Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán hàng tồn kho

Được đăng lên bởi Lê Mỵ
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 6325 lần   |   Lượt tải: 11 lần
26
Chương 3:

KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO
Mục tiêu:
Người đọc nắm được những vấn đề cơ bản trong hạch toán kế toán hàng tồn kho:
1. Một số khái niệm cơ bản của chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán liên quan đến hàng tồn kho
2. Các nguyên tắc hạch toán, nguyên tắc xác định giá trị hàng tồn kho, các phương pháp tính giá
hàng tồn kho
3. Phương pháp kế toán chi tiết hàng tồn kho và kế toán tổng hợp của hàng tồn kho
2.1 Những vấn đề chung:
2.1.1 Khái niệm:
Hàng tồn kho là một loại tài sản ngắn hạn vì nó thường bán đi trong vòng một năm hay trong
một chu kỳ hoạt động kinh doanh. Ở doanh nghiệp thương mại, hàng tồn kho chủ yếu là hàng hóa mua
về để bán lại. Ở đơn vị sản xuất, hàng tồn kho bao gồm: nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang và thành
phẩm. Ngoài ra, hàng đã mua đang trên đường đi chưa về nhập kho và hàng đã xuất kho gửi đi bán,
hàng để ở cửa hàng nhưng chưa bán cũng bao gồm trong hàng tồn kho của doanh nghiệp.
2.1.2 Phân loại:
Mỗi doanh nghiệp hay loại hình doanh nghiệp, do đặc thù riêng nên sử dụng các loại hàng tồn
kho khác nhau. Tùy thuộc vào tiêu thức mà doanh nghiệp lựa chọn, hàng tồn kho có thể chia làm nhiều
loại khác nhau.
Theo mục đích sử dụng, hàng tồn kho có thể chia thành hai loại, đó là: Hàng tồn kho sẽ được
bán cho khách hàng và hàng tồn kho sẽ được doanh nghiệp sử dụng trong các hoạt động sản xuất kinh
doanh của mình.
Theo quy định của chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho” thì hàng tồn kho được chia thành
3 loại:
+ Hàng tồn kho giữ để bán trong kỳ hoạt động sản kinh doanh bình thường, bao gồm: Hàng
hóa tồn kho, hàng mua đang đi trên đường, hàng hóa gửi đi gia công chế biến, thành phẩm tồn kho,
thành phẩm, hàng hóa gửi đi bán.
+ Hàng hóa đang trong quá trình sản xuất kinh doanh dở dang, bao gồm: sản phẩm chưa hoàn
thành (sản phẩm đang chế tạo), sản phẩm hòan thành nhưng chưa làm thủ tục nhập kho thành phẩm và
chi phí dịch vụ dở dang.
+ Hàng tồn kho để sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ, bao
gồm: Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi đi gia công chế biến và đã mua đang đi
đường.
Theo cách phân loại này, mỗi một thành phần của hàng tồn kho có mục đích sử dụng khác
nhau hay có đặc điểm vận động và yêu cầu quản lý khác nhau, sẽ được coi như một đối tượng kế toán
riêng lẽ, được tổ chức theo dõi trên tài khoản kế toán riêng.
Ngoài ra, Căn cứ vào vai trò, tác dụng và yêu cầu quản lý : theo cách phân loại này, mỗi một
đối tượng kế toán riêng lẽ sẽ được theo dõi trên một tài khoản riêng. Căn cứ vào vai trò quản lý...
26
Chương 3:
KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO
Mục tiêu:
Người đọc nắm được những vấn đề cơ bản trong hạch toán kế toán hàng tồn kho:
1. Một số khái niệm cơ bản của chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán liên quan đến hàng tồn kho
2. Các nguyên tắc hạch toán, nguyên tắc xác định giá trị hàng tồn kho, các phương pháp tính giá
hàng tồn kho
3. Phương pháp kế toán chi tiết hàng tồn kho và kế toán tổng hợp của hàng tồn kho
2.1 Những vấn đề chung:
2.1.1 Khái niệm:
Hàng tồn kho một loại tài sản ngắn hạn thường bán đi trong vòng một năm hay trong
một chu kỳ hoạt động kinh doanh. Ở doanh nghiệp thương mại, hàng tồn kho chủ yếu là hàng hóa mua
về để bán lại. đơn vị sản xuất, hàng tồn kho bao gồm: nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang thành
phẩm. Ngoài ra, ng đã mua đang trên đường đi chưa về nhập kho hàng đã xuất kho gửi đi bán,
hàng để ở cửa hàng nhưng chưa bán cũng bao gồm trong hàng tồn kho của doanh nghiệp.
2.1.2 Phân loại:
Mỗi doanh nghiệp hay loại hình doanh nghiệp, do đặc thù riêng n sử dụng các loại hàng tồn
kho khác nhau. Tùy thuộc vào tiêu thức mà doanh nghiệp lựa chọn, hàng tồn kho có thể chia làm nhiều
loại khác nhau.
Theo mục đích sử dụng, hàng tồn kho thể chia thành hai loại, đó là: Hàng tồn kho sẽ được
bán cho khách hàng và hàng tồn kho sẽ được doanh nghiệp sdụng trong các hoạt động sản xuất kinh
doanh của mình.
Theo quy định của chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho” thì hàng tồn kho được chia thành
3 loại:
+ Hàng tồn kho giữ để bán trong kỳ hoạt động sản kinh doanh bình thường, bao gồm: Hàng
hóa tồn kho, hàng mua đang đi trên đường, hàng hóa gửi đi gia ng chế biến, thành phẩm tồn kho,
thành phẩm, hàng hóa gửi đi bán.
+ Hàng hóa đang trong quá trình sản xuất kinh doanh dở dang, bao gồm: sản phẩm chưa hoàn
thành (sản phẩm đang chế tạo), sản phẩm hòan thành nhưng chưa làm thủ tục nhập kho thành phẩm và
chi phí dịch vụ dở dang.
+ Hàng tồn kho để s dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ, bao
gồm: Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi đi gia công chế biến và đã mua đang đi
đường.
Theo cách phân loại này, mỗi một thành phần của hàng tồn kho mục đích sử dụng khác
nhau hay có đặc điểm vận động và yêu cầu quản lý khác nhau, sẽ được coi như một đối tượng kế toán
riêng lẽ, được tổ chức theo dõi trên tài khoản kế toán riêng.
Ngoài ra, Căn cứ vào vai trò, tác dụng yêu cầu quản lý : theo cách phân loại này, mỗi một
đối tượng kế toán riêng lẽ sẽ được theo dõi trên một tài khoản riêng. Căn cứ vào vai trò quản để
phân loại hàng tồn kho một cách chi tiết hơn. Theo cách phân loại này mỗi đối tượng cụ thể như:
nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm… sẽ được chia thành nhiều loại, mỗi loại bao gồm nhiều nhóm,
mỗi nhóm bao gồm nhiều thứ khác nhau với những tên gọi, nhãn hiệu, quy cách. Trong đó, mỗi nhóm,
Kế toán hàng tồn kho - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán hàng tồn kho - Người đăng: Lê Mỵ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Kế toán hàng tồn kho 9 10 539