Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán hàng tồn kho

Được đăng lên bởi tvc_khoi_nguyen
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2317 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM
KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
MOÂN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH


ÑEÀ TAØI:

KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

LÔÙP : KỀ TOÁN 016 _K32.
GVHD : TS HÀ XUÂN THẠCH.
SVTH : NGUYỄN KIM NGÂN.
HUỲNH NHƯ THẢO.

MỤC LỤC CHI TIẾT.
A. Tổng quan về VAS-02 :
I. Giới thiệu về VAS-02..........................................................................
II. Nội dung của VAS-02..........................................................................
B. Công tác tổ chức kế tóan hàng tồn kho :....................................................
I. Phân loại :..............................................................................................
1. Phương pháp kê khai thường xuyên.....................................
2. Phương pháp kiểm kê định kì...............................................
II. Xây dựng mã hàng tồn kho..................................................................
III.Nguyên tắc tổ chức kế tóan hàng tồn kho:..........................................
1. Nguyên tắc xác định giá trị...................................................
2. Phương pháp tính giá :
a. Khi nhập kho..............................................................
b. Khi xuất kho...............................................................

3. Kiểm kê :...............................................................................
4. Kế tóan chi tiết hàng tồn kho :..............................................
a. Phương pháp ghi thẻ song song.................................
b. Phương pháp sổ đối chiếu luân chyển.......................
c. Phương pháp số dư....................................................
IV. Hệ thống chứng từ :...........................................................................
V. Kết cấu tài khỏan sử dụng và sơ đồ :.................................................
1. Đối với phương pháp kê khai thường xuyên :.......................
a. Kế toán nguyên vật liệu..............................................
b. Kế toán công cụ, dụng cụ...........................................
c. Kế toán sản phẩm đang chế tạo và thành phẩm.........
d. Kế toán hàng hóa........................................................
2. Đối với phương pháp kiểm kê định kì :
a. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ............
b. Kế toán chi phí sản xuất và kinh doanh dở dang......
c. Kế toán thành phẩm...................................................
d. Kế toán hàng hóa.......................................................
C. Ví dụ :.............................
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM
KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
MOÂN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

ÑEÀ TAØI:
KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO
LÔÙP : KỀ TOÁN 016 _K32.
GVHD : TS HÀ XUÂN THẠCH.
SVTH : NGUYỄN KIM NGÂN.
HUỲNH NHƯ THẢO.
MỤC LỤC CHI TIẾT.
A. Tổng quan về VAS-02 :
I. Giới thiệu về VAS-02..........................................................................
II. Nội dung của VAS-02..........................................................................
B. Công tác tổ chức kế tóan hàng tồn kho :....................................................
I. Phân loại :..............................................................................................
1. Phương pháp kê khai thường xuyên.....................................
2. Phương pháp kiểm kê định kì...............................................
II. Xây dựng mã hàng tồn kho..................................................................
III.Nguyên tắc tổ chức kế tóan hàng tồn kho:..........................................
1. Nguyên tắc xác định giá trị...................................................
2. Phương pháp tính giá :
a. Khi nhập kho..............................................................
b. Khi xuất kho...............................................................
Kế toán hàng tồn kho - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán hàng tồn kho - Người đăng: tvc_khoi_nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Kế toán hàng tồn kho 9 10 785