Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán doanh nghiệp mới thành lập cần phải làm gì?

Được đăng lên bởi Đỗ Văn Bình
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kế toán doanh nghiệp mới thành lập cần phải
làm gì?
January 14, 2012/0 Comments/in Doanh nghiệp mới thành lập, Kiến thức /by quannn

Chìa khóa thành công của mỗi doanh nghiệp chính là mô hình kinh doanh đúng đắn,
đội ngũ nhân sự với chuyên môn và tâm huyết với nghề. Tuy nhiên có một điều chắc
chắn là bạn không thể bỏ qua nhiệm vụ quản lý tài chính hay đơn giản bước đầu là
quản lý hệ thống kế toán của doanh nghiệp mình.
Vậy khi thành lập doanh nghiệp bạn cần làm những gì đối với hệ thống kế toán.
Thong Thả xin liệt kê ở dưới đây một số công việc hết sức căn bản mà kế toán doanh
nghiệp mới thành lập cần thực hiện.
1. Nộp tờ khai thuế môn bài tại chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ
trụ sở chính
Thời hạn nộp tờ khai này là cuối cùng của tháng bắt đầu được cấp đăng kí đăng kí
doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp đựơc cấp vào cuối tháng mà con dấu được nhận vào
tháng sau thì đựơc 10 ngày của tháng tiếp theo nhưng khi đi nộp tờ khai phải mang
theo giấy chứng nhận mẫu dấu để chứng minh ngày sử dụng con dấu.
Sau khi nộp tờ khai thuế môn bài hỏi luôn chi cục thuế là nộp thuế môn bài ở ngân
hàng nào thì ra đó xin mẫu bảng kê nộp thuế và được hướng dẫn kê khai trên bảng kê
nộp thuế. Sau khi xử lý các thông tin trên bảng kê nộp thuế và hệ thống ứng dụng
thu thuế qua ngân hàng, ván bộ ngân hàng sẽ in đă bản giấy nộp tiền trả cho người
nộp thuế là chứng từ chứng minh đã nộp thuế vào ngân sách nhà nuớc. Kiểm tra lại
thông tin trên giấy nộp tiền trong trưòng hợp có sự sai lệch cần phản ánh ngay với
cán bộ để kịp thời điều chỉnh. Trên bảng kê nộp tiền thuế môn bài có các thông số
sau: mã chuương 754, mã ngành kinh tế quốc dân: 000, hoặc 191 nếu ngân hàng họ
từ chối mã 000, mã NDKT: 180…. Vậy khi đi nộp thuế môn bài nhớ đọc kĩ hướng dẫn
này.
2. Đăng kí bố cáo thành lập doanh nghiệp
3. Kí hợp đồng thuê nhà hoặc muợn nhà để đặt làm trụ sở chính:


Kí hợp đồng thuê nhà hoặc muợn nhà để đặt làm trụ sở chính kể cả nhà của

giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị hoặc chủ tịch hội đồng thành viên, người góp
vốn trong công ty cũng phải làm vì tài sản công ty và tài sản cá nhân là tách rời
nhau., nếu không làm mai sau họ sẽ gạt hết các chi phí của trụ sở ra khỏi chi phí
doanh nghiệp.
-

Nếu là hợp đồng thuê nhà thì chủ nhà phải nộp thuế thu nhập phát sinh từ tiền

cho thuê nhà trong vòng ngày kể từ ngày kí hợp đồng thuê nhà không sẽ bị phạt
chậm nộp thuế

-

Nếu kí hợp đồng mượn nhà thì chủ nhà không phải nộp thuế thu nhập phát

sinh từ tiền cho thuê nhà nhưng nhiều khi kí hợp đồng t...
Kế toán doanh nghiệp mới thành lập cần phải
làm gì?
 !"#
$%&!'!()*!+'$%*,-,.
,/0123!4'3135674!&/,5!.!
!."8%'9":#3;#<=!+,><"?!,@
#<=A%B!(*$6
C%*"8!@D$,A3A%B6
77<E%4F*?,1/A!'3! !!G"<%B*
!@2!6
1. Nộp tờ khai thuế môn bài tại chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ
trụ sở chính
7H8/H%!A!I!(B".,@,?J!!K,G%+,G%+
**,2>!!K3!AB!*K,?J!3
B$,2>!!(B?%,/H%<
K! L*K,9! M*;!*K6
N%/H%'":'!!;!/'"F1
$,&EL"<%4/3,?J!?*L%4%4"<%4
/6N%EM=!B!'4"<%4/3A *;
#13B"/1O,G"<K/5<!?H
/! P! ,Q/31B!!698
'4K/5?RJ!&2!!@<B3
!B"/,9%SH,5!T674"<%4/5'"!&!B!'A
UQ!?>V
W
XYQ%#A!*1UZ![1\
P!AQQ]7U^_6C%,/'",\!%`?*L
6
2. Đăng kí bố cáo thành lập doanh nghiệp
3.Kí hợp đồng thuê nhà hoặc muợn nhà để đặt làm trụ sở chính:
+J,a4Z!J,9,Z;F!+%9!<!(
B,A!!(S!/,a#<SZ!!(S!/,a34?H&
3A!'!0<3$<!'3<!B1B!H
6%'\O8!B!!+!(;F%:!+
*6
b]J,a4$!(</BP5
!43RW%9P%+J,a4%'O"S8
!/
Kế toán doanh nghiệp mới thành lập cần phải làm gì? - Trang 2
Kế toán doanh nghiệp mới thành lập cần phải làm gì? - Người đăng: Đỗ Văn Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế toán doanh nghiệp mới thành lập cần phải làm gì? 9 10 560