Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Được đăng lên bởi Thuy Trinh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1905 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
TK 159

TK 632

Cuối niên độ kế toán tính, trích lập dự phòng
giảm giá hàng tồn kho

Cuối niên độ kế toán năm sau, trích bổ sung dự
phòng giảm giá hàng tồn kho( nếu số phải trích
lập năm sau lớn hơn số đã trích lập năm trước)

Cuối niên độ kế toán năm sau ghi giảm chi phí số
trích thừa( nếu số đã trích lập dự phòng giá hàng tồn
kho năm trước lớn hơn số phải trích năm sau)

Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thương xuyên
TK 133
111, 112, 141

TK 152, 153

TK 621
Xuất dùng trực tiếp để sản
xuất sản phẩm

Nhập kho do mua ngoài
TK 333

Thuế nhập khẩu

TK 627, 641, 642
Xuất dùng cho quản lý phân
xưởng, bán hàng, QLDN
TK 142, 242

TK
Nhập kho tự chế, thuê ngoài gia
công, nhập kho thành phẩm

Xuất CCDC loại
phân bổ nhiều lần

Phân bổ dần
vào chi phí

TK 411

TK 157, 632

Nhận góp vốn, cổ phần, Nhà nước cấp

Xuất bán trực tiếp

TK 128, 222

TK 154

Nhận lại vốn góp liên doanh
Xuất tự chế, thuê gia công
TK 711

TK 128, 222

Được biếu tặng
Xuất góp vốn liên doanh
TK 412

TK 1381

Đánh giá lại HTK tăng
Thiếu khi kiểm kê
TK 3381
Kiểm kê phát hiện thừa
HTK

TK 412
Đánh giá lại giảm HTK

...
Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Cuối niên độ kế toán năm sau, trích bổ sung dự
phòng giảm giá hàng tồn kho( nếu số phải trích
lập năm sau lớn hơn số đã trích lập năm trước)
Cuối niên độ kế toán tính, trích lập dự phòng
giảm giá hàng tồn kho
TK 159
TK 632
Cuối niên độ kế toán năm sau ghi giảm chi phí số
trích thừa( nếu số đã trích lập dự phòng giá hàng tồn
kho năm trước lớn hơn số phải trích năm sau)
Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Trang 2
Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Người đăng: Thuy Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 9 10 144