Ktl-icon-tai-lieu

kế toán luân chuyển hàng hóa

Được đăng lên bởi huyenmiu0311
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2763 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Trường CĐ Công nghiệp Quốc phòng

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Luận văn
Đề tài :Kế toán lưu chuyển hàng hóa
tại Công ty TNHH TMDV và Kỹ thuật
Thăng Long

Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp K1D
Nga

GVHD: Th.S Ninh Thị Hằng

Trường CĐ Công nghiệp Quốc phòng

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

MỤC LỤC
Chương I. Cơ sở lý luận về kế toán lưu chuyển hàng hóa trong các đơn vị kinh
doanh thương mại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
I. Đặc điểm và nhiệm vụ kế toán lưu chuyển hàng hóa trong các đơn vị kinh doanh
thương mại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. Khái niệm, phân loại, nội dung và yêu cầu quản lý hàng hóa . . . . . . .. . . . . . . . .1
a. Khái niệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
b. Phân loại lưu chuyển hàng hóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
c. Nội dung của lưu chuyển hàng hóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
d. Yêu cầu quản lý hàng hóa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3. Ý nghĩa của lưu chuyển hàng hóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
4. Nhiệm vụ của kế toán lưu chuyển hàng hóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
II. Hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
a. Các phương thức mua hàng và thủ tục chứng từ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
b. Phương pháp tính giá hàng mua vào . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
c. Kế toán chi tiết hàng hóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
d. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
2. Hạch toán các nghiệp vụ bán hàng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 10
a. Phương thức, thủ tục chứng từ bán hàng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
b. Thủ tục chứng từ bán hàng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
c. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ....
Trường CĐ Công nghiệp Quốc phòng Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Luận văn
Đề tài :Kế toán lưu chuyển hàng hóa
tại Công ty TNHH TMDV và Kỹ thuật
Thăng Long
Nguyễn Thị Thùy Linh – Lớp K1D GVHD: Th.S Ninh Thị Hằng
Nga
kế toán luân chuyển hàng hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán luân chuyển hàng hóa - Người đăng: huyenmiu0311
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
kế toán luân chuyển hàng hóa 9 10 154