Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán doanh thu

Được đăng lên bởi cam-duong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Quá trình dịch chuyển nền kinh tế nước ta theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà
nước theo định hướng Xã hội Chủ Nghĩa đã đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới hệ
thống công cụ quản lý kinh tế. Cùng với quá trình đổi mới, vấn đề hàng đầu là làm thế
nào lợi nhuận của doanh nghiệp đạt được là tối ưu, để biết được điều đó thì bộ phận kế
toán tại doanh nghiệp phải xác định được lợi nhuận thực hiện của doanh nghiệp. Do đó,
muốn xác định được nhanh chóng và chính xác lợi nhuận thực hiện trong kỳ, đòi hỏi
công tác hạch toán kế toán phải đầy đủ và kịp thời. Vì vậy, kế toán xác định kết quả kinh
doanh là một công việc rất quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Mọi hoạt
động, mọi nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp đều được hạch toán để đi đến công
việc cuối cùng là xác định kết quả kinh doanh.Với chức năng cung cấp thông tin, kiểm tra
các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp nên công tác kế toán xác định kết quả kinh
doanh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của việc quản lí ở doanh nghiệp.
Thật vậy, để thấy được tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung và kế toán xác
định kết quả kinh doanh nói riêng, em đã chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình là
" KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
TẠI COÂNG TY TNHH MTV TM DV XAÂY DÖÏNG THIEÂN HAØ".
2. Mục tiêu nghiên cứu :Việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về
phương pháp hạch toán cũng như việc xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi
nhuận tại doanh nghiệp, xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung và kế toán
xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở ngành Thương mại- Xây Dựng. Việc hạch toán
đó có gì khác so với những kiến thức đã học ở nhà trường, đọc ở sách hay không? Từ đó,
có thể rút ra những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán xác định kết quả kinh doanh và
phân phối lợi nhuận tại doanh nghiệp để đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện hơn hệ
thống kế toán của công ty.
3. Phương pháp nghiên cứu :
∗ Thu thập số liệu ở đơn vị thực tập.
∗ Phân tích các số liệu ghi chép trên sổ sách của công ty ( Sổ chi tiết, Sổ tổng hợp,
BCTC).
∗ Phỏng vấn lãnh đạo công ty, những người làm công tác kế toán.
∗ Tham khảo một số sách chuyên ngành kế toán.
∗ Một số văn bản quy định chế độ tài chính hiện hành.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu :
∗ Về không gian : Đề tài được thực hiện tại COÂNG TY TNHH MTV TM DV
XAÂY DÖÏNG THIEÂN HAØ
∗ Về thời gian : đề tài được thực hiện từ ngày 10/04/2012 đến ngày 09/06 /2012
∗ Việc phân tích được lấy ...
LỜI MỞ ĐẦU
Quá trình dịch chuyển nền kinh tế nước ta theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà
nước theo định hướng Xã hội Chủ Nghĩa đã đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới hệ
thống công cụ quản lý kinh tế. Cùng với quá trình đổi mới, vấn đề hàng đầu là làm thế
nào lợi nhuận của doanh nghiệp đạt được là tối ưu, để biết được điều đó thì bộ phận kế
toán tại doanh nghiệp phải xác định được lợi nhuận thực hiện của doanh nghiệp. Do đó,
muốn xác định được nhanh chóng và chính xác lợi nhuận thực hiện trong kỳ, đòi hỏi
công tác hạch toán kế toán phải đầy đủ và kịp thời. Vì vậy, kế toán xác định kết quả kinh
doanh là một công việc rất quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Mọi hoạt
động, mọi nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp đều được hạch toán để đi đến công
việc cuối cùng là xác định kết quả kinh doanh.Với chức năng cung cấp thông tin, kiểm tra
các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp nên công tác kế toán xác định kết quả kinh
doanh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của việc quản lí ở doanh nghiệp.
Thật vậy, để thấy được tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung và kế toán xác
định kết quả kinh doanh nói riêng, em đã chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình là
" KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
TẠI COÂNG TY TNHH MTV TM DV XAÂY DÖÏNG THIEÂN HAØ".
2. Mục tiêu nghiên cứu :Việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về
phương pháp hạch toán cũng như việc xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi
nhuận tại doanh nghiệp, xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung và kế toán
xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở ngành Thương mại- Xây Dựng. Việc hạch toán
đó có gì khác so với những kiến thức đã học ở nhà trường, đọc ở sách hay không? Từ đó,
có thể rút ra những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán xác định kết quả kinh doanh và
phân phối lợi nhuận tại doanh nghiệp để đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện hơn hệ
thống kế toán của công ty.
3. Phương pháp nghiên cứu :
Thu thập số liệu ở đơn vị thực tập.
Phân tích các số liệu ghi chép trên sổ sách của công ty ( Sổ chi tiết, Sổ tổng hợp,
BCTC).
Phỏng vấn lãnh đạo công ty, những người làm công tác kế toán.
Tham khảo một số sách chuyên ngành kế toán.
Một số văn bản quy định chế độ tài chính hiện hành.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu :
Về không gian : Đề tài được thực hiện tại COÂNG TY TNHH MTV TM DV
XAÂY DÖÏNG THIEÂN HAØ
Về thời gian : đề tài được thực hiện từ ngày 10/04/2012 đến ngày 09/06 /2012
Việc phân tích được lấy từ số liệu của Quý IV năm 2010
Kế toán doanh thu - Người đăng: cam-duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kế toán doanh thu 9 10 45