình
chuyển khoản
Đơn vị tính
C
ci

MS :
Số lượng
1
200

Cộng tiền hàng :
10 % Tiền thuế GTGT :
Tổng cộng tiền thanh tốn :
Ba mươi ba triệu đồng chẵn
Người bán hàng
(Ký , họ tên )

(Ký , đóng dấu ,họ tên )

Mẫu số : 01GTKT-3LL
CE/2010N

10251

hường 4, Quận 5, TP.HCM
303210689

8, P.12, Quận Tân Bình
303421369
Đơn giá
2
150,000

Thành tiền
3
30,000,000
-

30,000,000
3,000,000
33,000,000

Thủ trưởng đơn vị
(Ký , đóng dấu ,họ tên )

CÔNG TY TNHH SX-TM PHÚ THÀNH
Địa chỉ: 297 Trần Hưng Đạo, phường 4, Quận 5.
Mã số t...
CÔNG TY TNHH SX-TM PHÚ THÀNH
PHIẾU XUẤT KHO
Địa chỉ: 297 Trần Hưng Đạo, phường 4, Quận 5. LIÊN :2
Mã số thuế: 0303210689
Ngày 01 Tháng 12 Năm 2011
Họ Và Tên người nhận hàng:
Nguyễn Duy Quang (bộ phận sản xuất)
Địa Chỉ :
Theo Chứng Từ Số :
Xuất tại kho: 297 Trần Hưng Đạo, phường 4, Quận 5
STT TÊN HÀNG, QUY CÁCH MH ĐVT SỐ LƯỢNG
PHẨM CHẤT
1 Công cụ cái 120
CỘNG 120
Số Tiền Bằng Chữ :
Chín triệu đồng chẵn
PT Đơn Vị Kế Toán
Kế toán chứng từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán chứng từ - Người đăng: thai-duy-doan-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Kế toán chứng từ 9 10 289